Vuosikatsaus 2021

Julkaistu 28.2.2022 klo 13.00


Sijoitustoiminnan tuotto 14,6 % vuonna 2021 ja kymmenen vuoden keskituotto 7,1 %
 

SIJOITUSYMPÄRISTÖ

Valtion eläkerahaston (VER) varojen tuotto oli erinomainen vuonna 2021. Korkotaso pysyi edelleen historiallisen matalalla tasolla ja talouskasvu voimistui vuoden aikana. Kaikki pääomaisuusluokat tuottivat positiivisen tuoton. Erityisesti epälikvidit sijoitukset ja osakesijoitukset toivat erinomaiset tuotot. Korkotaso oli lievästi nousussa talouden elpyessä ja osakemarkkinat kehittyivät tasaisen myönteisesti koko vuoden ajan huolimatta ajoittaisista notkahduksista.

Koronaviruksen leviämistä ei saatu kansainvälisesti kuriin huolimatta uusista käyttöönotetuista rokotteista. Koronavirus ja sen uudet mutaatiot häiritsivät yhteiskunnan paluuta kohti normaalia. Valtioiden ja keskuspankkien taloutta tukevat toimet saivat kuitenkin aikaan suotuisan talous- ja sijoitusympäristön.

Rahastosta siirretään valtion talousarvioon vuosittain selvästi enemmän kuin VERiin kertyy maksutuloja. Tämä budjettisiirron enemmyys maksutuloihin nähden lisääntyy tulevaisuudessa entisestään, mikä hidastaa rahaston kasvua. Valtiovarainministeriö on laittanut vireille VER-lain tarkistamisen vuoden 2019 VER-lainsäädännön tarkistamistyöryhmän esitysten pohjalta. VER-lain mukainen rahastointiastetavoite eli rahaston varojen suhde eläkevastuuvelkaan saavutettiin hyvien tuottojen ansiosta vuoden lopussa. Vuoden lopun rahastointiaste oli 25,4 prosenttia. Valtion eläkevastuun määrä lasketaan vuosittain perustuen 31.12. tilanteeseen.
 

VERIN SIJOITUSTOIMINNAN TUOTTO

VERin sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuodelta 2021 oli 14,6 prosenttia. Keskimääräinen nimellistuotto viideltä viime vuodelta oli 6,9 prosenttia ja kymmeneltä vuodelta 7,1 prosenttia.
 

FI Q4 2021 9


Sijoitusten reaalituotoksi vuonna 2021 muodostui 10,8 prosenttia. VERin viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 5,6 prosenttia ja kymmenen vuoden 5,9 prosenttia. Kymmenen vuoden reaalituotto ylittää merkittävästi pitkän aikavälin rahoituslaskelmissa käytetyt arviot.
 

FI Q4 2021 15


Valtiovarainministeriön asettaman tavoitteen mukaan VERin sijoitusten tuoton tulee pitkällä aikavälillä ylittää valtionvelan keskikustannus. Kymmenen viime vuoden ajalta VERin sijoitusten markkina-arvoinen tuotto on ollut keskimäärin 5,8 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Nykymuotoisen toiminnan aikana vuodesta 2001 VERin sijoitusten tuotto on ollut yhteensä noin 10 miljardia euroa suurempi kuin valtionvelan keski¬kustannus samalta ajalta.


VUODEN 2021 YKSITYISKOHTAINEN TARKASTELU

Molemmat VERin suuret omaisuusluokat, likvidit korkosijoitukset ja noteeratut osakkeet, tuottivat vuonna 2021 positiivisen tuoton. Likvidien korkosijoitusten tuotto oli 0,7 ja noteerattujen osakesijoitusten 24,2 prosenttia. Muidenkin omaisuusluokkien tuotot olivat positiivisia ja parhaita tuottoja saatiin noteeraamattomista osakkeista (57,9 %), pääomarahastoista (47,7 %) ja infrastruktuurirahastoista (14,9 %).

