Avkastningen på VER:s placeringar 1.1–30.9.2021 var 10,6 %; den genomsnittliga årsavkastningen under tio år var 7,2 %

Publicerad 27-10-2021 kl. 13.33


PLACERINGSMILJÖN

År 2021 har fortsatt på ett bra sätt trots att osäkerheten har ökat. Den ekonomiska tillväxten, företagens resultattillväxt och inflationen har accelererat under granskningsperioden. De höga årstillväxterna förväntas dock minska mot slutet av året. Diskussionen om inflationen och dess tillfälliga karaktär har stått i fokus, eftersom inflationen har en betydande inverkan på bildningen av räntenivån.

De ekonomiska restriktionerna utökades på olika håll i världen under sommaren på grund av den så kallade deltavarianten av Covid19-viruset. Vaccinationstäckningen ökade i många länder till en nivå på 60-80 procent under granskningsperioden och därför började restriktionerna hävas under början av hösten. I Finland har en vaccinationstäckning på 80 procent av dem som fyllt 12 år ställts upp som det närmaste målet. Målnivån förväntas uppnås vid månadsskiftet oktober-november.

Aktiemarknaden har utvecklats i jämn takt under året. Under juli-september ökade osäkerheten och utvecklingen på aktiemarknaden, som fortsatt att vara god, försvagades i september. Inflationen, energipriset, räntenivån, den förväntade förändringen i centralbankspolicyn samt problemen på fastighetsmarknaden i Kina gav upphov till osäkerhet. Dessa osäkerhetsfaktorer har inte försvunnit efter granskningsperioden och var och en av dem kan åstadkomma en negativ överraskning.

I VER:s placeringspolicy gjordes en tillfällig minskning av risknivån under granskningsperioden från och med början av september. Marknadsläget bedömdes vara nervöst på grund av de ovan nämnda faktorerna efter den kraftiga uppgången på aktiemarknaden. Dessutom leder den nuvarande ytterst låga räntenivån till en ökning av marknadens känslighet för förändringar i räntenivån eller den ekonomiska tillväxten i en situation där värderingsnivåerna är historiskt höga.
 

AVKASTNINGEN AV VER:S PLACERINGSVERKSAMHET

I uppföljningen och bedömningen av Statens Pensionsfonds placeringsverksamhet läggs fokus allt mer på långsiktiga utfall och framtidsanalyser i stället för på kvartalsrapporter. VER publicerar ändå kvartalsinformation och kvartalskommentarer i samma omfattning som tidigare.

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 september 2021 var 22,9 miljarder euro.  Avkastningen på placeringarna var 10,6 procent till verkligt värde under årets tre första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.10.2016–30.9.2021) var 6,6 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 7,2 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har medelavkastningen varit 5,8 procent.
 

SV Q3 2021 12


Den reala avkastningen på placeringarna under de tre första kvartalen var 8,1 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 5,4 procent per år, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 6,0 procent per år. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har den genomsnittliga reala avkastningen varit 4,4 procent.
 

SV Q3 2021 13


Ur statens synvinkel kan avkastningen av placeringsverksamheten också jämföras med kostnaden för statens skuld, eftersom en mindre statsskuld kan betraktas som ett alternativ till att samla medel i en fond inför de framtida pensionsutgifterna. Under de tio senaste åren har VER:s årsavkastning i genomsnitt varit 5,8 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Sedan 2001 har VER:s avkastning till marknadsvärde varit sammanlagt cirka 10,2 miljarder euro större än den kumulativa medelkostnaden för statens skuld under samma tid beräknat enligt ett penningbelopp som motsvarar fonden.

 

SV Q3 2021 7


Vid VER analyserar man avkastningen på lång sikt i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen genom att jämföra den realiserade avkastningen med ett globalt index, där vikten av aktieplaceringar är 50 procent och vikten av valutaskyddade obligationslån 50 procent.
 

SV Q3 2021 11

 

DETALJERAD ANALYS AV JANUARI–SEPTEMBER 2021

Enligt finansministeriets föreskrift delas VER:s placeringar in i ränteplaceringar, aktieplaceringar och övriga placeringar. I slutet av september var andelen ränteplaceringar 36,3 procent, andelen aktieplaceringar 47,8 procent och andelen övriga placeringar 11,2 procent. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna 0,9 procent och de noterade aktieplaceringarna 16,7 procent under årets första hälft.
 

FI Q3 2021 3
 

RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar var 0,9 procent under årets första tre kvartal.

På räntemarknaden flyttades fokus till tiden efter coronapandemin under det tredje kvartalet, då vaccinationstäckningen mot Covid-19 förbättrades och inflationstrycket ökade. Centralbankerna inledde en diskussion och delvis även åtgärder för en stegvis skärpning av penningpolitiken mot en mer normal nivå. Detta ledde till att räntorna började stiga tydligt i september.

