Årsrapport 2018

Publicerad 27-02-2019 kl. 13.31

Avkastningen av placeringsverksamheten -3,4 % år 2018; medelavkastningen under 10 år 6,4 %

Det ekonomiska läget har utvecklats positivt under de senaste åren, men mot slutet av år 2018 såg man tydliga tecken på en vändning mot det sämre. Den ekonomiska tillväxten började avmattas i Europa och i många tillväxtländer, och även Finland började uppvisa svagare tillväxtsiffror trots att sysselsättningen fortfarande utvecklades i positiv riktning. I USA fortsatte den relativt starka ekonomiska utvecklingen, och recessionsprognoserna har skjutits fram upprepade gånger.

År 2018 var allmänt taget det svagaste året på många år på placeringsmarknaden. Under räkenskapsperioden förekom inga direkta kollapser av den typen som man upplevde för ungefär tio år sedan under den så kallade finanskrisen, men både aktiemarknaden och många räntemarknader uppvisade en negativ avkastning. I en situation som denna är det svårt för en placerare att avvärja en svag totalavkastning ens genom en diversifierad portfölj. Avkastningen försämrades avsevärt ännu alldeles i slutet av året när aktiemarknaden sjönk i flera länder. Efter djupdykningen i december återhämtade sig marknaden snabbt i början av 2019.

Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar var -3,4 procent till verkligt värde år 2018. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 4,4 procent för de fem senaste åren och 6,4 procent för de tio senaste åren.

 

SVE Q4 2018 9.png

 

Den reala avkastningen på placeringarna för år 2018 var -4,5 procent. Medelvärdet av VER:s reala avkastning under de fem senaste åren var 3,8 procent och den reala avkastningen under de tio senaste åren var 5,2 procent. Den reala avkastningen under tio år överstiger markant de uppskattningar som använts i de långsiktiga finansieringsanalyserna.

 

SVE Q4 2018 10.png

 

Enligt det mål som finansministeriet satt upp ska avkastningen på VER:s placeringar på lång sikt överstiga medelkostnaden för statens skuld. Under de tio senaste åren har avkastningen på VER:s placeringar till marknadsvärde i genomsnitt varit 4,5 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form från år 2001 har avkastningen på VER:s placeringar varit drygt 5 miljarder euro större än medelkostnaden för statens skuld under samma tid.

Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna -1,9 procent och de noterade aktieplaceringarna -7,4 procent år 2018. Den bästa avkastningen kom från kapitalfondsplaceringarna (13,4 %). Både de onoterade fastighetsfonderna och infrastrukturfonderna gav en avkastning på drygt 11 procent.

Marknadsvärdet av VER:s placeringstillgångar uppgick i slutet av år 2018 till 18,5 miljarder euro. Placeringarna fördelade sig enligt följande: ränteplaceringar 38,4 procent, aktier 47,2 procent och övriga placeringar 9,9 procent. Resten av den riskkorrigerade allokeringen bestod av effekter av derivatinstrument.

 

SVE Q4 2018 1.png

 

 

RÄNTEPLACERINGAR


Likvida ränteplaceringar

Den likvida ränteportföljen gav 2018 en avkastning på -1,9 procent och dess riskkorrigerade marknadsvärde uppgick i slutet av året till 6,7 miljarder euro. Ränteportföljens duration var hela året lägre än den neutrala durationen.

Under årets första månader steg räntorna kraftigt medan placerarna väntade på att inflationen skulle ta fart, inte minst till följd av de skattelättnader som infördes i USA, och på att centralbankerna skulle fortsätta att strama åt penningpolitiken. Risktilläggen i fråga om företagslån steg avsevärt efter att ha varit på en synnerligen låg nivå. Tillväxtmarknaderna led av de stigande USA-räntorna och den allt starkare dollarn. Dessutom ledde även rädslan för ett handelskrig till fluktuationer på marknaden.

I Europa orsakade det politiska läget och misstankarna om ett förestående budgetunderskott i Italien räntefluktuationer från början av sommaren. Den kraftiga räntestegringen i fråga om italienska statslån ledde till skyddshamnsköp av tyska statslån. Europeiska centralbankens beslut att fortsätta sina nettoköp av värdepapper fram till december med 15 miljarder euro per månad efter september och centralbankens meddelande om att styrräntorna kommer att hållas oförändrade åtminstone över sommaren 2019 lugnade ner rörelserna i ränteswapparna i euro.

