Statens Pensionsfonds placeringar avkastade 0,9 procent under årets första hälft

Publicerad 25-08-2016 kl. 12.32

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–30.6.2016 var 0,9 procent. Avkastningen under andra kvartalet var 1,8 procent.

Den genomsnittliga årsavkastningen på placeringarna är 5,8 procent för de fem senaste åren och 4,6 procent för de tio senaste åren.  Den reala avkastningen uppgår till 4,7 (5 år) respektive 2,9 (10 år) procent.  

Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna under årets första hälft 3,7 procent och de noterade aktieplaceringarna -2,4 procent.

Marknadsvärdet av fondens placeringar uppgick i slutet av juni till 17,9 miljarder euro (17,9 miljarder euro 31.12.2015). I slutet av juni bestod VER:s placeringar till 47,5 procent av ränteplaceringar, till 43,2 procent av aktieplaceringar och till 8,2 procent av övriga placeringar.

  • Avkastningen för årets första hälft nådde strax över nollstrecket, främst tack vare ränteplaceringarna. I synnerhet placeringarna på tillväxtmarknaderna gav en utmärkt avkastning, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.

  • Aktiemarknaden hade i mitten av året ännu inte återhämtat sig helt efter den branta nedgången i början av vintern och Storbritanniens EU-omröstning, som skakade marknaden på nytt i juni. Under sommarens lopp steg kurserna ändå på många marknader så att de är klart högre nu än i början av året.

  • Med tanke på de historiskt låga räntenivåerna och de rekordhöga aktiekurserna i USA kan det vara bra att förbereda sig på en anspråkslös avkastning och även vissa bakslag framöver, säger Viherkenttä.

VER:s pensionsavgiftsintäkter uppgick under årets första hälft till sammanlagt 763 miljoner euro. Före utgången av juni överfördes sammanlagt 892 miljoner euro från fonden till statsbudgeten. Enligt lagen ska ett belopp som utgör 40 procent av statens årliga pensionsutgift varje år överföras från fonden till statsbudgeten. Beloppet ökar hela tiden i takt med att pensionsutgifterna stiger.

Relativt sett har man genom fonderingen förberett sig i mindre grad på statens pensionsansvar jämfört med de framtida pensionerna inom den privata sektorn och kommunerna. I slutet av 2015 uppgick statens pensionsansvar till 95,7 miljarder euro och fonderingsgraden till 19 procent. Enligt lagen ska fonden utökas tills dess värde motsvarar 25 procent av statens pensionsansvar.

Närmare information:

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta verkställande direktör Timo Viherkenttä tfn: (09) 2515 7010.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 17,9 miljarder euro i slutet av juni 2016.

Alla siffror som anges i detta meddelande är preliminära och oreviderade.