I synnerhet i USA genomförs en minskning av antalet värdepappersköp enligt planerna i synnerligen snabb takt och den första räntehöjningen väntas inträffa redan i slutet av 2022. Den goda sysselsättningsutvecklingen, den ekonomiska tillväxten och framför allt den ökade inflationen och inflationsförväntningarna kräver en normalisering av penningpolitiken. De mycket höga inflationssiffrorna under 2021 ses som tillfälliga, men enligt prognoserna kommer botteninflationen i USA att hållas på över två procent under de kommande åren.

Även europeiska centralbanken ECB inledde en normalisering av penningpolitiken i september genom att dra ner på den tillfälligt höjda köptakten inom PEPP-programmet. ECB kommer att upphöra med värdepappersköpen i anslutning till PEPP-programmet i mars 2022, men torde fortsätta med APP-köpprogrammet med högre månadsinköp från och med april.

Inom VER:s likvida ränteplaceringar var avkastningen under årets tredje kvartal försiktigt positiv trots den ökade räntenivån i slutet av kvartalet. Förändringarna i riskpremierna för företagslån förblev ganska små under det tredje kvartalet.
 

SV Q3 2021 3


Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta lån till företag.

Avkastningen på övriga ränteplaceringar var 8,6 procent. Avkastningen på private credit-fonder var 9,6 procent och avkastningen på direkta lån 4,8 procent.

För private credit-fondernas del har det innevarande året varit ganska gynnsamt. Det lättare pandemiläget under våren och sommaren har förbättrat portföljföretagens verksamhetsförutsättningar och största delen av företagen som blivit lidande av coronapandemin har återvänt nästan till normalläge. Företag vars verksamhet anknyter till resande och handel har fortsättningsvis problem, trots att också deras situation har blivit lättare i takt med att ekonomierna har öppnats upp.  I det nuvarande marknadsläget har i synnerhet special situation-managerna lyckats göra transaktioner med betydande avkastningspotential.
 

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 16,7 procent vid granskningsperiodens slut.

Avkastningen på aktierna förblev stark vid slutet av årets tredje kvartal, trots att fluktuationer observerades på aktiemarknaden i synnerhet mot slutet av granskningsperioden. År 2021 började bra och kantades av positiva nyheter. Varje månad uppvisade en positiv avkastning på VER:s noterade aktier ända fram till september. I början av september ökade osäkerheten på aktiemarknaden avsevärt, och september månad hamnade klart på minussidan. Avkastningen på noterade aktier hölls dock på en ytterst god nivå och nådde nästa 17 procent. Den bästa avkastningen gav återigen VER:s placeringar på den nordamerikanska marknaden med över 23 procent.

Den mycket starka stämningen på aktiemarknaden i början av året försämrades klart under början av hösten på grund av den ökade osäkerheten. Osäkerheten på aktiemarknaden berodde på många olika faktorer, men bland annat den globala bristen på chip och komponenter som uppstått som en följd av coronapandemin började synas allt tydligare i företagens verksamhet. Även inflationen, som ökat betydligt under året, förde med sig en rädsla för eventuella kommande penningpolitiska åtstramningsåtgärder. Aktiemarknaden, liksom även andra mer riskfyllda tillgångsslag, har redan länge gynnats av mycket låga räntenivåer då penningutbudet har varit rikligt, och förändringarna i centralbankernas penningpolitik skulle kunna ha en betydande inverkan på aktiemarknaden och dess värderingsnivåer. Utöver dessa nämnda osäkerhetsfaktorer medförde bland annat den fortsatt kraftiga ökningen av energipriserna nya problem för både konsumenterna och olika företag. Mot slutet av granskningsperioden sågs också redan delvis en lindrig nedgång i börsbolagens resultatprognoser för detta år, även om resultatprognoserna för de kommande åren till stor del förblev oförändrade, åtminstone tillsvidare. Det återstår att se hur årets fjärde kvartal blir i den rådande osäkerheten och i en situation där aktierna har gett en mycket god avkastning redan i många år.
 

SV Q3 2021 5

 


Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder, onoterade aktier och börsnoterade fastighetsfonder (REIT).

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 35,0 procent, de onoterade aktierna 55,1 procent och de börsnoterade fastighetsfonderna 13,8 (TWR) procent.

Året har varit mycket bra för kapitalfonderna. Den positiva utvecklingen på aktiemarknaden i synnerhet under årets första kvartal syns i kapitalplaceringarna som höga värderingar av portföljföretagen och även som framgångsrika lösgöringar. Dessutom har coronakrisens inverkan förblivit överraskande liten och berört främst företag inom resebranschen och handeln. Inom vissa sektorer, såsom hälsovård och IT, har krisen inneburit en möjlighet att utöva affärsverksamheten.

Bakgrunden till avkastningen på onoterade aktier är den positiva utvecklingen på kapitalplaceringsmarknaden. Våren 2021 gjordes också en lyckad lösgöring från portföljen, som har haft en betydande inverkan på portföljens avkastning.

