Eläkesijoittajan pakolliset oletukset

11.10.2023 klo 12.50 Timo Löyttyniemi

Eläkesijoittaja tekee useita oletuksia. Näitä tarvitaan eläkejärjestelmän tasolla, eläkesijoittajan sijoitustoimintaan sekä eläkevastuun laskentaan. Mitkä ovat eläkesijoittajan keskeiset oletukset? Mitä tapahtuu, jos ne eivät pidäkään paikkaansa? Tästä teemasta järjestettiin paneelikeskustelu eläkesijoittajien kansainvälisessä konferenssissa Hollannissa. Ohessa omia ajatuksia tästä tärkeästä teemasta.


Sijoituskäsitykset

Eläkesijoittajat ovat jo pitkään asettaneet ja kommunikoineet sijoituskäsitykset (investment beliefs). Niillä pyritään selkeyttämään itselle ja muille perusteita, joille sijoitustoiminta on rakennettu. Sijoituskäsitykset ovat tyypillisesti samansuuntaisia eri sijoittajien kesken. Niitä voi myös haastaa, sillä ne ovat yleisiä ja eivätkä välttämättä pidä paikkaansa lyhyellä aikavälillä. Ne ovatkin usein pitkän aikavälin toiminnan ja sijoitusallokaation perustana.

Konkreettisesti sijoituskäsityksiä testataan käytännössä jatkuvasti tekemällä oletuksia, joiden pohjalta laaditaan laskelmia. Usein näillä optimoidaan salkun rakennetta ja omaisuuslajien painoja.

Vastuullisuuden edistäminen sisältää oletuksia. Näitä voi olla uskomus siitä, kestävämpi yritys tuottaa paremman tuoton tai on vähempi riskinen. Oletuksena voi olla myös, että valtioiden ja yritysten hiilineutraalisuustavoitteet ja aikataulut toteutuvat. Jos nämä oletukset eivät toteudu, voi sijoittaja helposti tehdä vääriä päätöksiä ja siinä tapauksessa sijoitustuotot voivat kärsiä. Tietenkin, jos vastuullisuudessa on ollut enemmän puhetta kuin tekoja, ei vahinkoa ole päässyt syntymään indeksejä seuraamalla.


Eläkejärjestelmä, eläkevastuu ja diskonttokorko

Eläkejärjestelmän luonti pitää sisällään oletuksia. Yksi oletus on se, tuleeko järjestelmä rakentaa. kollektiiviselle vai yksilön päätöksiin ja tileihin perustuvalle pohjalle. Myös valinta rahastoinnista on oletuksiin perustuva. Nämä oletukset voivat ajan oloon muuttua. Koska perspektiivi on pitkä, järjestelmän kalibrointi kestää pitkän aikaa.

Eläkevastuun laskelmat ovat monimutkaisia ja sisältävät valtavan määrän oletuksia. Oletukset napataan eri lähteistä ja liittyvät ikärakenteeseen, eläkkeelle siirtymiseen ja kuolevuuteen. Yksi keskeisistä oletuksista on kuitenkin diskonttauskorko. Se voi olla kiinteä korko tai se voidaan johtaa markkinakoroista, jolloin se heilahtelee sen mukaan, miten korot markkinoilla heilahtavat. Eri valtioissa on tältä osin tehty erilaisia valintoja. Suomessa korko on kiinteä. Esimerkiksi Hollannissa korko perustuu nyt markkinakorkoihin.

Entä jos korkotaso osoittautuu vääräksi? Jos korkotaso on riittävän matala, riskit vääristä arvioista lienee pienempi sillä eläkevastuut ovat nykyarvona mitattuna korkeampia eikä ole syntynyt harhaluuloja. Voimakkaasti heilahtelevan markkinakoron valinta taasen pakottaa sijoittamaan ainakin osin vastaavaa korkotasoa seuraten.


Tuotto-oletus

Pitkän aikavälin tuotto-oletus, tuotto-odotus tai tuottotavoite lienee eläkesijoittajan päämuuttuja ja keskeinen oletus. Sen laskennassa on laaja kirjo oletuksia tuotoista, volatiliteeteistä ja korrelaatioista eri omaisuuslajeille. Tuotto-oletus ei ainakaan lyhyellä aikavälillä osu juurikaan oikeaan, mutta yli 10 vuoden periodilla se on usein osunut lähelle oikeaa. Tämä tarkoittaa, että siihen ei tulekaan kiinnittää lyhyellä aikavälillä huomiota, mutta pitkällä aikavälillä eläkejärjestelmän voi siihen perustaa. Luotettavuus ei ole täydellinen, mutta riittävä jos on muita jouston elementtejä.