I augusti återspeglade sig problemen i Turkiet i bred utsträckning på tillväxtländernas marknader. Särskilt de länder som har ett underskott i bytesbalansen och budgeten led av detta. I slutet av året korrigerades den kraftiga svängningen, då tillväxtländernas räntemarknader främjades av de allt måttfullare förväntningarna på en räntehöjning från den amerikanska centralbankens sida. Räntemarknaden prissatte över huvud taget inga räntehöjningar längre för den amerikanska centralbanken för år 2019. Den amerikanska räntekurvan blev kraftigt flackare.

Osäkerheten, som ökat till följd av bl.a. handelstvisten mellan USA och Kina, de försämrade ekonomiska utsikterna och den kraftiga försäljningen på aktiemarknaden i slutet av året ökade riskaversionen på räntemarknaden, vilket stödde de amerikanska och tyska statslånen och breddade risktilläggen i fråga om företagslån. Räntan på italienska statslån sjönk kraftigt från mitten av november, i och med att man lyckades pressa budgetunderskottet till en nivå som Europeiska kommissionen godkänner.

Den bästa avkastningen bland VER:s likvida ränteplaceringar gav penningmarknadsplaceringarna och placeringarna i europeiska statslån, vilket berodde på tillväxtländernas problem och de bredare risktilläggen i fråga om företagslån.

De direkta ränteplaceringarnas andel av hela den likvida ränteportföljen uppgick vid årets slut till cirka 55,0 (59,0) procent. I slutet av 2018 hade fonden direkta ränteplaceringar i 315 (271) förbindelser och andelar i 43 (42) fonder.

 

SVE Q4 2018 3.png

 

 

Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta icke-likvida lån. Private credit-fonderna är huvudsakligen kapitalfonder, och fonderna placerar i icke-likvida lån.

Mot slutet av 2018 ökade oron över en annalkande korrigeringsrörelse på den icke-likvida lånemarknaden. Företagens skuldkvoter, som ökat stadigt redan i flera år, i kombination med de försämrade ekonomiska utsikterna har ökat risken för en kommande korrigeringsrörelse. 

De övriga ränteplaceringarna avkastade 8,4 (7,3) procent under år 2018. Avkastningen på private credit-fonder var 12,4 (TWR) procent och avkastningen på direkta lån 3,8 (TWR) procent. Under årets lopp gjordes placeringar i fyra nya fonder (185 miljoner euro). Andelen öppna placeringsförbindelser var 356 (241) miljoner euro i slutet av året. VER har beviljat direkta lån till två målbolag.

I slutet av året var de övriga ränteplaceringarnas vikt i VER:s portfölj 2,2 (1,0) procent.

 

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

År 2018 var i regel ett svagt år för aktieplacerarna. De tre första kvartalen uppvisade ännu ganska bra resultat, men det sista kvartalet präglades genomgående av en omfattande nedgång på aktiemarknaden. Vid årets slut gav aktieportföljen, som innehåller VER:s börsnoterade aktier och fondandelar, en avkastning på -7,4 (11,0) procent. Alla delportföljer uppvisade en negativ avkastning vid årets slut.

År 2018 var det första året sedan 2011 som VER:s avkastning på aktier blev negativ. Början av året präglades visserligen av en tämligen god stämning, men när hösten närmade sig ökade nervositeten helt klart på finansmarknaden. Den handelspolitiska situationen mellan USA och Kina utgjorde ett orosmoln under hela året, men på hösten eskalerade situationen ytterligare. Dessutom började de amerikanska långa räntorna stiga relativt snabbt i september, vilket också bidrog till den växande nervositeten på finansmarknaden. I oktober skedde en djupdykning på den globala aktiemarknaden som helhet. I november återhämtade sig aktiemarknaden något, men december blev ytterligare en svag månad, och därmed sjönk aktieavkastningen för hela året klart under minusstrecket.