De börsnoterade fastighetsfonderna har också gynnats av den positiva utvecklingen på aktiemarknaden, även om fluktuationerna på aktiemarknaden syntes under det tredje kvartalet och avkastningen för september var negativ i portföljen.
 

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt systematiska strategier.

Avkastningen på placeringar i onoterade fastighetsfonder var 6,1 procent och avkastningen på infrastrukturfondsplaceringar 11,1 procent.

Utvecklingen på fastighetsmarknaden har fortsatt att vara försiktigt positiv. Placerarnas intresse för fastigheter har bibehållits och syns framför allt i värderingarna av bostads- och logistikfastigheter. Även transaktionsmarknaden har piggats upp sedan förra året. Coronakrisens effekter syns dock fortfarande på kontorsmarknaden samt framför allt i efterfrågan på och prissättningen av köpcentra och affärslokaler.

Under det innevarande året har coronakrisen huvudsakligen haft liten inverkan på infrastrukturplaceringarna. Avkastningen på objekt inom basinfrastruktur och digital infrastruktur har utvecklats positivt. Objekt med anknytning till mobilitet har dock fortfarande upplevt svårigheter i sin affärsverksamhet trots att ekonomin har öppnats upp. Även den positiva utvecklingen på aktiemarknaden har i viss mån fått stöd av värdeutvecklingen inom infrastrukturfonderna och transaktionerna har också skett på rekordhöga nivåer.

Hedgefonderna och de systematiska strategierna uppvisade en avkastning på 4,5 procent under de tre första kvartalen. Av hedgefonderna gav i synnerhet multistrategifonderna och fonderna med fokus på den asiatiska marknaden god avkastning under perioden. Även de kvantitativa fonderna uppvisade en god avkastning, även om det fanns en betydande spridning mellan avkastningarna. Beträffande de systematiska strategierna bidrog tillväxtmarknadernas valutor mest positivt, medan framför allt det tredje kvartalet var utmanande för de kortsiktiga modellerna.
 

FI Q3 2021 10

 

STATENS PENSIONSUTGIFTER, VER:S ÖVERFÖRING TILL STATSBUDGETEN, PENSIONSAVGIFTSINTÄKTER OCH FONDERINGSGRAD

Statens Pensionsfond har fått och fortsätter under de närmaste åren att få en allt viktigare roll när det gäller att balansera upp statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick redan till drygt 4,8 miljarder euro år 2020, och i budgeten för 2021 har man förberett sig på att de kommer att stiga till drygt 4,9 miljarder euro. VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, vilket år 2021 innebär sammanlagt över 1,9 miljarder euro.

Fram till slutet av september har 1 459 miljoner euro överförts från fonden till statsbudgeten. Under motsvarande period var VER:s pensionsavgiftsintäkter 1 177 miljoner euro. De influtna avgiftsintäkterna motsvarar prognoserna. Fondens nettoavgiftsintäkter har blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är betydligt högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer att bli allt större i förhållande till fondens avgiftsintäkter, vilket dämpar fondens tillväxt.

I slutet av 2020 uppgick statens pensionsansvar till 93,1 miljarder euro (31.12.2020) och fonderingsgraden till cirka 23 procent.  Statens Pensionsfonds styrelse uppdaterar sina långsiktiga mål efter den revidering av lagen om statens pensionsfond som nu är under beredning.

NYCKELTAL

30.9.2021

31.12.2020

Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde)

22 884

20 964

Ränteplaceringar

8 317

7 599

Aktieplaceringar

10 929

10 994

Övriga placeringar

2 564

2 280

Effekt av derivat

1 074

91

Fördelningen av placeringsportfölj

Ränteplaceringar

36,3 %

36,2 %

Aktieplaceringar

47,8 %

52,4 %

Övriga placeringar

11,2 %

10,9 %

Effekt av derivat

4,7 %

0,4 %

1.1.–30.9.2021

1.1.–31.12.2020

Avkasting på placeringar

10,6 %

4,0 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

0,9 %

2,1 %

Övriga ränteplaceringar

8,6 %

4,4 %

Private Credit -fonder

9,6 %

3,9 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

16,7 %

6,2 %

Private Equity -placeringar

35,0 %

6,6 %

Onoterade aktier

55,1 %

12,2 %

Övriga placeringar

Fastighetsfonder

6,1 %

1,2 %

Infrastrukturfonder

11,1 %

12,2 %

Hedge-fonder

4,5 %

4,9 %

Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro

1 177

1 509

Överföring till statsbudgeten, miljoner euro

1 459

1 931

Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro

-282

-423

Pensionsansvar, miljarder euro

93,1

Fonderingsgrad, %

23 %

Mer information: Mer information ges av verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: 0295 201 210

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 22,9 miljarder euro i slutet av september 2021.

Alla siffror som presenteras i detta meddelande är preliminära och oreviderade.