VERin 1.1.–30.9.2021 sijoitustuotto 10,6 %; kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto 7,2 %

Julkaistu 27.10.2021 klo 13.33


SIJOITUSYMPÄRISTÖ

Vuosi 2021 on jatkunut hyvissä merkeissä vaikkakin epävarmuus on lisääntynyt. Talouskasvu, yritysten tuloskasvu sekä inflaatio ovat kiihtyneet katsausjakson aikana. Korkeiden vuosikasvujen odotetaan kuitenkin hiipuvan vuoden loppua kohden. Keskustelu inflaatiosta ja sen tilapäisyydestä on ollut keskiössä, sillä inflaatiolla on merkittävä vaikutus korkotason muodostumisessa.

Talouden rajoitteita lisättiin Covid19-viruksen niin kutsutun deltamuunnoksen vaikutuksesta eri puolilla maailmaa kesällä. Rokotekattavuus kasvoi monessa maassa 60 - 80 prosentin tasolle katsausjakson aikana ja näin alkusyksyn aikana rajoitteita alettiin vähentää eri puolilla. Suomessa lähitavoitteeksi on asetettu 80 prosentin rokotekattavuus 12 vuotta täyttäneessä väestössä. Tavoitetason arvioidaan saavutettavan lokakuun aikana.

Osakemarkkinat ovat kehittyneet tasaisesti vuoden aikana. Heinä-syyskuun aikana epävarmuus lisääntyi ja osakemarkkinoiden hyvänä jatkunut kehitys heikentyi syyskuussa. Epävarmuuksia nostivat inflaatio, energian hinta, korkotaso, keskuspankkipolitiikan odotettu muutos sekä Kiinan kiinteistömarkkinoiden ongelmat. Nämä epävarmuustekijät eivät ole poistuneet katsauskauden jälkeen ja niistä kukin voi saada aikaan negatiivisen yllätyksen.

VERin sijoituspolitiikassa tehtiin väliaikainen riskitason alentaminen katsausjakson aikana syyskuun alusta lukien. Markkinatilanteen arvioitiin olevan hermostunut edellä mainituista tekijöistä johtuen osakemarkkinoiden voimakkaan nousun jälkeen. Lisäksi nykyinen erittäin alhainen korkotaso lisää markkinoiden herkkyyttä korkotasossa tai tuloskasvussa tapahtuviin muutoksiin tilanteessa, jossa arvostustasot ovat historiallisesti korkealla tasolla.
 

VERIN SIJOITUSTOIMINNAN TUOTTO

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen seurannan kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.9.2021 oli 22,9 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli 10,6 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.10.2016–30.9.2021) keskimääräinen nimellistuotto oli 6,6 ja viimeisten kymmenen vuoden 7,2 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen tuotto on ollut 5,8 prosenttia.
 

FI Q3 2021 12


Sijoitusten reaalituotoksi kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä muodostui 8,1 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 5,4 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto vastaavasti 6,0 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen reaalituotto on ollut 4,4 prosenttia.
 

FI Q3 2021 13


Valtion näkökulmasta sijoitustoiminnan tuottoa voidaan verrata myös valtionvelan kustannukseen, koska eläkemenoihin varautumiseksi kerättävän rahaston vaihtoehtona voidaan pitää pienempää valtionvelkaa. Kymmenenä viime vuonna VERin vuosituotto on ollut keskimäärin 5,8 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Vuodesta 2001 VERin markkina-arvoinen tuotto on ollut yhteensä noin 10,2 miljardia euroa suurempi kuin kulloistakin rahastoa vastaavalle määrälle laskettu valtionvelan kumulatiivinen keskikustannus samalta ajalta.
 

FI Q3 2021 7


VERissä seurataan pitkän aikavälin tuottoa suhteessa yleiseen markkinakehitykseen vertaamalla toteutunutta tuottoa globaaliin indeksiin, jossa osakesijoitusten paino on 50 ja valuuttasuojattujen joukkolainasijoitusten 50 prosenttia. 

 

FI Q3 2021 11  

TAMMI–SYYSKUUN 2021 YKSITYISKOHTAINEN TARKASTELU 

Valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti VERin sijoitukset jaetaan korkosijoituksiin, osakesijoituksiin ja muihin sijoituksiin. Syyskuun lopussa korkosijoitusten osuus oli 36,3 prosenttia, osakesijoitusten 47,8 prosenttia ja muiden sijoitusten 11,2 prosenttia. Suurista omaisuusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat ensimmäisen vuosipuoliskon ajalta 0,9 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset 16,7 prosenttia.
 