VERin sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2021 lopussa 23,6 miljardia euroa. Sijoituksista oli korkosijoituksia 37,9 prosenttia, osakesijoituksia 49,5 prosenttia ja muita sijoituksia 11,4 prosenttia. Loppuosa riskikorjatusta allokaatiosta oli johdannaisten vaikutusta.
 

FI Q4 2021 1


KORKOSIJOITUKSET

Likvidit korkosijoitukset

Likvidien korkosijoitusten tuotto vuonna 2021 oli 0,7 prosenttia ja sen riskikorjattu markkina-arvo vuoden lopussa 8,3 miljardia euroa. Korkosalkun duraatio oli koko vuoden salkun neutraaliduraatiota alemmalla tasolla ja valtionlainasijoitukset alipainossa.
Vuoden 2021 tapahtumia hallitsi koronavirus, inflaation kiihtyminen sekä odotukset ja osin myös keskuspankkien toimenpiteet rahapolitiikan asteittaisesta kiristämisestä kohti normaalimpaa tasoa.

Yhdysvaltojen keskuspankki FED nosti vuoden aikana merkittävästi kasvu- ja inflaatioennusteitaan sekä paransi arviotaan työmarkkinoiden tulevasta kehityksestä. Tämän seurauksena keskuspankki aikaisti kolmannella kvartaalilla arviotaan ensimmäisestä koronnostosta vuodelle 2022, kun vielä alkuvuonna FED odotti, että korkoja nostetaan aikaisintaan vuoden 2023 jälkeen. Joulukuussa indikoitiin kolmea 25 korkopisteen koronnostoa vuodelle 2022. Lisäksi FED aloitti arvopaperiostojen pienentämisen marraskuussa ja ostojen suunnitellaan päättyvän ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2022. Hyvä työllisyyskehitys, talouskasvu ja ennen kaikkea noussut inflaatio ja inflaatio-odotukset vaativat rahapolitiikan normalisointia.

Myös Euroopan keskuspankki EKP aloitti rahapolitiikan normalisoinnin syyskuussa pienentämällä PEPP-ohjelman tilapäisesti korotettua ostotahtia. EKP tulee lopettamaan PEPP-ohjelmaan liittyvät arvopaperiostot maaliskuussa 2022, mutta korottaa kuukausittaista APP-ostotahtia Q2:lla ja Q3:lla korvaamaan osittain PEPP-ohjelman lopettamisen vaikutuksen. EKP uskoi inflaation olevan väliaikaista ja palaavan pidemmällä aikavälillä kahden prosentin tavoitetason alapuolelle ilman merkittävää rahapolitiikan kiristämistä lähiaikoina.

VERin likvideissä korkosijoituksissa korkojen nousu painoi erityisesti kehittyvien maiden dollarimääräisten lainojen korkosijoitusten tuottoja. Sen sijaan sijoitukset Yhdysvaltojen valtionlainoihin tuottivat erinomaisesti lyhyen duraation ja dollarin vahvistumisen ansiosta huolimatta korkojen noususta. Yrityslainojen riskipreemiot pysyivät varsin vakaina ja huolimatta alla olevan korkotason noususta VERin yrityslainasijoitusten tuotto oli selvästi positiivinen ja alemman luottoluokituksen omaavissa yrityslainasijoituksissa jopa erinomainen.
 

FI Q4 2021 3


Muut korkosijoitukset

VERin muut korkosijoitukset käsittävät sijoitukset private credit -rahastoihin sekä suoriin epälikvideihin lainoihin. Private credit -rahastot ovat pääasiassa pääomarahastomuotoisia ja rahastojen sijoitukset epälikvidejä lainoja. Vuoden lopussa muiden korkosijoitusten paino VERin salkussa oli 2,7 prosenttia.

Vaikka vuotta 2021 edelleen hallitsi korona sekä useat epävarmuustekijät taloudessa yritysten tuloksen tekokyky parani edellisestä vuodesta. Tämä näkyi myös private credit -rahastojen salkkuyrityksissä ja merkittävällä osalla yrityksiä edellisen vuoden liiketoimintaa häirinneet ongelmat vähenivät. Liikkumiseen ja kaupanalaan liittyvillä yrityksillä markkinatilanne oli edelleen hankala, vaikka piristymistä olikin ilmassa. Parhaiten salkussa menestyivät rahastot, joiden strategia pyrki hyötymään epävakaasta markkinatilanteesta.

