Avkastningen på VER:s placeringar 1.1.–31.3.2020 var -12,6 %; den genomsnittliga årsavkastningen under tio år var 4,2 %

Publicerad 04-05-2020 kl. 15.15

 

PLACERINGSMILJÖN

Under det första kvartalet år 2020 dominerade coronaviruset (covid-19) samhället, ekonomin och marknadsutvecklingen. Den positiva trenden på aktiemarknaden under början av året övergick i en avsevärd nedgång under en period på cirka en månad 24.2–23.3. Under denna period spreds coronaviruset i allt större omfattning och allt snabbare. Dessutom var olika länder tvungna att införa betydande åtgärder för att begränsa rörligheten för näringsverksamhet och individer. Mot slutet av kvartalet hade en stor del av de europeiska länderna och USA fastställt begränsningar för rörligheten inom det egna landet och vid gränserna. Den ekonomiska handlingskraften hade aldrig tidigare försvagats i sådan omfattning och form.

Centralbankerna och staterna vidtog betydande stödåtgärder under den aktuella perioden. USA:s centralbank sänkte räntenivån kraftigt och staten offentliggjorde ett stort stödpaket på 2,3 biljoner dollar. I Europa vidtog ECB på motsvarande sätt exceptionella åtgärder för att stöda finansieringsmarknadens likviditet och olika europeiska länder genomförde betydande åtgärder för att stöda företag och individer. 

De största dagsspecifika nedgångarna på aktiemarknaden i USA, som har störst betydelse för det globala indexet, inträffade i mars, då marknaden sjönk med -9,5 procent (12.3) och -12,0 procent (16.3). Under kriser av denna typ förekommer i regel också kraftiga uppgångar. Den största uppgången på aktiemarknaden inträffade efter ett stort åtgärdspaket av USA:s centralbank den 24 mars, då aktiemarknaden steg med +9,3 procent på en dag.

 

AVKASTNINGEN AV VER:S PLACERINGSVERKSAMHET

I uppföljningen och bedömningen av Statens Pensionsfonds placeringsverksamhet läggs fokus allt mer på långsiktiga utfall och framtidsanalyser i stället för på kvartalsrapporter. VER publicerar ändå kvartalsinformation och kvartalskommentarer i samma omfattning som tidigare.

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 mars 2020 var 17,9 miljarder euro.  Avkastningen på placeringarna var -12,6 procent till verkligt värde under årets första kvartal.

Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.4.2015–31.3.2020) var 1,3 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 4,2 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har medelavkastningen varit 4,7 procent.
 

SV Q1 2020 12.png


Den reala avkastningen på placeringarna under det första kvartalet var -12,5 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 0,6 procent per år, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 2,9 procent per år. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har den genomsnittliga reala avkastningen varit 3,3 procent.
 

SV Q1 2020 13.png


Ur statens synvinkel kan avkastningen av placeringsverksamheten också jämföras med kostnaden för statens skuld, eftersom en mindre statsskuld kan betraktas som ett alternativ till att samla medel i en fond inför de framtida pensionsutgifterna. Under de senaste tio åren har VER:s årsavkastning i genomsnitt varit 2,6 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Sedan 2001 har VER:s avkastning till marknadsvärde varit sammanlagt cirka 4,6 miljarder euro större än den kumulativa medelkostnaden för statens skuld under samma tid beräknat enligt ett penningbelopp som motsvarar fonden.
 

SV Q1 2020 7.png


Vid VER analyserar man avkastningen på lång sikt i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen genom att jämföra den realiserade avkastningen med ett globalt index, där vikten av aktieplaceringar är 50 procent och vikten av valutaskyddade obligationslån 50 procent.
 