Börsbolagens offentliggjorda resultat pekade alltjämt uppåt under år 2018 och överensstämde i hög grad med prognoserna. I och med att börskurserna sjönk i slutet av året har värderingsnivåerna följaktligen blivit mycket måttfullare, eftersom resultatprognoserna för de närmaste åren inte har förändrats nämnvärt. Det torde dock stå klart att om ingen lösning hittas på den handelspolitiska tvisten mellan USA och Kina kommer detta under de närmaste åren att påverka både den globala ekonomiska tillväxten och börsbolagens resultat negativt. 

Aktieportföljens värde, beräknat enligt marknadsvärde, sjönk från 8,6 miljarder euro vid årsskiftet till 7,8 miljarder euro. Andelen direkta placeringar i aktieportföljen var vid årets slut 27,0 (28,5) procent, och andelen fondplaceringar var 73,0 (71,5) procent. I slutet av året hade VER direkta placeringar i 102 (103) bolag och andelar i 67 (59) olika fonder.

 

SVE Q4 2018 5.png

 

 

Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegrep i slutet av räkenskapsperioden placeringar i kapitalfonder, onoterade aktier och börsnoterade fastighetsfonder (REIT). I slutet av året stod de övriga aktieplaceringarna för 4,8 (3,7) procent av VER:s portfölj.

För kapitalfonderna var 2018 ett mycket bra år, trots att aktiemarknaden uppvisade en rätt så svag utveckling. Bakom de goda avkastningarna ligger bl.a. lyckade lösgöringar med goda värderingsnivåer och en fortsatt positiv resultatutveckling för företagen. Avkastningen på placeringar i kapitalfonder var vid årets slut 13,4 (16,1) procent. Under årets lopp gjordes placeringar i fyra nya fonder (cirka 204 miljoner euro). Andelen öppna placeringsförbindelser var 596 (500) miljoner euro vid årets slut.

De onoterade aktieplaceringarna innefattade betydande placeringar i fyra bolag. Avkastningen på onoterade aktieplaceringar var 7,3 (23,6) procent år 2018.

I likhet med aktiemarknaden blev även avkastningen på noterade fastighetsfonder negativ. Vid årets slut var avkastningen -9,6 (TWR) procent.

 

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i realtillgångsfonder (fastighets- och infrastrukturfonder) samt hedgefonder och riskpremiestrategier.

Fastighetsmarknaden fortsatte att i likhet med tidigare år utvecklas i en positiv riktning framför allt i Europa. Fastighetsplaceringarnas avkastning (inklusive avkastningen på börsnoterade fastighetsfonder, som ingår i aktieplaceringarna) uppgick till 5,1 (7,4) procent. Avkastningen på onoterade fastighetsfonder var 11,1 (TWR) procent. Under årets lopp gjordes två nya fondplaceringar (125 miljoner euro), och andelen öppna placeringsförbindelser var 419 (365) miljoner euro vid årets slut.

Infrastrukturplaceringarna gav alltjämt en bra avkastning tack vare några utmärkta lösgöringar från äldre fonder och goda dividendintäkter. Avkastningen för hela året var 11,2 (14,8) procent. Under årets lopp gjordes en placering i en ny fond (cirka 80 miljoner euro). Andelen öppna placeringsförbindelser var 254 (241) miljoner euro vid årets slut.

Avkastningen på hedgefonder för 2018 var -2,5 (4,8) procent. Avkastningen led inte på samma sätt som på den allmänna marknaden under aktieförsäljningen i slutet av året, och beaktar man de kostnader som uppstod av att skydda dollarn var avkastningen t.o.m. något positiv för hela året. År 2018 var ett utmanande år för de kvantitativa hedgefonderna, medan makrofonderna och volatilitetsfonderna uppvisade en god avkastning.

Avkastningen på riskpremieplaceringar för 2018 var -10,3 (1,4) procent. För riskpremiestrategierna var år 2018 ett svårt år. I synnerhet value-strategierna uppvisade en svag avkastning, och denna gång verkade momentum-strategierna inte ha någon balanserande effekt, vilket de annars brukar ha. Korrelationen till de traditionella tillgångsklasserna var alltjämt låg.