Muiden korkosijoitusten vuoden 2021 tuotto oli 11,6 prosenttia. Private credit -rahastojen tuotto oli 13,1 prosenttia ja suorien lainojen 6,1 prosenttia. Vuoden aikana tehtiin yksi uusi rahastosijoitus, noin 88 miljoonaa euroa. Avointen sijoitussitoumusten määrä vuoden lopussa oli 315 miljoonaa euroa.


OSAKESIJOITUKSET

Noteeratut osakesijoitukset

Vuosi 2021 oli erittäin vahva VERin noteeratuille osakkeille niiden tuottaessa 24,2 prosenttia. Vahvasta osakemarkkinoiden menosta kertoo sekin, että vasta syyskuussa nähtiin VERin osakesalkussa ensimmäinen negatiivisen tuoton kuukausi. Positiivista osakemarkkinoiden sentimenttiä siivitti voimakas elpyminen koronapandemiasta, etenkin mitä tuli pörssiyhtiöiden tuloksentekoon. Tulokset ja tulosennusteet olivat vahvassa nousussa läpi vuoden, ja pääosin tämän myötä myös osakemarkkina kehittyi suotuisasti. Epävarmuustekijöitäkin riitti vuoden aikana, mutta ne eivät onnistuneet kääntämään osakemarkkinoiden positiivista virettä. Näistä epävarmuustekijöistä komponenttipula, etenkin sirupuolella, oli iso teema vuoden aikana. Myös muut teemat, kuten esimerkiksi energian hinnan raju nousu, olivat monen pörssiyhtiön kannalta keskeisiä huolenaiheita. Tämän lisäksi myös inflaation nousu oli osakesijoittajien tarkassa seurannassa läpi vuoden. Vuodesta muotoutui kaikista epävarmuustekijöistä huolimatta erittäin vahva VERin noteeratuille osakesijoituksille. Parhaimmat tuotot, peräti yli 36 prosenttia, saatiin Pohjois-Amerikan osakemarkkinoilta.

Noteerattujen osakkeiden arvo nousi markkina-arvoilla mitattuna edellisen vuodenvaihteen 9,8 miljardista 10,3 miljardiin euroon. VER vähensi vuoden 2021 aikana osakeriskiä myymällä runsaasti noteerattuja osakkeita sekä rahastoja. Salkusta suorien sijoitusten osuus oli vuoden lopussa 22,5 prosenttia ja rahastosijoitusten 77,5 prosenttia. Vuoden päättyessä suoria sijoituksia oli 89 yhtiössä ja rahasto-osuuksia 58 eri rahastossa.
 

FI Q4 2021 5

Muut osakesijoitukset

VERin muut osakesijoitukset pitivät sisällään sijoitukset pääomarahastoihin ja noteeraamattomiin. Vuoden lopussa muiden osakesijoitusten osuus VERin salkussa oli 6,1 prosenttia.

Pääomarahastoille vuosi oli erittäin suosiollinen. Vaikka edelleen oltiin keskellä koronakriisiä ja yritysten liiketoimintaan negatiivisesti vaikuttivat muun muassa energian hinnan nousu ja komponenttipula, salkkuyritysten tuloskehitys oli valtaosin positiivinen. Lisäksi vahvan osakemarkkinan siivittämänä yritysten arvostustasot nousivat läpi vuoden. Korkeat arvostustasot mahdollistivat myös erittäin hyvät irtautumiset. Vuosi tullaan muistamaan hyvistä pääomarahastotuotoista, mutta myös erittäin vilkkaasta uusien rahastojen lanseerauksesta.

Pääomarahastojen vuoden lopun tuotto päätyi 47,7 prosenttiin. Vuoden aikana tehtiin seitsemän uutta rahastosijoitusta, joihin sijoitettiin noin 297 miljoonaa euroa. Avointen sijoitussitoumusten määrä vuoden lopussa oli 726 miljoonaa euroa.