FI Q3 2021 14

KORKOSIJOITUKSET

Likvidit korkosijoitukset

Likvidien korkosijoitusten tuotto vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,9 prosenttia.

Korkomarkkinoiden katseet siirtyivät kolmannella kvartaalilla covid-19 rokotekattavuuden parantuessa ja inflaatiopaineiden kasvaessa koronapandemian jälkeiseen aikaan. Keskuspankit aloittivat keskustelun ja osin myös toimenpiteet rahapolitiikan asteittaisesta kiristämisestä kohti normaalimpaa tasoa. Tämä käänsi korot selvään nousuun syyskuussa.

Erityisesti Yhdysvalloissa arvopaperiostojen määrän pienentäminen toteutetaan suunnitelmien mukaan varsin nopeassa tahdissa ja ensimmäistä koronnostoa odotetaan jo vuoden 2022 loppupuolelle. Hyvä työllisyyskehitys, talouskasvu ja ennenkaikkea noussut inflaatio ja inflaatio-odotukset vaativat rahapolitiikan normalisointia. Vuoden 2021 erittäin korkeat inflaatioluvut nähdään tilapäisinä, mutta ennusteiden mukaan Yhdysvaltojen pohjainflaatio pysyy yli kahdessa prosentissa muutamien seuraavien vuosien ajan.

Myös Euroopan keskuspankki EKP aloitti rahapolitiikan normalisoinnin syyskuussa maltillistamalla PEPP-ohjelman tilapäisesti korotettua ostotahtia. EKP tullee lopettamaan PEPP-ohjelmaan liittyvät arvopaperiostot maaliskuussa 2022, mutta jatkanee APP-osto-ohjelmaa suuremmilla kuukausiostoilla huhtikuusta alkaen.

VERin likvideissä korkosijoituksissa kolmannen vuosineljänneksen tuotot olivat hienoisesti positiivisia huolimatta kvartaalin lopun korkotason noususta. Yrityslainojen riskipreemioiden muutokset jäivät varsin pieniksi kolmannella vuosineljänneksellä.
 

FI Q3 2021 3


Muut korkosijoitukset

VERin muut korkosijoitukset käsittävät sijoitukset private credit -rahastoihin sekä suoran lainanannon yrityksille.

Muiden korkosijoitusten tuotto oli 8,6 prosenttia. Private credit -rahastojen tuotto oli  9,6 prosenttia ja suorien lainojen 4,8 prosenttia.

Private credit rahastoille kuluva vuosi on ollut varsin suotuisa. Pandemiatilanteen helpottuminen kevään ja kesän aikana on parantanut salkkuyritysten liiketoimintaedellytyksiä ja valtaosa koronan vuoksi kärsineistä yrityksistä on palautunut lähes normaalitilanteeseen. Edelleen matkustamiseen ja kaupanalaan liittyvillä yrityksillä on ongelmia vaikka talouksien avautuminen on myös niiden tilannetta helpottanut.  Tämän hetkisellä markkinalla etenkin special situation-managerit ovat päässeet kiinni transaktioihin, joiden tuottopotentiaali on ollut merkittävä. 

OSAKESIJOITUKSET

Noteeratut osakesijoitukset

Noteerattujen osakesijoitusten tuotto oli katsauskauden päättyessä 16,7 prosenttia.
Osakkeiden tuotto pysyi vahvana kolmannen vuosineljänneksen päättyessä, vaikkakin heiluntaa nähtiin osakemarkkinoilla etenkin katsauskauden loppua kohti mentäessä. Vuosi 2021 lähti erittäin hyvin liikkeelle positiivisten uutisten siivittämänä, ja jokainen kuukausi oli tuotoltaan positiivinen VERin noteeratuille osakkeille aina syyskuuhun asti. Syyskuun alkupuolella epävarmuus osakemarkkinoilla lisääntyi selvästi, ja syyskuu jäikin selvästi miinusmerkkiseksi kuukaudeksi. Noteerattujen osakkeiden tuotto pysyi kuitenkin erittäin hyvällä tasolla tuoton yltäessä melkein 17 prosenttiin. Parhaiten tuottivat jälleen VERin osakesijoitukset Pohjois-Amerikan markkinoille yli 23 prosentilla.