I slutet av 2018 uppgick de övriga placeringarnas marknadsvärde till 1 823 (1 860) miljoner euro, och deras andel av VER:s portfölj var 9,9 (9,5) procent. Fastighetsplaceringsfondernas andel av de placerade medlen var 3,2 (3,1), infrastrukturfondernas andel 1,6 (1,2), hedgefondernas andel 4,2 (3,6) och riskpremieplaceringarnas andel 0,9 (1,5) procentenheter.

 

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Statens Pensionsfonds centrala riktlinjer för ansvarsfull placering ingår i de principer för ansvarsfull placering som VER:s styrelse godkände år 2016. Vid VER innebär ansvarsfull placering att placerarens ansvar beaktas effektivt och konsekvent. Detta gör man genom att följa målbolagens ansvarsfullhet och hållbara utveckling och föra en dialog om denna verksamhet både med bolagen i fråga och med utomstående kapitalförvaltare.

Hörnstenar när det gäller ansvarsfull placeringsverksamhet är att respektera FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och internationella normer (FN:s Global Compact) samt att uppnå transparens med hänsyn till ansvarsaspekterna i VER:s placeringsverksamhet och i alla placeringskategorier.

VER beaktar i sin verksamhet kraven på att stävja klimatförändringen och därmed behovet av att mäta, rapportera och minska koldioxidavtrycket av placeringarna. VER har sedan år 2015 mätt koldioxidavtrycket av sina direkta aktieplaceringar. Koldioxidavtrycket för år 2018 beräknas under år 2019. Under år 2018 fördjupade VER medvetenheten om de direkta aktieplaceringarnas ansvarsfullhet genom att mäta dessa placeringars ESG-poäng och positiva miljöeffekt.

Principerna för ansvarsfull placering iakttas i VER:s samtliga placeringskategorier. Verkställandet kan variera mellan olika tillgångsklasser, eftersom möjligheterna att tillämpa principerna i de olika placeringskategorierna varierar.  VER har under flera möten med representanter för de fonder och bolag som ingår i placeringsportföljen fört fram ESG-frågor och har även deltagit aktivt i de finländska portföljbolagens bolagsstämmor.

 

Statens pensionsutgifter fortsätter att öka

Statens Pensionsfond får en allt starkare roll som en balanserande faktor i statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick redan till drygt 4,6 miljarder euro år 2018. Eftersom VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, var VER:s överföring till budgeten knappt 1,9 miljarder euro. År 2018 inflöt cirka 1,4 miljarder euro i pensionsavgifter till VER. Fondens nettoavgiftsintäkter har blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer alltjämt för varje år att bli allt större i förhållande till fondens premieinkomst.

 

SVE Q4 2018 15.png

Statens Pensionsfonds styrelse godkände i juni 2016 en strategi, där fondens långsiktiga målsättning preciserades. Enligt strategin strävar man efter att uppnå det lagstadgade fonderingsmålet på 25 procent senast år 2033. Detta förutsätter att utvecklingen i nettoavgiftsintäkterna hålls nära den uppskattade nivån och att den reala avkastningen på placeringarna hålls på en relativt god nivå. I slutet av 2018 uppgick statens pensionsansvar till 92,1 miljarder euro, och fonderingsgraden var därmed cirka 20 procent. I strategin fastställdes också de principer enligt vilka placeringsportföljens risknivå och basallokering ska härledas ur de fonderingsmål som satts upp för fonden, med beaktande av det långsiktiga avkastningsmål som finansministeriet bestämt.

 

SVE Q4 2018 14.png

 

VER:s administration

Statens Pensionsfond (VER), som inrättades 1990, är en fond som står utanför statsbudgeten. VER är en placeringsorganisation som har till uppgift att förvalta de medel som anförtros denna. Alla uppgifter i anslutning till insamlingen och inkasseringen av pensionsavgifter i statens pensionssystem, liksom även handläggningen av pensionsansökningar och utbetalningen av pensioner, sköts av Keva. VER betalar omkostnader till Keva, och år 2018 uppgick dessa omkostnader till 16,9 miljoner euro.