Noteeraamattomat osakesijoitukset käsittävät sijoituksia kolmeen yhtiöön. Yhdestä sijoituksesta irtauduttiin vuoden aikana. Salkun tuotto oli vuoden lopussa 57,9 prosenttia.


MUUT SIJOITUKSET 

VERin muut sijoitukset käsittävät sijoitukset reaaliomaisuusrahastoihin (kiinteistö- ja infrastruktuuri-rahastot) sekä hedge-rahastoihin ja systemaattisiin strategioihin.

Vuoden 2021 lopussa muiden sijoitusten osuus VERin salkusta oli 11,4 prosenttia. Sijoitetuista varoista oli kiinteistörahastoja 3,4 prosenttia, infrastruktuurirahastosijoituksia 2,9 prosenttia ja hedge-rahastosijoituksia 5,0 prosenttia.

Listaamattomille kiinteistörahastoille vuosi oli erittäin hyvä. Vuoden lopussa salkun tuotto oli 13,3 prosenttia. Tuottoihin vaikuttivat yleisesti kiinteistöalan positiivinen vire, kun koronan tuoma epävarmuus alkoi poistua ja transaktiomarkkina jatkui elpymistään. Tämä näkyi myös osaltaan kiinteistöjen positiivisessa arvonkehityksessä. Sektoreista etenkin logistiikka tuotti erinomaisesti, myös asuntosijoitukset olivat edelleen suosittuja. 

Vuoden aikana toteutettiin yhteensä kolme uutta rahastosijoitusta, joihin sijoitettu pääoma oli yhteensä noin 188 miljoonaa euroa. Avointen sijoitussitoumusten määrä vuoden lopussa oli 593 miljoonaa euroa.

Infrastruktuurirahastojen tuotto oli edellisen vuoden tapaan erittäin hyvällä tasolla. Onnistuneet irtautumiset sekä osinkotuotot ja yritysten nousseet arvostustasot olivat positiivisen kehityksen taustalla. Kokonaisuutena VERin infrastruktuurisijoitukset ovat selvinneet koronakriisistä hyvin, vaikka matkustamiseen liittyvät yhtiöt ovat kärsineetkin rajoitustoimenpiteistä. Merkittävä osa VERin salkusta on keskittynyt ns. perusinfraan, johon kriisin vaikutukset ovat olleet vähäisiä. Vuoden lopussa salkun tuotto ylsi 14,9 prosenttiin.

Vuoden aikana tehtiin sijoituspäätös neljään uuteen rahastoon, joihin sijoitettiin yhteensä noin 180 miljoonaa euroa. Avointen sijoitussitoumusten määrä vuoden lopussa oli 245 miljoonaa euroa.

Hedge-rahastojen ja systemaattisten strategioiden tuotto vuodelta 2021 oli 5,1 prosenttia. Salkun tuotto pysyi samalla tasolla edellisvuoden kanssa. Parhaiten hedge-rahastoista tuottivat multistrategiarahastot, jotka onnistuivat hyödyntämään hyvänä säilyneen riskisentimentin. Haastava vuosi oli kehittyville markkinoille keskittyville rahastoille, jotka kärsivät markkinoiden korkoliikkeistä sekä ongelmista Kiinan luottoriskimarkkinoilla. Johdannaisilla toteutetuissa systemaattisissa strategioissa taas kehittyvien markkinoiden valuuttoihin ja hyödykkeisiin keskittyvät strategiat tuottivat hyvin, kun taas heikommin ajanjaksolla pärjäsivät osakemarkkinoihin keskittyvät strategiat. 


SIJOITUSTOIMINNAN VASTUULLISUUS

VERin rooli pitkäaikaisena ja valtiollisena sijoittajana edellyttää vastuullisuuden ja kestävyyden ottamista huomioon sijoitustoiminnassa. VERin sijoitustoiminnan vastuullisuudesta huolehtiminen perustuu VERin hallituksen hyväksymiin sijoitustoiminnan vastuullisuusperiaatteisiin, jotka on päivitetty viimeksi syksyllä 2021. 

Sijoituskohteiden ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät ESG-kriteerit ovat olennainen osa VERin pitkän tähtäimen riskien ja mahdollisuuksien tarkastelua. VERin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa määritellään muun muassa toimialat, joihin VER ei sijoita, kuten myös toimialat, joilla on korostunut ESG-seurannan tarve. Lisäksi VER ei esimerkiksi tee suoria osake- tai korkosijoituksia yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 10 prosenttia tulee kivi- tai ruskohiileen perustuvasta toiminnasta tai turpeen poltosta. Yksi keskeinen osa VERin vastuullisuutta on hiilijalanjäljen seuraaminen, jota VER tarkastelee ensisijassa hiili-intensiteettiluvun avulla. VER on myös määritellyt tavoitteet osakesijoitusten hiilijalanjäljen alentamiselle kokonaisuutena. 

Salkunhoitajat vastaavat vastuullisuusnäkökulman huomioon ottamisesta sijoituspäätöstä tehdessä. ESG-kysymykset täydentävät sijoituspäätöksen taustalla olevaa taloudellista analyysia ja salkunhoito arvioi niitä yhdessä muiden sijoitukseen vaikuttavien tekijöiden kanssa. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet kattavat kaikki omaisuusluokat, mutta niiden soveltaminen vaihtelee omaisuusluokasta ja sijoitustavasta riippuen. 


VALTION ELÄKEMENOJEN KASVU JATKUU

Valtion Eläkerahaston merkitys valtion eläkejärjestelmän menojen tasaamisessa on edelleen kasvanut. Valtion eläkejärjestelmän eläkemenot olivat vuonna 2021 runsaat 4,8 miljardia euroa. Koska VER maksaa valtion talousarvioon 40 prosenttia näistä menoista, VERin suorittama budjettisiirto oli noin 1,9 miljardia euroa. Eläkemaksuja VERille kertyi vuonna 2021 noin 1,5 miljardia euroa. Rahaston nettomaksutulo on kääntynyt pysyväisluonteisesti negatiiviseksi eli rahastosta siirretään valtion talousarvioon enemmän kuin VERiin kertyy maksutuloja. Tämä budjettisiirron enemmyys maksutuloihin nähden lisääntyy tulevaisuudessa entisestään, mikä hidastaa rahaston kasvua.
 

FI Q4 2021 18


Valtion Eläkerahastosta annetun lain (2006/1297) mukaan valtion eläkejärjestelmän rahastointitavoite on 25 prosenttia. Valtiovarainministeriö on edistänyt lainsäädäntöhanketta VERistä valtion talousarvioon tehtävää talousarviosiirtoa koskevista säännöksistä, kun laissa säädetty 25 prosentin rahastointiaste on täyttynyt. Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle helmikuun alussa 2022. Kun valtion eläkevastuu vuoden 2021 päättyessä oli 93,3 miljardia euroa, rahastointiasteeksi muodostui 25,4 prosenttia.

Valtion Eläkerahaston pitkän aikavälin tavoitteenasettelu on täsmennetty rahaston vuonna 2016 hyväksytyssä strategiassa. Riittävää pitkän aikavälin tuottoa tavoitellessaan VER hyväksyy lyhyen aikavälin sijoitusriskin. Salkku pidetään kuitenkin laajasti hajautettuna ja markkinariskejä hallitaan myös aktiivisella toiminnalla niin käteisinstrumentteja kuin johdannaisia käyttäen. Valtion eläkerahaston hallitus päivittää pitkän aikavälin tavoitteenasettelua valmisteilla olevan VER-lain uudistamisen jälkeen.
 

FI Q4 2021 17


VERIN HALLINTO

VER on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. VER on sijoitusorganisaatio, jonka tehtävä on hoitaa sille uskottua varallisuutta. Valtion eläkejärjestelmän eläkemaksujen keräämiseen ja perintään liittyvät tehtävät, samoin kuin eläkehakemusten käsittelyn ja eläkkeiden maksamisen, hoitaa Keva. VER maksaa Kevalle hoitokulua, jonka määrä vuonna 2021 oli 15,5 miljoonaa euroa.