Alkuvuoden erittäin vahva tunnelma osakemarkkinoilla heikkeni selvästi alkusyksyn aikana lisääntyneen epävarmuuden myötä. Epävarmuutta osakemarkkinoilla aiheutti useampi tekijä, mutta muun muassa koronapandemian myötä syntynyt maailmanlaajuinen siru- ja komponenttipula alkoi näkyä yhtiöiden toiminnassa yhä selkeämmin. Tämän lisäksi vuoden aikana selvästi noussut inflaatio toi myös mukanaan pelon mahdollisista tulevista rahapolitiikan kiristämistoimenpiteistä. Osakemarkkinat, kuten muutkin riskillisemmät omaisuuslajit, ovat jo pitkään hyötyneet erittäin matalista korkotasoista kun rahan tarjonta on ollut runsasta, ja muutokset keskuspankkien harjoittamaan rahapolitiikkaan voisivat vaikuttaa merkittävästikin osakemarkkinoihin ja niiden arvostustasoihin. Näiden mainittujen epävarmuustekijöiden lisäksi muun muassa energian hinnannousun jatkuminen varsin voimakkaana toi mukanaan uusia ongelmia niin kuluttajille kuin myös eri yhtiöille. Katsauskauden loppua kohden nähtiinkin jo osittain lievää laskua tämän vuoden pörssiyhtiöiden tulosennusteissa, joskin tulevien vuosien tulosennusteet pysyivät pitkälti muuttumattomina, ainakin toistaiseksi. Jää nähtäväksi millaiseksi vuoden viimeinen neljännes muotoutuu kaiken vallitsevan epävarmuuden keskellä, ja tilanteessa, jossa osakkeet ovat tuottaneet erittäin hyvin jo monen vuoden ajan.
 

FI Q3 2021 5Muut osakesijoitukset

VERin muut osakesijoitukset käsittävät sijoitukset pääomarahastoihin, noteeraamattomiin osakkeisiin sekä listattuihin kiinteistörahastoihin (REIT).

Pääomarahastosijoitusten tuotto oli 35,0 prosenttia, noteeraamattomien osakkeiden 55,1 prosenttia ja listattujen kiinteistörahastojen 13,8 (TWR) prosenttia.

Pääomarahastoille vuosi on ollut erittäin hyvä. Positiivinen osakemarkkinoiden kehitys etenkin vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana näkyy pääomasijoituksissa salkkuyritysten korkeina arvostuksina ja myös onnistuneina irtautumisina. Lisäksi koronakriisin vaikutukset ovat jääneet yllättävän vähäisiksi ja koskettanut  lähinnä matkustamisen ja kaupanalalla toimivia yrityksiä. Joillakin toimialoilla, kuten terveydenhuolto ja IT, kriisi on ollut mahdollisuus liiketoiminnan kasvattamiselle. 
Noteeraamattomien osakkeiden tuottojen taustalla on pääomasijoitusmarkkinoiden nousujohteinen kehitys. Salkusta tehtiin myös onnistunut irtautuminen keväällä 2021, jonka kontribuutio salkun tuotossa on merkittävä.

Listatut kiinteistörahastot ovat niin ikään hyötyneet positiivisesta osakemarkkinoiden kehityksestä vaikka kolmannella neljänneksellä osakemarkkinoiden heilahtelu näkyi ja syyskuun tuotto olikin salkussa negatiivinen.


MUUT SIJOITUKSET

VERin muut sijoitukset käsittävät sijoitukset kiinteistö-, infrastruktuuri- ja hedge-rahastoihin sekä systemaattisiin trategioihin.

Listaamattomien kiinteistörahastosijoitusten tuotto oli 6,1 prosenttia ja infrastruktuurirahastosijoitusten 11,1 prosenttia.

Kiinteistömarkkinoiden kehitys on jatkunut  varovaisen positiivisena. Sijoittajien kiinnostus kiinteistöihin on säilynyt ja näkyy etenkin asunto- ja logistiikkakiinteistöjen arvostuksissa. Myös transaktiomarkkina on piristynyt viime vuodesta. Koronakriisin vaikutukset näkyvät kuitenkin vielä toimistomarkkinoilla sekä etenkin kauppakeskusten ja liiketilojen kysynnässä ja hinnoittelussa.

Koronakriisin vaikutus infrastruktuurisijoituksissa on ollut kuluvan vuoden aikana pääsääntöisesti vähäinen. Perusinfrastruktuurin ja digitaalisen infrastruktuurin kohteiden tuotot ovat kehittyneet positiivisesti. Liikkumiseen liittyvillä kohteilla on kuitenkin edelleen talouksien avautumisesta huolimatta ollut liiketoiminnassaan vaikeuksia. Myös positiivinen osakemarkkinoiden kehitys on jossain määrin tukenut infrastruktuurirahastojen arvojen kehitystä ja transaktiot ovatkin tapahtuneet ennätyksellisen korkeilla tasoilla.