Jos tuotto osoittautuisi pitkällä aikavälillä liian alhaiseksi suhteessa oletuksiin, tulisi eläkesijoittajalle suuri ongelma. Järjestelmä olisi rakennettu väärän olettamuksen varaan ja korjaava toimenpide tarvitaan. Lyhyen aikavälin ratkaisut olisivat ikäviä, jos ne kohdistuisivat eläke-etuisuuksiin tai eläkemaksuihin. Helpoin ratkaisu olisi lisätuottojen hakeminen markkinoilta, mutta sekin olisi vain lisäoletus tulevaisuudesta eikä se monessa maassa olisi riittävä keino saavuttaa eläkejärjestelmän tasapaino.


Riskipreemio

Tuotto-oletuksen rakentamisen taustalla on oletukset siitä, mitä kukin omaisuusluokka tuottaa yli riskittömän koron. Riskitön korko on lyhyt korkotaso, joka on euroalueella tällä hetkellä noin 4 prosenttiyksikköä. Laskelmissa tuleekin täten päättää kuinka paljon osakesijoitukset, yrityslainat, high yield lainat, pääomasijoitukset, kiinteistösijoitukset ja muut vastaavat omaisuusluokat tuottavat yli tuon valtion lainan koron. Kun näitä sitten painotetaan omaisuuslajien painoilla, saadaan koko sijoitussalkun tuotto-odotus. Eläkesijoittajilla se voisi nykyään olla 4-6 prosentin välillä ja reaalituottona 2-4 prosentin välillä pitkällä aikavälillä, siis yli 10 vuoden aikajänteellä, riippuen toimijasta, salkun koostumuksesta ja käytetyistä oletuksista.


Riskipreemion muutokset?

Keskeinen kysymys eläkesijoittajalla on juuri nyt ovatko riskipreemiot samoja kuin pari vuotta sitten, jolloin korkotaso oli merkittävästi alhaisempi tai historiassa, jolloin talouskasvu on ollut eri tasolla. Moni olettaa tuottojen olevan hiukan pienempiä lähivuosille, mutta tilanteet muuttuvat nopealla syklillä. Parin vuoden takainen korko oli niin alhainen, että perusta alhaisille tuotto-odotuksille oli todellinen. Nyt kun korkotaso on noussut 2-3 prosenttiyksikköä, avainkysymys on heijastuuko tuo koron nousu suoraan paremmiksi kokonaistuotoiksi vai ovatko riskipreemiot pienempiä kuin aiemmin? Näistä tehtävät oletukset ovat syksyn keskeisiä kysymyksiä monelle eläkesijoittajalle.

On mahdollista, että riskipreemiot vaihtelevat korkotason mukaan sekä sen mukaan missä mielentilassa markkinat ovat ja kuinka kalliita markkinat ovat kullakin hetkellä. Vaikka näiden perusteella muuttaisi laskelmia täysin uusiksi, voisi silti olla, että nämä uudetkin oletukset voivat osoittautua vääriksi.


Lopuksi

Eläkesijoittajat eivät muuta salkkurakenteitaan yhdessä yössä. Ylläkuvatut oletukset voivat osoittautua oikeiksi tai vääriksi lyhyellä aikavälillä. Kun salkkurakenteiden muutokset tehdään asteittain, ei yhden vuoden oletukset tai näkemykset tuo kohtuuttomia riskejä tai poikkeamia. Pienet muutokset kumuloituvat suuriksi muutoksiksi. Moni oletus osoittautuu varmemmiksi pitkällä aikavälillä kuin lyhyellä aikavälillä, mutta oletusten korjaustoimet sisältävät kustannuksia.

Kirjoittaja on Valtion Eläkerahaston toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alirahastointi alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian hinnat energian tuonti energian vienti energiasota ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF EU euribor Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot heijastusvaikutukset hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen indeksit inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistömarkkinat kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkomurros korkopolitiikka korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinakorko markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot megatrendit Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus protektionismi puolustusteknologia puolustusteollisuus pääomasijoitukset päätöksenteko pörssi raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset rakentaminen reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskiprofiili riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti salkkurakenne sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoittamisen riskit sijoitukset sijoituskäsitykset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sijoitusympäristö sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia strateginen allokaatio strateginen autonomia suunnittelu suurvallat syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke tekoäly teollisuus terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttakurssit valuuttamarkkinat vanhuuseläke vapaa kauppa varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkarakenteet velkataakka Venäjä venäjän hyökkäyssota verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina