Statens Pensionsfonds placeringar avkastade 5,5 procent

Publicerad 24-08-2015 kl. 12.21

Statens Pensionsfonds placeringar avkastade 5,5 procent

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–30.6.2015 var 5,5 procent. Marknadsvärdet på fondens placeringar var i slutet av juni 18,2 miljarder euro (17,6 miljarder euro 31.12.2014).

VER:s genomsnittliga årsavkastning är 5,2 procent räknat på tio år och 7,1 procent räknat på fem år.

I slutet av juni bestod VER:s placeringar till 49,5 procent av likvida ränteplaceringar, till 39,5 procent av noterade aktieplaceringar och till 10,6 procent av övriga placeringar.

Alla tillgångsklasser gav en positiv avkastning under årets första hälft. Den bästa avkastningen, 13,3 procent, kom från noterade aktier. Likvida ränteplaceringarna avkastade 0,5 procent.

  • VER uppnådde en bra placeringsavkastning under årets första sex månader, framför allt på grund av att aktiemarknaden uppvisade en ovanligt stark utveckling i början av året. Trots att krafterna började tryta på marknaden under det andra kvartalet förblev avkastningen för årets första sex månader till stor del tvåsiffrig, i synnerhet för de europeiska och japanska aktierna. ​I euroområdet upplevde man sällsynta rörelser på statslånemarknaden, då räntorna delvis sjönk till rekordlåga nivåer, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.
  • Det är bäst att förbereda sig på fluktuationer på placeringsmarknaden också under resten av året. Orsakerna är många, bland annat Kinas skakiga ekonomi, de geopolitiska riskerna och så det att USA snart torde höja styrräntorna för första gången på nio år. Trots vårens och sommarens korrigeringsrörelser ligger aktiekurserna och räntorna dessutom fortfarande på nivåer som manar till försiktiga avkastningsförväntningar, menar Viherkenttä.

VER:s pensionsavgiftsintäkter uppgick under årets första hälft till sammanlagt 845 miljoner euro. Från fonden överfördes 1 137 miljoner euro till statsbudgeten. Nettoresultatet för VER:s avgiftsintäkter blev således 292 miljoner euro negativt.

Relativt sett har man genom fonderingen förberett sig i mindre grad på statens pensionsansvar jämfört med de framtida pensionerna inom den privata sektorn och kommunerna. I slutet av 2014 uppgick statens pensionsansvar till 95,4 miljarder euro och fonderingsgraden till 18 procent. Enligt lagen om statens pensionsfond ska pensionsfonden utökas tills fondens värde motsvarar 25 procent av statens pensionsansvar.

VER_toimisto_10.jpg

Likvida ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringarna avkastade 0,5 procent.

De sjunkande räntorna som följde av ECB:s kvantitativa stimulering vände uppåt under årets andra kvartal, och räntorna steg kraftigt både i april och i juni. Det åtstramade läget mellan Grekland och dess gäldenärer i början av sommaren gjorde att riskpremierna steg i de räntetillgångsklasser som kännetecknas av högre risk. Den absolut bästa avkastningen kom från tillväxtländernas lånemarknader, som dock också led av den turbulens som situationen i Grekland medförde.

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 13,3 procent.

Noterade aktieplaceringarna uppvisade en god avkastning i slutet av årets första hälft. Detta trots att avkastningen för det andra kvartalet totalt sett blev negativ, framför allt på grund av den svaga utvecklingen på aktiemarknaden i juni. Faktorer som orsakade en osäker stämning på marknaden i slutet av rapportperioden var bland annat den eskalerande ekonomiska krisen i Grekland och den kraftiga nedgången på aktiemarknaden i Fastlandskina.

Övriga placeringar

Även alla andra tillgångsklasser uppvisade en jämn och god avkastning under årets första hälft. Framför allt kapitalplaceringarna gynnades av den starka utvecklingen på aktiemarknaden i början av året, men också på fastighetsmarknaden var stämningen alltjämt positiv under årets första hälft. Kapitalplaceringarna, inklusive infra- och private credit –fonderna, gav en avkastning på 2,7 procent, och fastighetsfonderna avkastade 2,1 procent. Placeringarna i onoterade aktier avkastade 6,1 procent.

Hedgefonderna gav en avkastning på 3,6 procent. Aktiestrategierna erbjöd den bästa avkastningen.

Närmare information:

Verkställande direktör Timo Viherkenttä tfn: (09) 2515 7010

VER:S NYCKELTAL
  30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
Placeringar, miljoner euro            (marknadsvärde) 18 238 17 069 17 600
Likvida ränteplaceringar 9 032 8 848 8 874
Noterade aktieplaceringar 7 203 6 747 6 951
Övriga placeringar 1 941 1 474 1 774
 
Fördelningen av placeringsportfölj %
Likvida ränteplaceringar 49,5 % 51,8 % 50,4 %
Noterade aktier 39,5 % 39,5 % 39,5 %
Övriga placeringar 10,6 % 8,6 % 10,1 %
 
  1.1.-30.6.2015 1.1.-30.6.2014 1.1.-31.12.2014
Avkasting på placeringar, % 5,5 % 4,8 % 7,8 %
Likvida ränteplaceringar, % 0,5 % 3,6 % 4,9 %
Noterade aktieplaceringar, % 13,3 % 6,8 % 11,7 %
Övriga placeringar, %
Kapitalfonder (inkl. Infrastruktur- och Private Credit -fonder) 2,7 % 3,7 % 7,9 %
Onoterade aktier 6,1 % 0,0 % 2,4 %
Fastighetsfonder 2,1 % 3,0 % 10,3 %
Hedge-fonder 3,6 % 1,9 % 6,0 %
 
Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro* 845 887 1 732
Överföring till statsbudgeten, miljoner euro 1 137 870 1 728
Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro -292 17 4
Pensionansvarsskuld, miljoner euro   95 400
Fonderingsgrad     18 %
* I beloppet ingår överföringsavgift per 30.6.2015. Även jämförelsebeloppen är korrigerade på motsvarande vis.

Alla siffror som anges i detta meddelande är preliminära och oreviderade.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 18,2 miljarder euro i slutet av juni 2015.