Valtion Eläkerahaston sijoitustuotto 5,5 prosenttia

Julkaistu 24.8.2015 klo 12.21

Valtion Eläkerahaston sijoitustuotto 5,5 prosenttia

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. – 30.6.2015 väliseltä ajalta oli 5,5 pro­sent­tia. Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 18,2 miljardia euroa (17,6 miljardia euroa 31.12.2014).

VER:n kymmenen vuoden keskimääräinen koko vuoden tuotto on 5,2 ja viiden vuoden 7,1 prosenttia.

Kesäkuun lopussa VER:n sijoituksista oli likvidejä korkosijoituksia 49,5 prosenttia, noteerattuja osakesijoituksia 39,5 pro­senttia ja muita sijoituksia 10,6 prosenttia. Kaikkien omaisuusluokkien tuotot olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla positiiviset. Parhaiten, 13,3 prosenttia, tuottivat noteeratut osakesijoitukset. Likvidien korkosijoitusten tuotto oli 0,5 prosenttia.

  • Erityisesti osakemarkkinoiden poikkeuksellisen vahva kehitys alkuvuonna nosti VER:n ensimmäisen vuosipuoliskon sijoitustuoton hyväksi. Vaikka markkinoiden puhti hiipui ​toisella vuosineljänneksellä, etenkin ​eurooppalaisten ja japanilaisten osakkeiden puolivuosituotot pysyivät pitkälti kaksinumeroisina. ​Euroalueen valtionlainamarkkinoilla koettiin harvinaisia liikkeitä, kun korot käväisivät osin ennätyksellisen matalilla tasoilla, toteaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä.
  • ​Sijoitusmarkkinoiden ailahteluun on perusteltua varautua myös loppuvuonna. Tämä johtuu monista syistä, kuten Kiinan talouden epävarmuuksista, geopoliittisista riskeistä sekä Yhdysvaltojen ohjauskorkojen mahdollisesta nostamisesta ensimmäistä kertaa yhdeksään vuoteen. Kevään ja kesän korjausliikkeistä huolimatta osakekurssit ja korot ovat myös ​edelleen tasoilla, jotka antavat aihetta varovaisuuteen tuotto-odotuksissa, Viherkenttä arvioi.

VER:lle kertyi eläkemaksutuloja ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 845 miljoonaa euroa. Rahastosta siirrettiin 1 137 miljoonaa euroa valtion talousarvioon. Näin VER:n nettomaksutulo jäi 292 miljoonaa euroa negatiiviseksi.

Valtion eläkevastuisiin on varauduttu rahastoinnilla suhteellisesti vähemmän kuin yksityissektorin ja kuntien tuleviin eläkkeisiin. Vuoden 2014 lopussa valtion eläkevastuu oli 95,4 miljardia euroa ja rahastointiaste 18 prosenttia. Valtion eläkerahastosta annetun lain mukaan eläkerahastoa kartutetaan, kunnes rahaston arvo vastaa 25:tä prosenttia valtion eläkevastuusta.

VER_toimisto_10.jpg

Likvidit korkosijoitukset

Likvidien korkosijoitusten tuotto oli 0,5 prosenttia.

EKP:n määrällisen elvytyksen aikaansaama korkotason lasku taittui toisen kvartaalin aikana ja korot nousivat voimakkaasti sekä huhti- että kesäkuussa. Alkukesästä kiristynyt tilanne Kreikan ja sen velkojien välillä kasvatti riskillisempien korko-omaisuuslajien riskipreemioita. Absoluuttisesti paras tuotto tuli kehittyviltä lainamarkkinoilta, jotka nekin tosin kärsivät Kreikan tilanteen tuomasta turbulenssista.

Noteeratut osakesijoitukset

Noteerattujen osakesijoitusten tuotto oli 13,3 prosenttia.

Noteerattujen osakesijoitusten tuotto oli hyvällä tasolla ensimmäisen vuosipuoliskon päättyessä. Tämä siitä huolimatta, että toisen neljänneksen tuotto jäi kokonaisuudessaan negatiiviseksi, etenkin kesäkuun heikon osakemarkkinakehityksen myötä. Epävarmuutta markkinoilla aiheuttivat vuosipuoliskon lopulla muun muassa Kreikan kasvanut talousahdinko ja Manner-Kiinassa nähty osakemarkkinoiden voimakas lasku.

Muut sijoitukset

Myös kaikissa muissa omaisuusluokissa ensimmäisen vuosipuoliskon tuotto oli tasaisen hyvä. Etenkin pääomasijoitukset hyötyivät alkuvuoden vahvasta osakemarkkinoiden kehityksestä, mutta myös kiinteistömarkkinoilla suotuisa markkinavire jatkui ensimmäisen vuosipuoliskon ajan. Pääomasijoitukset, sisältäen myös infra- ja private credit –rahastojen tuotot, tuottivat 2,7 ja kiinteistörahastot 2,1 prosenttia. Noteeraamattomien osakesijoitusten tuotto oli 6,1 prosenttia.

Hedge-rahastot tuottivat 3,6 prosenttia. Parasta tuottoa tarjosivat osakestrategiat.

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Timo Viherkenttä puh: (09) 2515 7010

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VER:n sijoitussalkun markkina-arvo oli 18,2 miljardia euroa kesäkuun 2015 lopussa.

VER:N AVAINLUKUJA
  30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
Sijoitukset, milj. euroa                       (markkina-arvoin) 18 238 17 069 17 600
Likvidit korkosijoitukset 9 032 8 848 8 874
Noteeratut osakesijoitukset 7 203 6 747 6 951
Muut sijoitukset 1 941 1 474 1 774
 
Sijoitussalkun jakauma, %
Likvidit korkosijoitukset 49,5 % 51,8 % 50,4 %
Noteeratut osakesijoitukset 39,5 % 39,5 % 39,5 %
Muut sijoitukset 10,6 % 8,6 % 10,1 %
 
  1.1.-30.6.2015 1.1.-30.6.2014 1.1.-31.12.2014
Sijoitusten tuotto, % 5,5 % 4,8 % 7,8 %
Likvidit korkosijoitukset, % 0,5 % 3,6 % 4,9 %
Noteeratut osakesijoitukset, % 13,3 % 6,8 % 11,7 %
Muut sijoitukset, %      
Pääomasijoitukset (sis. Infra- ja Private Credit -sijoitukset) 2,7 % 3,7 % 7,9 %
Noteerattomat osakkeet 6,1 % 0,0 % 2,4 %
Kiinteistösijoitukset 2,1 % 3,0 % 10,3 %
Hedge-rahastot 3,6 % 1,9 % 6,0 %
       
Eläkemaksutulot, milj. euroa * 845 887 1 732
Siirto valtion talousarvioon, milj. eur. 1 137 870 1 728
Nettomaksutulo, milj. euroa -292 17 4
Eläkevastuuvelka, milj. euroa     95 400
Rahastointiaste     18 %
* Lukuun on otettu mukaan siirtymämaksut per 30.6.2015. Myös vertailuluvut ovat oikaistu vastaavasti.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.