SV Q1 2020 11.png

 


DETALJERAD ANALYS AV JANUARI–MARS 2020

Enligt finansministeriets föreskrift delas VER:s placeringar in i ränteplaceringar, aktieplaceringar och övriga placeringar. I slutet av mars var andelen ränteplaceringar 39,0 procent, andelen aktieplaceringar 49,3 procent och andelen övriga placeringar 11,1 procent. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna under det första kvartalet -5,6 procent och de noterade aktieplaceringarna -21,6 procent.
 

SV Q1 2020 14.png

 


RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar under det första kvartalet var -5,6 procent.

Händelserna under årets första kvartal dominerades av coronaviruset: åtgärder för att hindra virusets spridning, åtgärdernas inverkan på ekonomin samt centralbankernas och staternas åtgärder för att stöda ekonomin.

I mars sänkte USA:s centralbank FED sin styrränta två gånger mellan räntemötena, med sammanlagt 150 räntepunkter till 0–0,25 procent. Samtidigt tillkännagav FED att den inleder stimulansåtgärder till ett obegränsat belopp där den förutom statliga skuldebrev och bostadslån även köper företagslån. Dessutom utökade FED bland annat möjligheterna att ansöka om dollarlikviditet via USD swap- och repooperationer. Europeiska centralbanken ECB höll styrräntorna oförändrade, men ökade stimulansbeloppet för detta år till 120+750 miljarder euro och fastställde räntan för det kommande TLTRO III-programmet till 25 räntepunkter lägre än räntan enligt de tidigare TLTRO-villkoren. Dessutom gjordes lättnader i bankernas kapitalkrav och företagens tillgång till kortfristig finansiering förbättrades genom att inleda köp av företagscertifikat. Med sina åtgärder strävar centralbankerna på ett globalt plan efter att minska coronavirusets konsekvenser för ekonomin.

Centralbankerna lyckades inte lugna räntemarknaden trots de massiva åtgärderna. Coronavirusets inverkan på ekonomin ledde till en kraftig höjning av kreditriskpremierna för placeringar i företagslån och räntenivåerna på tillväxtmarknaderna. Dessutom observerades ytterst kraftiga och snabba ränteförändringar för statslån. Till exempel var räntorna på USA:s och Tysklands statslån, vilka betraktas som skyddshamnsplaceringar, nere på rekordlåga nivåer i början av mars.

Avkastningsutvecklingen på räntemarknaden i början av året var tudelad. Utvecklade staters, i synnerhet USA:s, statslån gav god avkastning, men mer riskfyllda ränteplaceringsobjekt såsom tillväxtmarknader och företagslån med låg kreditvärdighet låg över tjugo procent på minus.
 

SV Q1 2020 3.png

 

Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta lån till företag.

Avkastningen på övriga ränteplaceringar var 1,1 procent och avkastningen på private credit-fonder 1,6 procent.

Private credit -marknaden hade redan länge väntat på en korrigeringsrörelse på marknaden. När den slutligen kom som en följd av coronaviruset var den dock oväntat stor och distanseringens konsekvenser för företagsverksamheten, framför allt för företag med anknytning till resor och detaljhandel, var avsevärda.

Liksom under tidigare år bygger avkastningen för årets första kvartal när det gäller private credit -fonder i praktiken på den uppdaterade värderingen för slutet av 2019. Konsekvenser av koronakrisen i början av året syns således inte ännu i rapporterade avkastningen. I takt med att tiden går och krisen fortsätter kommer även dessa avkastningar att bli lidande som en följd av företagens försvagade ekonomiska situation.

 

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var -21,6 procent under årets första kvartal.

År 2020 inleddes starkt på aktiemarknaden, men stämningen förändrades dramatiskt mot slutet av februari då coronaepidemin som hade sitt ursprung i Kina började spridas på allvar också till andra kontinenter. Virusvågen som blev en epidemi och senare en pandemi ruskade om finansieringsmarknaden på ett till många delar aldrig tidigare skådat sätt, och även om marknaden återhämtade sig något mot slutet av kvartalet förblev avkastningen för årets början ändå klart negativ.

