Avkastningen på VER:s placeringar 1.1–31.3.2024 var 3,0 %; den genomsnittliga årsavkastningen under tio år var 5,5 %

Publicerad 24-04-2024 kl. 13.13

PLACERINGSMILJÖN

Placeringsmiljön var gynnsam under det första kvartalet av 2024. Uppgången på aktiemarknaden var fortsatt stark, trots att de korta räntorna hölls på en hög nivå. Den goda avkastningen på aktier var en central faktor i att VER:s placeringsavkastning uppgick till 3,0 procent under översiktsperioden.

Inflationstalen sjönk som förutspått. Enligt experternas förväntningar kommer inflationen i euroområdet och USA att närma sig centralbankernas målnivå på två procent mot slutet av året eller senast i början av nästa år. Placerarna upplever dock att inflationsutvecklingen kan föra med sig tillfälliga överraskningar och risker.

Centralbankernas räntepolitik har varit stram, men penningpolitiken väntas förändras under det innevarande året. Det förväntas att centralbankernas styrräntor kommer att sjunka från och med sommaren i både euroområdet och USA. Tidpunkten och hastigheten för räntenedgången har varit en föränderlig faktor under början av året och en viktig faktor för placerarna. Utvecklingen av den ekonomiska tillväxten och företagens resultatförväntningar har dock varit en starkare motor, och detta har hållit aktiekurserna på en god nivå. Endast få förväntar sig i nuläget att en konjunkturförsämring skulle leda till en recession i USA. Den ekonomiska utvecklingen i euroområdet har varit oenhetlig och den ekonomiska tillväxten har i många länder varit väldigt anspråkslös, om inte obefintlig.

De geopolitiska spänningarna fortsätter. Rysslands anfallskrig och konflikten i Gaza fortsatte att skapa osäkerhet. Dessutom förblev situationen mellan Kina och Taiwan oförändrad, men många befarar att den kommer att tillspetsas. Hybridpåverkan och cyberattacker är ständigt närvarande och förväntas öka ytterligare. Den geopolitiska osäkerheten verkar vara ett bestående fenomen och det finns inga enkla lösningar för att stävja den. Den globala uppdelningen i olika läger verkar fortsätta.

AVKASTNINGEN AV VER:S PLACERINGSVERKSAMHET

I uppföljningen och bedömningen av VER:s placeringsverksamhet läggs fokus på långsiktiga utfall och framtidsanalyser i stället för på kvartalsrapporter. VER publicerar varje kvartal kvartalsinformation och kvartalskommentarer.

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 31 mars 2024 var 23,3 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var 3,0 procent till verkligt värde under årets första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.4.2019–31.3.2024) var 5,7 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 5,5 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har medelavkastningen varit 5,5 procent.

VERs nominella avkastning 31.3.2024

Den reala avkastningen på placeringarna under det första kvartalet var 2,2 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 2,0 procent per år, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 3,4 procent per år. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har den genomsnittliga reala avkastningen varit 3,5 procent.

VERs reala avkastning 31.3.2024.png

Ur statens synvinkel kan avkastningen av placeringsverksamheten också jämföras med kostnaden för statens skuld, eftersom en mindre statsskuld kan betraktas som ett alternativ till att samla medel i en fond inför de framtida pensionsutgifterna. Under de tio senaste åren har VER:s årsavkastning i genomsnitt varit 4,3 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Sedan 2001 har VER:s avkastning till marknadsvärde varit sammanlagt cirka 10,8 miljarder euro större än den kumulativa medelkostnaden för statens skuld under samma tid beräknat enligt ett penningbelopp som motsvarar fonden.

VERs placeringsavkastning vs. den effektiva medelräntan på statsskulden 2001-Q12024

Vid VER analyserar man avkastningen på lång sikt i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen genom att jämföra den realiserade avkastningen med ett globalt index, där vikten av aktieplaceringar är 50 procent och vikten av valutaskyddade ränteplaceringar 50 procent.

VERs placeringsavkastning vs. globalt index 2001-Q12024

DETALJERAD ANALYS AV JANUARI–MARS 2024

Enligt finansministeriets föreskrift delas VER:s placeringar in i ränteplaceringar, aktieplaceringar och övriga placeringar. I slutet av mars var andelen ränteplaceringar 41,0 procent, andelen aktieplaceringar 53,3 procent och andelen övriga placeringar 7,9 procent. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna under årets första kvartal 0,6 procent och de noterade aktieplaceringarna 6,6 procent.

Allokering av VERs placeringsportfölj 31.3.2024 suppea.png

RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar under det första kvartalet var 0,6 procent.

Under årets första kvartal kommunicerade både centralbanken i USA, FED, och europeiska centralbanken ECB att tidtabellen för räntesänkningarna beror på den kommande utvecklingen av ekonomin och inflationen, och centralbankerna förändrade inte sina linjedragningar jämfört med det som presenterats under mötena i december. Som en följd av detta steg i synnerhet räntorna på statslån betydligt, då räntemarknadens förväntningar på räntesänkningar rörde sig närmare den ränteutveckling som centralbankerna utstakat.

Vid FED:s räntemöte i december signalerades om räntesänkningar med 0,75 procentenhet för år 2024, men på räntemarknaden prissattes i det skedet redan räntesänkningar med cirka 1,50 procentenhet. Inflationstalen som publicerades det första kvartalet var dock något högre än förväntningarna, samtidigt som talen som beskrev det ekonomiska läget i USA överraskade positivt. Räntemarknadens förväntningar på räntesänkningar prissattes på nytt och i slutet av mars förväntades den första räntesänkningen infalla i juni eller juli och för hela året prissattes en sänkning av styrräntan med cirka 75 räntepunkter.

ECB sänkte sina inflationsprognoser vid sitt möte i mars, vilket tolkades som att inledningstidpunkten för räntesänkningarna närmar sig. Vid mötet underströks emellertid behovet av ytterligare information för att kunna bedöma inflationsutvecklingen och i synnerhet löneutvecklingens inverkan på inflationen. På marknaden prissattes ECB:s räntesänkningar så att de började i juni och för hela året prissattes strax under fyra räntesänkningar med 25 räntepunkter.

Trots stigningen av räntenivån fortsatte den minskning av riskpremierna för företagslån och tillväxtlånemarknaderna som börjat i slutet av förra året, med draghjälp de ekonomiska talen som var starkare än förväntat och den starka aktiemarknaden.

Inom VER:s likvida ränteplaceringar uppnåddes den bästa avkastningen bland placeringsobjekt med högre risk, såsom placeringar på tillväxtlånemarknaderna och placeringar i företagslån med lägre kreditklassificering.

Likvida ränteplaceringar 31.3.2024

Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta lån till företag.

Avkastningen på övriga ränteplaceringar var 0,5 procent. Avkastningen på private credit-fonder var 0,3 procent och avkastningen på direkta lån 1,2 procent.

Avkastningsutsikterna för private credit-fonder som beviljar floating rate-lån förändrades avsevärt som en följd av stigningen av räntenivån. Samtidigt har bankernas roll som bland annat finansiär av LBO-transaktioner minskat betydligt, vilket ökar efterfrågan på privata pengar framför allt i Europa. Ökningen av finansieringskostnaderna befaras dock ha negativa effekter på företagens resultatutveckling under de närmaste åren, vilket orsakar en ökning av betalningsstörningarna. Tills vidare har situationen på marknaden varit synnerligen lugn och inga betydande problem har uppstått i VER:s private credit-portfölj. Avkastningen under det innevarande årets första kvartal reflekterar fortfarande stämningen i slutet av förra året, eftersom portföljens avkastning till största delen är baserad på den uppdaterade avkastningen vid årets slut. 

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 6,6 procent under årets första kvartal.

