Valtion Eläkerahaston osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2015

Julkaistu 20.10.2015 klo 11.40

 

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. – 30.9.2015 väliseltä ajalta oli 1,1 pro­sent­tia.

VERin kymmenen vuoden keskimääräinen koko vuoden tuotto on 4,4 ja viiden vuoden 5,3 prosenttia.

Syyskuun lopussa VERin sijoituksista oli korkosijoituksia 50,8 prosenttia, osakesijoituksia 41,7 pro­senttia ja muita sijoituksia 7,5 prosenttia.

Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana parhaiten tuottivat pääomarahastosijoitukset (15,8 %) ja noteeraamattomat osakkeet (7,2 %). Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 2,0 prosenttia ja likvidien korkosijoitusten ‑0,3 prosenttia.

  • Sijoitusvuoden kolme ensimmäistä neljännestä olivat voimakkaasti kaksijakoiset. Vahvan alkuvuoden jälkeen huhtikuussa käynnistynyt osakekurssien alamäki jatkui levottomana syyskuun loppuun asti. Lasku oli jyrkimmillään elokuussa, jolloin pelko Kiinan talouskehityksen hyytymisestä aiheutti sijoittajien pakenemista etenkin kehittyviltä markkinoilta, toteaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä.
  • Raportointijakson jälkeinen viimeinen vuosineljännes alkoi vuorostaan nousuvoittoisesti. Valtion Eläkerahaston kaltaiselle pitkän aikavälin sijoittajalle suuret kurssimuutokset tarjoavat myös mahdollisuuksia. VER myi alkuvuodesta varsin merkittäviä määriä osakkeita ja loppukesän kurssilaskun jälkeen on taas liikuttu ostoksilla, kertoo Viherkenttä.

VER on velvoitettu siirtämään kuluvana vuonna ylimääräiset 500 miljoonaa euroa valtion talousarvioon, minkä vuoksi VERin sijoitusten markkina-arvo syyskuun lopussa oli alempi kuin vuoden alkaessa. Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 17,4 miljardia euroa (17,6 miljardia euroa 31.12.2014). Tammi-syyskuun eläkemaksutulot olivat arviolta 1 252 miljoonaa euroa ja valtion talousarvioon siirrettiin 1 705 miljoonaa euroa.

Valtion eläkevastuisiin on varauduttu rahastoinnilla suhteellisesti vähemmän kuin yksityissektorin ja kuntien tuleviin eläkkeisiin. Vuoden 2014 lopussa valtion eläkevastuu oli 95,4 miljardia euroa ja rahastointiaste 18 prosenttia. Valtion eläkerahastosta annetun lain mukaan rahastoa kartutetaan, kunnes rahaston arvo vastaa 25:tä prosenttia valtion eläkevastuusta.

 

VER_Toimisto_4928.jpg

 

KORKOSIJOITUKSET

Likvidit korkosijoitukset

Likvidien korkosijoitusten tuotto oli -0,3 prosenttia.

Euroopan talouden näkymät vahvistuivat maltillisesti alkuvuoden aikana, mutta kesän aikana Kreikan kärjistynyt tilanne huolestutti markkinoita. Kreikan tilanteen jäätyä loppukesällä taka-alalle, kolmatta vuosineljännestä leimasivat toisaalta odotukset Yhdysvaltojen keskuspankin (FED) koronnostosyklin aloittamisesta ja toisaalta pelot hidastuvasta kasvusta erityisesti kehittyvillä markkinoilla Kiinan talouskasvun heikentyessä. Kiinan valuutan devalvoiminen laukaisi merkittävän kehittyvien maiden valuuttojen ja osakkeiden heikentymisen sekä korkotason nousun. Tämä vaikutti osaltaan FEDin päätökseen olla nostamatta korkoja syyskuussa huolimatta hyvästä bkt:n kasvusta toisella kvartaalilla (3,9 %) ja alhaisesta työttömyysasteesta (5,1 %). Luottoriskilisät levenivät maailmanlaajuisesti yleisen riskinottohalukkuuden vähentymisen myötä.

Muut korkosijoitukset

Muut korkosijoitukset käsittävät sijoitukset private credit -rahastoihin.

Private credit –sijoitusten tuotto oli 4,3 prosenttia. Private credit -markkina on jatkanut kasvuaan etenkin Euroopassa. Pankkien vaikeudet rahoittaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ovat lisänneet kysyntää yksityiselle rahoitukselle. VERin tavoitteena on edelleen lisätä private credit -sijoituksiaan sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.

 

OSAKESIJOITUKSET

Noteeratut osakesijoitukset

Noteerattujen osakesijoitusten tuotto oli 2,0 prosenttia.