År 2020 inleddes i synnerligen positiv anda på aktiemarknaden och placerarnas risksentiment hölls huvudsakligen på en hög nivå ända fram till mitten av februari. De rapporterade resultaten för det sista kvartalet 2019 motsvarade långt förväntningarna och synnerligen positiva prognoser förutspåddes för det nya året från bolagens sida. Coronaviruset som spridit sig i Kina nämndes redan i januari dagligen i nyheterna, men det verkade ändå som att den kinesiska administrationens synnerligen hårda åtgärder för att stoppa viruset gav resultat.

Stämningen på marknaden förändrades dock dramatiskt när viruset började sprida sig först till andra länder i Asien och därefter till Europa, främst via norra Italien. På en mycket kort tid hade situationen eskalerat till en global pandemi. Staterna offentliggjorde massiva åtgärder för att få kontroll över viruset och när hela stater isolerade sig upplevde aktiemarknaden en historiskt snabb och massiv nedgång. Aktier såldes överlag oberoende av sektorer eller kontinenter. Resultatet var en försäljningsvåg som var snabbare än under finanskrisen och spred sig runt om i världen. Både staterna och centralbankerna offentliggjorde dock mycket snabbt historiskt stora stödpaket. Dessa, i kombination med mer information om virusets karaktär, fick marknaden att lugna sig något mot slutet av kvartalet. Avkastningen för de noterade aktieplaceringarna under första kvartalet av 2020 förblev dock klart på minussidan.
 

SV Q1 2020 5.png

 

Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder, onoterade aktier och börsnoterade fastighetsfonder (REIT).

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 2,8 procent, de onoterade aktierna 10,4 procent och de börsnoterade fastighetsfonderna -25,8 procent.

Liksom under tidigare år bygger avkastningen för årets första kvartal när det gäller kapitalplaceringar i praktiken på den uppdaterade avkastningen för det sista kvartalet av 2019. Nedgången på aktiemarknaden i början av året syns således inte ännu i kapitalfondernas avkastning. Myndighetsbestämmelserna till följd av coronaviruset påverkar dock i hög grad åtskilliga företags verksamhet och värderingsnivåerna för årets första kvartal som publiceras under våren kommer att sjunka. Framtidsutsikterna är ännu mycket oklara och det är omöjligt att bedöma den totala inverkan i det här skedet.

De börsnoterade fastighetsfondernas negativa avkastning under årets första kvartal återspeglar den nedåtgående utvecklingen på aktiemarknaden.

 

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i onoterade fastighetsfonder var 0,1 procent och avkastningen på infrastrukturfondsplaceringar 1,3 procent.

I realtillgångsklasserna bestod avkastningen under årets första kvartal av uppdateringar av avkastningen vid årsskiftet, vilket innebär att det nuvarande marknadsläget ännu inte syns. På fastighetsmarknaden har coronavirusets konsekvenser ännu under början av året varit synnerligen måttliga, även om i synnerhet affärs- och hotellfastigheternas värde har påverkats av krisen. Om krisen blir långvarig kommer också andra fastighetstyper att påverkas, men konsekvenserna kommer antagligen att i viss mån vara lindrigare än för bl.a. hotell och köpcentrum. I fråga om infrastrukturfonderna lider alla placeringar med anknytning till rörlighet av den nuvarande situationen och en värdeminskning kan redan observeras i rapporterna för det första kvartalet.

Avkastningen på hedgefonder var -8,3 procent under det första kvartalet av 2020. Likviditeten minskade tidvis avsevärt under det första kvartalet, vilket skapade svårigheter för många strategier, av vilka en del dock hann återhämta sig väl tack vare den förbättrade likviditeten till följd av FED:s åtgärder. Av VER:s hedgefonder gav en placering i en volatilitetsfond den bästa avkastningen, eftersom den drog nytta av den kraftiga ökningen av volatiliteten som inträffade på alla fronter. Perioden var svårast för portföljens makrofonder och kvantitativa fonder.