Det första kvartalet av 2024 förlöpte i synnerligen positiv anda på den globala aktiemarknaden. Den kraftiga uppgången som började den sista veckan i oktober 2023 fortsatte också i början av det innevarande året. Uppgången på aktiemarknaden fortsatte trots att räntorna huvudsakligen steg under kvartalet, långt tack vare att inflationen ihärdigt hölls på en hög nivå. Makrostatistiken som erhölls från USA under kvartalet visade att ekonomin och konsumtionen har hållits på en god nivå, och detta bidrog för sin del till den pigga stämningen på aktiemarknaden. I Europa har den makroekonomiska utvecklingen varit svagare än i USA, men också de europeiska aktierna gav en god avkastning under kvartalet. Ett undantag var de finländska aktierna, vars avkastning förblev svag under kvartalet, bl.a. på grund av problem hos exportföretagen. Bäst avkastning under kvartalet gav placeringar på aktiemarknaden i Japan, där den långvariga uppgången på den lokala aktiemarknaden har lyft indexen till nivåer som senast sågs i början av 1990-talet.

Tack vare uppgången på aktiemarknaden har också värderingsmultiplarna stigit, i synnerhet på aktiemarknaden i USA. Å andra sidan är det också i USA som man hittar de bolag som har haft störst nytta av den pågående och ytterst kraftiga trenden med artificiell intelligens. Resultatökningsförväntningarna är mycket höga för många bolag och det återstår att se hur bolagen klarar av att svara på förväntningarna under de kommande åren. På andra aktiemarknader än den i USA ser värderingsmultiplarna skäliga ut, framför allt i Europa. Å andra sidan har förväntningarna även i Europa inkluderat en god resultatutveckling hos börsbolagen under de kommande åren.

Noterade aktieplaceringar 31.3.2024

Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder, infrastrukturfonder och onoterade aktier.

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 2,8 procent, placeringarna i infrastrukturfonder 1,6 procent och de onoterade aktierna -8,6 procent.

Inom kapitalplaceringarna har året börjat i förväntansfull anda. Transaktionsmarknaden väntas återigen vakna upp efter en tyst period på 12-18 månader. Stigningen av räntenivån har också haft en ganska liten negativ inverkan på företagens värderingsnivåer, vilket för sin del torde aktivera lösgöringen av fonder och genomförandet av nya placeringar. Förväntningarna på räntesänkningar skapar också förutsättningar för ett uppsving på transaktionsmarknaden. Även om det gjorts några lyckade lösgöringar i VER:s portfölj under början av året, har situationen fortfarande inte återgått till nivån under tidigare år. Liksom tidigare år är avkastningen på kapitalfonder under det första kvartalet baserad på den uppdaterade avkastningen från det föregående årets sista kvartal.

Avkastningen på infrastrukturfonder under det första kvartalet består även den av den uppdaterade avkastningen från det föregående årets sista kvartal. Trots att räntestigningen har haft en negativ inverkan på infrastrukturplaceringarna, har de i egenskap av inflationsskyddande placeringar klarat sig ganska bra i den nuvarande marknadsmiljön. Värderingsnivåerna har förblivit höga, vilket kommer att påverka avkastningen på kommande transaktioner.

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets- och hedgefonder samt systematiska strategier.

Avkastningen på placeringar i onoterade fastighetsfonder var -4,7 procent.

Räntestigningarnas negativa effekter på fastighetsmarknaden syns ännu under årets första kvartal då värdena baserar sig på det föregående årets värdebestämningar. På marknaden väntas fastigheternas värden dock nå botten och förväntningarna för slutet av året är försiktigt optimistiska. Även förväntningarna på räntesänkningar har haft en positiv effekt på marknadssentimentet.

Hedgefonderna och de systematiska strategierna uppvisade en avkastning på 3,6 procent under årets första kvartal.

Under det första kvartalet avkastade nästan alla av VER:s hedgefondtyper bra. Tidsperioden var också gynnsam för fonderna med fokus på den asiatiska marknaden, vilka gav en anspråkslös avkastning förra året. Särskilt god var avkastningen på fonder med fokus på kvantitativa strategier. Mest anspråkslös var avkastningen på makrofonder, vilka har varit utmanande att positionera särskilt på räntemarknaden.   