VERin toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta kuuluu valtiovarainministeriölle ja ministeriöllä on oikeus antaa rahaston hallinnon järjestämistä, rahaston talouden hoitoa ja rahaston varojen sijoittamista koskevia yleisiä määräyksiä. Voimassa olevan määräyksen mukaan VERin sijoituksista korkosijoituksia tulee olla vähintään 35 prosenttia, osakesijoituksia enintään 55 prosenttia ja muita sijoituksia enintään 12 prosenttia salkun arvosta. Kiinteistösijoitukset on määräyksen mukaan tehtävä rahastosijoituksina tai vastaavina epäsuorina sijoituksina.

VERin hallituksen määrää valtiovarainministeriö. Hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista kolme on määrätty valtion henkilöstöjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jukka Pekkarinen ja neuvoa antavan sijoitusneuvottelukunnan puheenjohtajana Jussi Laitinen.

VERin toiminnan kulut olivat 7,4 miljoonaa euroa eli 0,03 prosenttia suhteutettuna keskimääräiseen pääomaan vuoden aikana. VERissä työskenteli vuoden aikana keskimäärin 25 henkilöä. Toimitusjohtajana toimi Timo Löyttyniemi. VER panostaa henkilökunnan ammattitaitoon ja sen kehittämiseen, mikä on tärkeää niin hyvien sijoitustuottojen tavoittelun kuin riskienhallinnan näkökulmasta.

AVAINLUKUJA 2021

2021

2020

Sijoitussalkun tuotto

14,6 %

4,0 %

Reaalituotto

10,8 %

3,8 %

Omaisuuslajikohtaiset tuotot

Korkosijoitukset

  Likvidit korkosijoitukset

0,7 %

2,1 %

  Private credit -rahastot

13,1 %

3,9 %

  Suorat epälikvidit lainat

6,1 %

5,6 %

Osakesijoitukset

  Noteeratut osakkeet

24,2 %

6,2 %

  Pääomarahastot

47,7 %

6,6 %

  Noteeraamattomat osakkeet

57,9 %

12,2 %

Muut sijoitukset

  Listaamattomat kiinteistörahastot

13,3 %

1,2 %

  Infrastruktuurirahastot

14,9 %

12,2 %

  Hedge-rahastot ja systemaattiset strategiat

5,1 %

4,9 %

Keskimääräiset tuotot

5 v

10 v

Salkun keskimääräinen tuotto p.a.

6,9 %

7,1 %

Keskimääräinen reaalituotto p.a.

5,6 %

5,9 %

Keskimääräinen valtion efektiivinen keskikorko p.a.

0,9 %

1,3 %

Salkun allokaatiojakauma

2021

2020

Sijoitukset yhteensä, meur

23 595,3

20 963,6

Korkosijoitukset

37,9 %

36,2 %

  Likvidit korkosijoitukset

35,3 %

33,9 %

  Muut korkosijoitukset

2,7 %

2,4 %

Osakesijoitukset

49,5 %

52,4 %

  Noteeratut osakkeet

43,5 %

46,5 %

  Muut osakesijoitukset

6,1 %

5,9 %

Muut sijoitukset

11,4 %

10,9 %

  Listaamattomat kiinteistörahastot

3,4 %

3,5 %

  Infrastruktuurirahastot

2,9 %

2,4 %

  Hedge-rahastot ja systemaattiset strategiat

5,0 %

3,7 %

Tunnuslukuja

2021

2020

Volatiliteetti

4,9 %

14,0 %

Sharpe ratio

3,1

0,3

Muita talouslukuja

2021

2020

Eläkemaksutuotot, milj. eur

1 550

1 509

Siirto valtion talousarvioon, milj. eur

1 941

1 931

Nettomaksutulo, milj. eur

-391

-423

Taseen loppusumma, milj. eur

16 869

15 841

Eläkevastuu, mrd. eur

93,3

93,1

Rahastointiaste

25 %

23 %

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh: 0295 201 210.

Valtion eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 23,6 miljardia euroa vuoden 2021 lopussa.