Finansministeriet ansvarar för den allmänna styrningen och tillsynen över VER, och ministeriet har rätt att utfärda allmänna föreskrifter om organiseringen av fondens förvaltning, fondens ekonomiadministration och fondens placeringsverksamhet. Enligt den gällande föreskriften ska minst 35 procent av VER:s placeringar vara ränteplaceringar, medan aktieplaceringarna får uppgå till högst 55 procent och kategorin övriga placeringar till högst 12 procent av portföljens värde. Fastighetsplaceringarna ska enligt föreskriften göras som fondplaceringar eller motsvarande indirekta placeringar.

VER:s styrelse utses av finansministeriet. Styrelsen består av sju ledamöter, av vilka tre har utsetts bland personer som föreslagits av statens personalorganisationer. Posten som styrelseordförande har innehafts av Jukka Pekkarinen och posten som ordförande för den rådgivande placeringsdelegationen fram till 30.9 av Eva Liljeblom och från 1.10 av Jussi Laitinen.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 7,1 miljoner euro, dvs. 0,04 procent av det genomsnittliga kapitalet under året. Vid årets slut hade VER 24 anställda. Posten som verkställande direktör har innehafts av Timo Viherkenttä. VER satsar på att utveckla personalens yrkeskunnighet, vilket är viktigt med tanke på både målet att uppnå goda placeringsintäkter och riskhanteringen.

 

Nycketal 2018

 

2018

2017

Placeringsportföljens avkastning, %

-3,4 %

6,6 %

Realavkastning, %

-4,5 %

6,0 %

 

 

 

Avkastning per tillgångsklass, %

 

 

Ränteplaceringar

 

 

  Likvida ränteplaceringar

-1,9 %

2,0 %

  Övriga ränteplaceringar

8,4 %

7,3 %

Aktieplaceringar

 

 

  Noterade aktier

-7,4 %

11,0 %

  Övriga aktieplaceringar (TWR)

4,9 %

15,6 %

Övriga placeringar

 

 

  Onoterade fastighetsfonder (TWR)

11,1 %

7,1 %

  Infrastrukturfonder

11,2 %

14,8 %

  Hedgefonder

-2,5 %

4,8 %

     

Kostnader för placeringsverksamheten % (av kapitalets medelvärde)

0,04 %

0,04 %

 

 

 

MEDELVÄRDET AV AVKASTNINGEN

5 years

10 years

Medelvärdet av portföljens avkastning p.a.

4,4 %

6,4 %

Medelvärdet av realavkastningen p.a.

3,8 %

5,2 %

Medelvärdet av statens effektiva medelränta p.a.

1,4 %

1,9 %

 

 

 

ALLOKERINGSFÖRDELNING I PORTFÖLJEN

2018

2017

Placeringar totalt, mn euro

18 485,7

19 586,2

     

Ränteplaceringar, %

38,4 %

40,3 %

  Likvida ränteplaceringar, %

36,2 %

39,2 %

  Övriga ränteplaceringar, %

2,2 %

1,0 %

Aktieplaceringar, %

47,2 %

47,5 %

  Noterade aktier, %

42,4 %

43,8 %

  Övriga aktieplaceringar, %

4,8 %

3,7 %

Övriga placeringar, %

9,9 %

9,5 %

  Onoterade fastighetsfonder, %

3,2 %

3,1 %

  Infrastrukturfonder

1,6 %

1,2 %

  Hedgefonder, %

4,2 %

3,6 %

  Övriga, %

0,9 %

1,5 %

 

 

 

NYCKELTAL

2018

2017

Volatilitet

6,2 %

3,3 %

Sharpe ratio

-0,5

2,1

 

 

 

ÖVRIGA NYCKETAL

2018

2017

Pensionsavgiftsintäkter, mn euro

1 425

1 427

Nettoavgiftsintäkter, mn euro

1 859

1 827

Överföring till statsbudgeten, mn euro

-434

-401

Balansomslutning, mn euro

15 406

15 319

Pensionsansvar, md euro

92,1

92,6

Fonderingsgrad %

20 %

21 %

 

Mer information:

Mer information fås av verkställande direktör Timo Viherkenttä, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: 0295 201 210

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 18,5 miljarder euro i slutet av 2018.