Vuosi 2015 on ollut osakemarkkinoilla varsinaista vuoristorataa. Vuosi alkoi osakemarkkinoiden laajamittaisella nousulla, joka kuitenkin kesän loppua kohden kääntyi voimakkaaseen laskuun. Epävarmuustekijöitä on vuoden aikana ollut paljon, mutta markkinoiden keskeisin huoli on liittynyt Kiinaan, ja maan lähivuosien bkt:n kasvuun. Näiden huolien seurauksena mm. eri raaka-aineiden, kuten perusmetallien hinnoissa on nähty varsin voimakkaita liikkeitä alaspäin kolmannen neljänneksen aikana.

Muut osakesijoitukset

VERin muut osakesijoitukset käsittävät pääasiassa sijoitukset pääomarahastoihin sekä noteeraamattomiin osakkeisiin. Salkkuun luetaan myös sijoitukset noteerattuihin kiinteistörahastoihin sekä sekarahastoihin.

Pääomarahastosijoitusten tuotto oli 15,8 prosenttia ja noteeraamattomien osakkeiden 7,2 prosenttia.

Pääomarahastoille kuluva vuosi on ollut varsin hyvä. Alkuvuoden osakemarkkinoiden positiivinen kehitys on realisoitunut rahastojen arvostustasoihin viiveellä kesän ja alkusyksyn aikana. Vuoden aikana rahastot ovat onnistuneet myös irtautumaan salkkuyrityksistään erittäin hyvin tuotoin.

 

MUUT SIJOITUKSET

VERin muut sijoitukset käsittävät sijoitukset kiinteistö-, infrastruktuuri- ja hedge-rahastoihin sekä riskipreemiostrategioihin.

Kiinteistörahastosijoitusten tuotto oli 4,3 prosenttia.

Kiinteistömarkkinoilla positiivinen markkinavire on jatkunut läpi vuoden. Kauppojen volyymi on noussut lähelle edellisiä huippuvuosia ja kiinteistöjen tuottovaatimukset ovat paikoitellen alle finanssikriisiä edeltäviä tasoja.

Infrastruktuurirahastoissa merkittävin muutos oli syyskuun lopussa toteutettu järjestely, jossa VER siirsi omistamansa 12 prosentin osuuden Fingrid Oyj:stä Aino Holdingyhtiö Ky:öön, josta VER omistaa 45,4 prosenttia.

Hedge-rahastot tuottivat 1,8 prosenttia. Huolimatta elo- ja syyskuun korkeasta volatiliteetista, parhaiten ajanjaksolla tuottivat osakemarkkinoihin keskittyvät rahastot. Markkinaturbulenssi sai aikaan merkittäviä tuottoeroja rahastojen välille.

Riskipreemiorahastot ja niissä etenkin osakkeisiin perustuvat riskipreemiot tuottivat ajanjaksolla hyvin.

 

VUODEN 2015 TUOTOT NELJÄNNESVUOSITTAIN

Q tuotot 2015.png

 

VER:N AVAINLUKUJA

  30.9.2015* 30.9.2014 31.12.2014
Sijoitukset, milj. euroa                       (markkina-arvoin) 17 373 17 415 17 600
Korkosijoitukset 8 820 9 006 8 874
Osakesijoitukset 7 247 6 888 6 951
Muut sijoitukset 1 305 1 521 1 774
 
Sijoitussalkun jakauma
Korkosijoitukset 50,8 % 51,7 % 50,4 %
Osakesijoitukset 41,7 % 39,6 % 39,5 %
Muut sijoitukset 7,5 % 8,7 % 10,1 %
 
  1.1.-30.9.2015 1.1.-30.9.2014 1.1.-31.12.2014
Sijoitusten tuotto 1,1 % 6,5 % 7,8 %
Likvidit korkosijoitukset -0,3 % 4,4 % 4,9 %
Noteeratut osakesijoitukset 2,0 % 9,8 % 11,7 %
Pääomasijoitukset (sis. infra- ja private credit -sijoitukset) 9,0 % 5,6 % 7,9 %
Noteerattomat osakkeet 7,2 % 0,0 % 2,4 %
Kiinteistösijoitukset 4,3 % 5,5 % 10,3 %
Hedge-rahastot 1,8 % 4,3 % 6,0 %
 
Eläkemaksutulot, milj. euroa ** 1 252 1 319 1 732
Siirto valtion talousarvioon, milj. eur. 1 705 1 305 1 728
Nettomaksutulo, milj. euroa -453 14 4
Eläkevastuuvelka, milj. euroa     95 400
Rahastointiaste     18 %
 
*Luvut eivät vertailukelpoisia. Salkkujakoa muutettu.
** Lukuun on otettu mukaan siirtymämaksut per 30.9.2015. Myös vertailuluvut on oikaistu vastaavasti.

 

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Timo Viherkenttä puh: (09) 2515 7010

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 17,4 miljardia euroa syyskuun 2015 lopussa.