Avkastningen på VER:s placeringar 1.1–30.9.2020 var -2,5 %; den genomsnittliga årsavkastningen under tio år var 5,1 %

Publicerad 28-10-2020 kl. 14.08


PLACERINGSMILJÖN

Återhämtningen av ekonomin efter vårens nedgång fortsatte under juli-september. Den ekonomiska utvecklingen främjades av att butikerna och restaurangerna var öppna och således kunde människorna leva ett nästan normalt liv. Användningsgraderna inom turismen var dock ytterst låga. I slutet av perioden syntes tecken på att restriktionerna återigen kommer att skärpas. Coronaviruset fortsatte att sprida sig på global nivå, men i synnerhet i Europa höll spridningen på att få oroväckande drag vid periodens slut.

Aktiemarknaden fortsatte att återhämta sig under juli-september. Företagens resultat var bättre än väntat och prognoserna för den kommande ekonomiska utvecklingen förbättrades under perioden. Räntenivån hölls stabil i USA och euroområdet. De korta och långa räntorna stabiliserades och ändrades nästan inte alls under periodens andra hälft.

Fokus för den allmänna ekonomipolitiska diskussionen höll på att flyttas till oro över staternas skuldsättning. Samtidigt ökade centralbankernas balansräkningar nästan inte alls efter krisens akuta fas. Inflationen förblev låg och det fanns inga tecken på att den skulle accelerera. Hushållens disponibla inkomster hölls på en skälig nivå trots krisen. Inkomsterna allokerades dock inte på normalt sätt till konsumtion och stödde således inte i tillräcklig utsträckning förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Hushållens besparingsgrad ökade.

I slutet av perioden började det synas tydliga tecken på en förstärkning av den andra vågen av coronaviruset i Europa. Den allt kraftigare andra vågen ledde till ett större antal nya sjukdomsfall än på våren. På olika håll i världen fortsatte den första vågen samtidigt som den andra vågen blev kraftigare. Antalet fall fortsatte att öka i hela världen, dock allt långsammare. Med tanke på utvecklingen i slutet av året kommer spridningen av coronaviruset och presidentvalet i USA sannolikt att definiera riktningen för både aktierna och den ekonomiska tillväxten.
 

AVKASTNINGEN AV VER:S PLACERINGSVERKSAMHET

I uppföljningen och bedömningen av Statens Pensionsfonds placeringsverksamhet läggs fokus allt mer på långsiktiga utfall och framtidsanalyser i stället för på kvartalsrapporter. VER publicerar ändå kvartalsinformation och kvartalskommentarer i samma omfattning som tidigare.

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 september 2020 var 19,8 miljarder euro.  Avkastningen på placeringarna var -2,5 procent till verkligt värde under årets tre första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.10.2015–30.9.2020) var 4,8 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 5,1 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har medelavkastningen varit 5,2 procent.


SV Q3 2020 12


Den reala avkastningen på placeringarna under de tre första kvartalen var -2,5 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 4,1 procent per år, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 3,8 procent per år. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har den genomsnittliga reala avkastningen varit 3,8 procent.
 

SV Q3 2020 13


Ur statens synvinkel kan avkastningen av placeringsverksamheten också jämföras med kostnaden för statens skuld, eftersom en mindre statsskuld kan betraktas som ett alternativ till att samla medel i en fond inför de framtida pensionsutgifterna. Under de senaste tio åren har VER:s årsavkastning i genomsnitt varit 3,5 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Sedan 2001 har VER:s avkastning till marknadsvärde varit sammanlagt cirka 6,7 miljarder euro större än den kumulativa medelkostnaden för statens skuld under samma tid beräknat enligt ett penningbelopp som motsvarar fonden.
 

SV Q3 2020 7


Vid VER analyserar man avkastningen på lång sikt i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen genom att jämföra den realiserade avkastningen med ett globalt index, där vikten av aktieplaceringar är 50 procent och vikten av valutaskyddade obligationslån 50 procent.

SV Q3 2020 11


 

DETALJERAD ANALYS AV JANUARI–SEPTEMBER 2020

Enligt finansministeriets föreskrift delas VER:s placeringar in i ränteplaceringar, aktieplaceringar och övriga placeringar. I slutet av september var andelen ränteplaceringar 37,3 procent, andelen aktieplaceringar 51,6 procent och andelen övriga placeringar 10,7 procent. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna under det första kvartalet -0,4 procent och de noterade aktieplaceringarna -4,1 procent.
 

SV Q3 2020 14

 

RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar under de tre första kvartalen var -0,4 procent.

Händelserna under året fram till slutet av september dominerades av coronaviruset: åtgärder för att hindra virusets spridning, åtgärdernas inverkan på ekonomin samt centralbankernas och staternas åtgärder för att stöda ekonomin.

Det tredje kvartalet var synnerligen lugnt på räntemarknaden. Centralbankerna fortsatte att genomföra de åtgärder de inlett för att återuppliva ekonomin, men inga nya stora åtgärder offentliggjordes. I september meddelade centralbanken i USA, FED, i enlighet med marknadsförväntningarna att den övergår till ett genomsnittligt inflationsmål på två procent.

I sin helhet var det tredje kvartalet positivt på räntemarknaden. Kreditriskpremierna fortsatte att sjunka efter uppgången under det första kvartalet, men förändringarna var betydligt mindre än under årets första hälft.
 

SV Q3 2020 3


Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta lån till företag.

Private credit-placeringarna avkastade -1,2 procent.

Pandemin har dominerat också private credit -marknaden sedan mars. Under våren försvårade nedstängningen av ekonomin verksamheten i synnerhet i företag med anknytning till handel och resor. I början av sommaren blev coronaläget lugnare och den ekonomiska aktiviteten återhämtade sig delvis, vilket förbättrade situationen i många företag som hade drabbats av problem på våren och nästan inga placeringsförluster har heller iakttagits. Fondförvaltare som är specialiserade på distress- och special situation-situationer har gynnats av det instabila marknadsläget. 
 

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar under de tre första kvartalen var -4,1 procent.

År 2020 inleddes med en ganska gynnsam stämning på den globala aktiemarknaden, men när coronaepidemin spred sig till en global pandemi ställdes situationen fullständigt på ända mot slutet av det första kvartalet. Årets andra kvartal präglades för sin del av en ytterst kraftig återhämtning på aktiemarknaden. Återhämtningen fortsatte också under det tredje kvartalet, visserligen i lugnare takt än under det andra kvartalet. Vid granskningsperiodens slut var avkastningen på noterade aktier fortfarande lindrigt negativ, även om vissa aktiemarknader, t.ex. aktiemarknaden i Finland och Sverige, redan hade klättrat till plussidan.

Vi lever fortsättningsvis ett historiskt år ur aktiemarknadens synvinkel. Året har innehållit såväl en rekordsnabb vittomfattande nedgång på aktiemarknaden som en ytterst snabb återhämtning från denna nedgång. Staterna och centralbankerna har åtminstone hittills lyckats påverka finansieringsmarknaden med sina åtgärder, vilka omfattar bland annat rekordstora stimulansåtgärder och olika former av stödpaket. Riskfyllda tillgångsklasser, såsom aktier, har också återhämtat sig från krisen i mycket stor utsträckning. Uppmuntrande nyheter om utvecklingen av ett eventuellt coronavaccin har också framkommit och detta har främjat återhämtningen. I år kommer dock börsbolagens resultat i genomsnitt att minska betydligt jämfört med förra året, oavsett vad som händer mot årets slut. Resultaten har emellertid inte tills vidare sjunkit så mycket som prognoserna i början av året förutspådde, och åtskilliga bolag har till och med vågat förutspå en relativt positiv utveckling för slutet av året.  Det finns dock mycket osäkerhet i luften och nyheterna med anknytning till coronaviruset kommer att ha en central roll som förklarande faktor på finansieringsmarknaden även under resten av året.
 

SV Q3 2020 5


Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder, onoterade aktier och börsnoterade fastighetsfonder (REIT).

Placeringarna i kapitalfonder avkastade -2,6 procent, de onoterade aktierna 11,8 procent och de börsnoterade fastighetsfonderna -23,5 procent.

Coronakrisens inverkan på kapitalplaceringarna är mycket tudelad och beroende av branschen. En del företag har inte alls påverkats av krisen, eller så har de till och med gynnats av situationen. För andra företag har krisen haft synnerligen dramatiska effekter, även om inga placeringar tills vidare har gått förlorade. Aktiemarknadens återhämtning efter vårens nedgång har framträtt som en höjning av kapitalplaceringarnas värderingsnivåer. De noterade fastigheterna har drabbats hårdare än aktiemarknaden. Aktörer som har investerat i köpcentra har påverkats negativt som en följd av de osäkra ekonomiska utsikterna.
 

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i onoterade fastighetsfonder var -3,0 procent och avkastningen på infrastrukturfondsplaceringar 5,7 procent.

Pandemins inverkan på olika fastighetskategorier är också tudelad. I synnerhet aktörer som placerar i hotell och handelsfastigheter har påverkats negativt av rörlighets- och reserestriktionerna samt de osäkra ekonomiska utsikterna. Logistiksektorn och bostadsmarknaden samt fastigheter inom dagligvaruhandeln har klarat sig synnerligen bra i den rådande situationen och deras fondavkastning har bibehållits bättre än i andra sektorer.

Inom infrastrukturplaceringarna har alla placeringar med anknytning till rörlighet i regel drabbats hårt av epidemins konsekvenser. Basinfrastruktur har dock fortfarande behövts och sådana företags affärsfunktioner har klarat sig bra i den rådande situationen.

Avkastningen på hedgefonder under de tre första kvartalen var -0,5 procent. Hedgefonderna har redan lyckats vända sin avkastning i positiv riktning för största delen av fonderna. Endast fonder med relative value-strategi och fonder med kvantitativa strategier är fortfarande på minus sedan början av året.

Avkastningen på riskpremiestrategier var -22,8 procent under samma period. Trots den goda avkastningen på premier utanför aktiemarknaden förblev hela portföljens avkastning svag främst på grund av den svaga prestationen hos aktiemarknadens stilpremier. Mängden riskpremiefonder har minskats betydligt under året.
 

SV Q3 2020 10
 

STATENS PENSIONSUTGIFTER, VER:S ÖVERFÖRING TILL STATSBUDGETEN, PENSIONSAVGIFTSINTÄKTER OCH FONDERINGSGRAD

Statens Pensionsfond får en allt starkare roll som en balanserande faktor i statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick redan till drygt 4,7 miljarder euro år 2019, och i budgeten för 2020 har man förberett sig på att de kommer att stiga till drygt 4,8 miljarder euro. VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, vilket år 2020 innebär sammanlagt över 1,9 miljarder euro.

Fram till utgången av årets tredje kvartal har 1 458 miljoner euro överförts från fonden till statsbudgeten. Under motsvarande period var VER:s pensionsavgiftsintäkter 1 147 miljoner euro. De influtna avgiftsintäkterna motsvarar prognoserna. Fondens nettoavgiftsintäkter har blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är betydligt högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer att bli allt större i förhållande till fondens avgiftsintäkter, vilket dämpar fondens tillväxt.

Statens Pensionsfonds styrelse godkände i juni 2016 en strategi, där fondens långsiktiga målsättning preciserades. Enligt strategin strävar man efter att uppnå det lagstadgade fonderingsmålet på 25 procent senast år 2033. Detta förutsätter att utvecklingen i nettoavgiftsintäkterna hålls nära den uppskattade nivån och att den reala avkastningen på placeringarna hålls på en relativt god nivå. I slutet av 2019 uppgick statens pensionsansvar till 92,7 miljarder euro, och fonderingsgraden var därmed cirka 22 procent. I strategin fastställdes också de principer enligt vilka placeringsportföljens risknivå och basallokering ska härledas ur de fonderingsmål som satts upp för fonden.

 

NYCKELTAL

30.9.2020

31.12.2019

Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde)

19 754

20 588

Ränteplaceringar

7 372

7 680

Aktieplaceringar

10 192

10 486

Övriga placeringar

2 105

2 146

Effekt av derivat

85

276

Fördelningen av placeringsportfölj

Ränteplaceringar

37,3 %

37,3 %

Aktieplaceringar

51,6 %

50,9 %

Övriga placeringar

10,7 %

10,4 %

Effekten av derivat

0,4 %

1,3 %

1.1.–30.9.2020

1.1.–31.12.2019

Avkasting på placeringar

-2,5 %

13,8 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

-0,4 %

5,0 %

Övriga ränteplaceringar

0,5 %

8,4 %

Private Credit -fonder

0,5 %

1,7 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

-4,1 %

24,6 %

Private Equity -placeringar

-2,6 %

14,2 %

Onoterade aktier

11,8 %

8,2 %

Noterade fastighetsfonder

-23,5 %

28,1 %

Övriga placeringar

Fastighetsfonder

-3,0 %

9,8 %

Infrastrukturfonder

5,7 %

12,8 %

Hedge-fonder

-0,5 %

4,9 %

Riskpremieplaceringar

-22,8 %

-0,5 %

Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro

1 147

1 497

Överföring till statsbudgeten, miljoner euro

1 458

1 894

Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro

-311

-396

Pensionsansvar, miljarder euro

92,7

Fonderingsgrad, %

22 %


 

Mer information: Mer information ges av verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: 0295 201 210.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 19,8 miljarder euro i slutet av september 2020.

Alla siffror som presenteras i detta meddelande är preliminära och oreviderade.