Riskpremiestrategiernas avkastning under det första kvartalet var -14,8 procent. Största delen av riskpremiefondernas förluster förorsakades av fondernas makromodeller och den kraftigt ökade volatiliteten. Utöver fonderna gick det däremot bra under perioden för de strategier som genomförts med derivat i portföljen.

 

SV Q1 2020 10.png

 

STATENS PENSIONSUTGIFTER, VER:S ÖVERFÖRING TILL STATSBUDGETEN, PENSIONSAVGIFTSINTÄKTER OCH FONDERINGSGRAD

Statens Pensionsfond får en allt starkare roll som en balanserande faktor i statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick redan till drygt 4,7 miljarder euro år 2019, och i budgeten för 2020 har man förberett sig på att de kommer att stiga till drygt 4,8 miljarder euro. VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, vilket år 2020 innebär sammanlagt över 1,9 miljarder euro.

Under årets första kvartal har 486 miljoner euro överförts från fonden till statsbudgeten. Under motsvarande period var VER:s pensionsavgiftsintäkter 358 miljoner euro. De influtna avgiftsintäkterna motsvarar prognoserna. Fondens nettoavgiftsintäkter har blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är betydligt högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer att bli allt större i förhållande till fondens avgiftsintäkter, vilket dämpar fondens tillväxt.

Statens Pensionsfonds styrelse godkände i juni 2016 en strategi, där fondens långsiktiga målsättning preciserades. Enligt strategin strävar man efter att uppnå det lagstadgade fonderingsmålet på 25 procent senast år 2033. Detta förutsätter att utvecklingen i nettoavgiftsintäkterna hålls nära den uppskattade nivån och att den reala avkastningen på placeringarna hålls på en relativt god nivå. I slutet av 2019 uppgick statens pensionsansvar till 92,7 miljarder euro, och fonderingsgraden var därmed cirka 22 procent. I strategin fastställdes också de principer enligt vilka placeringsportföljens risknivå och basallokering ska härledas ur de fonderingsmål som satts upp för fonden.

 

NYCKELTAL

   
 

31.3.2020

31.12.2019

Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde)

17 864

20 588

Ränteplaceringar

6 961

7 680

Aktieplaceringar

8 814

10 486

Övriga placeringar

1 981

2 146

Effekt av derivat

108

276

     

Fördelningen av placeringsportfölj

   

Ränteplaceringar

39,0 %

37,3 %

Aktieplaceringar

49,3 %

50,9 %

Övriga placeringar

11,1 %

10,4 %

Effekt av derivat

0,6 %

1,3 %

     
 

1.1.–31.3.2020

1.1.–31.12.2019

Avkasting på placeringar

12,6 %

13,8 %

Ränteplaceringar

   

Likvida ränteplaceringar

-5,6 %

5,0 %

Övriga ränteplaceringar

1,1 %

8,4 %

Private Credit -fonder

1,6 %

1,7 %

Aktieplaceringar

   

Noterade aktieplaceringar

-21,6 %

24,6 %

Private Equity -placeringar

2,8 %

14,2 %

Onoterade aktier

10,4 %

8,2 %

Noterade fastighetsfonder

-25,8 %

28,1 %

Övriga placeringar

   

Fastighetsfonder

0,1 %

9,8 %

Infrastrukturfonder

1,3 %

12,8 %

Hedge-fonder

-8,3 %

4,9 %

Riskpremieplaceringar

-14,8 %

-0,5 %

     

Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro

358

1 497

Överföring till statsbudgeten, miljoner euro

486

1 894

Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro

-128

-396

Pensionsansvar, miljarder euro

 

92,7

Fonderingsgrad, %

 

22 %

 

Mer information: Mer information fås av verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: +358 295 201 210.

Statens Pensionsfond i Finland (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 17,9 miljarder euro i slutet av mars 2019.

Alla siffror som presenteras i detta meddelande är preliminära och oreviderade.