Tillgånsklassernas medelavkastning under fem år

STATENS PENSIONSUTGIFTER, VER:S ÖVERFÖRING TILL STATSBUDGETEN, PENSIONSAVGIFTSINTÄKTER OCH FONDERINGSGRAD

Statens Pensionsfond har fått allt större betydelse när det gäller att balansera upp utgifterna i statens pensionssystem. Statens pensionsutgifter uppgick till 5,3 miljarder euro år 2023, och i budgeten för 2024 har man förberett sig på att de kommer att stiga till över 5,6 miljarder euro. VER betalar 41 procent av dessa utgifter till statsbudgeten under 2024, vilket innebär över 2,3 miljarder euro.

Under årets första kvartal har 572 miljoner euro överförts från fonden till statsbudgeten. Under motsvarande period var VER:s pensionsavgiftsintäkter 402 miljoner euro. De influtna avgiftsintäkterna motsvarar prognoserna. Fondens nettoavgiftsintäkter har blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är betydligt högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Enligt de nuvarande prognoserna kommer budgetöverföringen att öka i förhållande till VER:s avgiftsintäkter ända fram till mitten av 2030-talet, vilket dämpar fondens tillväxt. Nettokassaflödet bedöms fortsätta att vara negativt fram till 2050-talet.

Lagen om statens pensionsfond reviderades våren 2022. I samband med revideringen av lagen ökades VER:s överföring till budgeten från och med 2024. Överföringen till budgeten ökar gradvis från 41 procent till 45 procent åren 2024–2028. Ifall fonderingsgraden överskrider nivån 25 procent under två kalenderår i rad, genomförs en tilläggsöverföring på tre procentenheter till statsbudgeten. I takt med att VER:s roll som utjämnare av statens pensionsutgifter blir större, och de negativa nettoöverföringarna ökar, uppskattas VER:s fonderingsgrad sjunka under de kommande åren.

NYCKELTAL

31.3.2024

31.12.2023

31.3.2023

Placeringar, mn euro (enligt marknadsvärde)

23 324

22 803

21 936

Ränteplaceringar

9 573

9 180

8 827

Aktieplaceringar

12 428

12 150

11 359

Övriga placeringar

1 845

1 824

1 867

Effekten av derivat

-522

-351

-117

Fördelning i placeringsportföljen

Ränteplaceringar

41,0 %

40,3 %

40,2 %

Aktieplaceringar

53,3 %

53,3 %

51,8 %

Övriga placeringar

7,9 %

8,0 %

8,5 %

Effekten av derivat

-2,2 %

-1,5 %

-0,5 %

1.1–31.3.2024   

1.1-31.12.2023  

1.1–31.3.2023  

Avkastning på placeringar

3,0 %

7,7 %

2,2 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

0,6 %

6,9 %

1,7 %

Private credit -fonder

0,3 %

8,5 %

-0,6 %

Direkta lån

1,2 %

4,9 %

1,2 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

6,6 %

11,3 %

4,1 %

Kapitalfondsplaceringar

2,8 %

5,0 %

0,1 %

Infrastrukturfonder

1,6 %

6,8 %

0,1 %

Onoterade aktieplaceringar

-8,6 %

6,0 %

4,1 %

Övriga placeringar

Onoterade fastighetsfonder

-4,7 %

-6,8 %

-1,8 %

Hedgefonder och systematiska strategier

3,6 %

3,2 %

-0,4 %

Pensionsavgiftsintäkter, mn euro

402

1 679

384

Överföring till statsbudgeten, mn euro

572

2 116

532

Nettoavgiftsintäkter, mn euro

-169

-437

-148

Pensionsansvar, md euro

101

Fonderingsgrad, %

22,7 %

Mer information: verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: 0295 201 210

Statens Pensionsfond i Finland (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 23,3 miljarder euro i slutet av mars 2024.

Alla siffror som presenteras i detta meddelande är preliminära och oreviderade.