Hedge-rahastot ja systemaattiset strategiat tuottivat kolmella ensimmäisellä kvartaalilla 4,5 prosenttia. Ajanjaksolla hedge-rahastoista hyvin tuottivat etenkin multistrategiarahastot sekä Aasian markkinoille keskittyvät rahastot. Myös kvantitatiivisissa rahastoissa nähtiin hyviä tuottoja, joskin hajonta tuottojen kesken oli merkittävä. Systemaattisissa strategioissa paras kontribuutio tuli kehittyvien markkinoiden valuutoista kun taas lyhyen aikavälin malleille etenkin kolmas kvartaali oli haastava. 
 

FI Q3 2021 10

VALTION ELÄKEMENO, VERIN SIIRTO VALTION TALOUSARVIOON, ELÄKEMAKSUTULOT JA RAHASTOINTIASTE

Valtion Eläkerahaston valtiontaloutta tasapainottava rooli menojen tasaamisessa on kasvanut ja voimistuu jatkossa yhä lähivuosien ajan. Valtion eläkemenot olivat vuonna 2020 jo reilut 4,8 miljardia euroa ja vuoden 2021 budjetissa on varauduttu runsaan 4,9 miljardin euron menoon. VER maksaa valtion talousarvioon 40 prosenttia näistä menoista eli vuoden 2021 aikana yhteensä yli 1,9 miljardia euroa.

Syyskuun loppuun mennessä rahastosta on siirretty valtion budjettiin 1 459 miljoonaa euroa. Vastaavana aikana VERin saama eläkemaksutulo oli 1 177 milj. euroa. Maksutulokertymä on ennusteiden mukainen. Rahaston nettomaksutulo on kääntynyt pysyväisluonteisesti negatiiviseksi eli rahastosta siirretään valtion talousarvioon selvästi enemmän kuin VERiin kertyy maksutuloja. Tämä budjettisiirron enemmyys VERin maksutuloihin nähden kasvaa jatkuvasti ja hidastaa rahaston kasvua.

Valtion eläkevastuu oli 93,1 miljardia euroa (31.12.2020) ja rahastointiasteeksi muodostui noin 23 prosenttia vuoden 2020 lopussa.  Valtion Eläkerahaston hallitus päivittää pitkän aikavälin tavoitteenasettelua valmisteilla olevan VER-lain uudistamisen jälkeen.
 

AVAINLUKUJA

30.9.2021

31.12.2020

Sijoitukset, milj. euroa (markkina-arvoin)

22 884

20 964

Korkosijoitukset

8 317

7 599

Osakesijoitukset

10 929

10 994

Muut sijoitukset

2 564

2 280

Johdannaisten vaikutus

1 074

91

Sijoitussalkun jakauma

Korkosijoitukset

36,3 %

36,2 %

Osakesijoitukset

47,8 %

52,4 %

Muut sijoitukset

11,2 %

10,9 %

Johdannaisten vaikutus

4,7 %

0,4 %

1.1.–30.9.2021

1.1.–31.12.2020

Sijoitusten tuotto

10,6 %

4,0 %

Korkosijoitukset

Likvidit korkosijoitukset

0,9 %

2,1 %

Muut korkosijoitukset

8,6 %

4,4 %

Private credit -rahastot

9,6 %

3,9 %

Osakesijoitukset

Noteeratut osakesijoitukset

16,7 %

6,2 %

Pääomarahastosijoitukset

35,0 %

6,6 %

Noteeraamattomat osakesijoitukset

55,1 %

12,2 %

Muut sijoitukset

Listaamattomat kiinteistörahastot

6,1 %

1,2 %

Infrastruktuurirahastot

11,1 %

12,2 %

Hedge-rahastot ja systemaattiset strategiat

4,5 %

4,9 %

Eläkemaksutulot, milj. euroa

1 177

1 509

Siirto valtion talousarvioon, milj. euroa

1 459

1 931

Nettomaksutulo, milj. euroa

-282

-423

Eläkevastuu, mrd.  euroa

93,1

Rahastointiaste, %

23 %

Lisätietoja: Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh: 0295 201 210

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 22,9 miljardia euroa syyskuun 2021 lopussa. 

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.