Avkastningen för Statens Pensionsfond i Finland var 4,0 % år 2020; medelavkastningen under 10 år 5,5 %

Publicerad 25-02-2021 kl. 13.09


Pressmeddelande 25.2.2021

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsvärde var 4,0 procent år 2020 (13,8 procent år 2019). Den reala avkastningen var 3,8 procent (12,8 procent). 

VER strävar i första hand efter att få en avkastning som på lång sikt är tillräcklig med tanke på finansieringen av statens pensionssystem. Medelvärdet av den nominella avkastningen under tio år är 5,5 och medelvärdet av den reala avkastningen 4,3 procent. Medelvärdet av den nominella avkastningen under fem år är 5,4 och medelvärdet av den reala avkastningen 4,6 procent.

Fondens placeringar hade vid utgången av 2020 ett marknadsvärde på 21,0 miljarder euro (20,6 miljarder euro år 2019). Placeringarna bestod till 36,2 procent av ränteplaceringar och till 52,4 procent av aktier, och resten utgjordes av övriga placeringar och effekterna av derivatinstrument.

Av de stora tillgångsklasserna avkastade de noterade aktieplaceringarna 6,2 procent och de likvida ränteplaceringarna 2,1 procent. Bland de övriga tillgångsklasserna kom den bästa avkastningen från onoterade aktier (12,2 %), infrastrukturfonder (12,2 %) och kapitalfonder (6,6 %).

  • År 2020 var ett år färgat av coronaviruset. Trots de kraftiga fluktuationerna i ekonomin och på placeringsmarknaden lyckades vi uppnå ett bra resultat, konstaterar verkställande direktör Timo Löyttyniemi.
  • Alla de huvudsakliga placeringskategorierna uppvisade ett positivt resultat. Aktierna avkastade över 6 procent och ränteplaceringarna över 2 procent. Vid sidan av dessa uppnådde aktie- och infrastrukturplaceringarna utanför börsen en utmärkt avkastning.
  • Det mest väsentliga är avkastningen på lång sikt. VER:s realavkastning på lång sikt har hållits på en bra nivå och detta har helt klart stärkt finansieringsbasen för de framtida pensionerna, säger Löyttyniemi.

Statens Pensionsfonds pensionsavgiftsintäkter uppgick år 2020 till cirka 1,5 miljarder euro, och VER överförde cirka 1,9 miljarder euro till statsbudgeten. Varje år överförs ett belopp som utgör 40 procent av statens pensionsutgift från fonden till statsbudgeten. Beloppet ökar i fortsättningen varje år i takt med att pensionsutgifterna stiger.

Pensionsansvaret inom statens pensionssystem var 93,1 miljarder euro i slutet av 2020. Fonderingsgraden var cirka 23 procent.

Statens Pensionsfonds årsöversikt kan läsas här.

Mer information: VER:s verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn. 0295 201 210.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 21,0 miljarder euro i slutet av 2020.