Placeringsteam

Likvida ränteplaceringar

År 2017 stod de direkta ränteplaceringarna för 59,0 procent av den likvida ränteportföljen. Vid årets slut hade VER direkta ränteplaceringar i 271 förbindelser och fondandelar i 42 fonder.

Teamet leds av ränteplaceringsdirektör Mikko Räsänen. Han ansvarar för makrosynen över ränteplaceringar och penningmarknadsplaceringarna.

Biträdande direktör Antti Huotari ansvarar för räntefondsplaceringarna.

Portföljförvaltare Simo Matilainens ansvarsområde är direkta investment grade- och high yield-företagslån.

Portföljförvaltare Ilkka Rinne ansvarar för placeringarna i både de utvecklade ländernas och tillväxtländernas statslån och lån av offentliga samfund.

R1_MG_0027 muokattu.jpg

Antti Huotari, Mikko Räsänen, Simo Matilainen, Ilkka Rinne

 

Noterade aktieplaceringar

År 2017 var andelen direkta placeringar 28,5 procent och andelen placeringar via fonder 71,5 procent. VER hade direkta placeringar i 103 bolag och fondandelar i 59 olika fonder.

Teamet leds av aktieplaceringsdirektör Jan Lundberg.

Senior portföljförvaltare Esa Artimo ansvarar för finländska och europeiska direkta aktieplaceringar.

Senior portföljförvaltare Niklas Rosenqvist har placeringar i nordiska aktier som ansvarsområde.

Senior portföljförvaltare Kai Ylikangas ansvarar i sin tur för placeringar i börsnoterade fonder (ETF) och andra aktiefonder.

R2_MG_0040P.jpg

Kai Ylikangas, Niklas Rosenqvist, Esa Artimo, Jan Lundberg

 

Illikvida placeringar

Teamet för illikvida placeringar ansvarar för VER:s alternativa placeringar. Placeringar har gjorts i fastighets-, private equity- infrastruktur- och private credit-fonder samt i vissa direkta onoterade bolag. I VER:s allokering hör en del av dessa placeringar till ränteplaceringar, en del till aktieplaceringar och en del till övriga placeringar. 

Teamet leds av placeringsdirektör Maarit Säynevirta, som ansvarar för en del av private equity- och private credit -fonderna.

Senior portföljförvaltare Johannes Edgren ansvarar för fastighetsplaceringarna.

Portföljförvaltare Jussi Häkkinen har infrastrukturfonderna och en del av private equity- och private credit -fonderna som sitt ansvarsområde.

R1_MG_9923 muokattu.jpg

Jussi Häkkinen, Maarit Säynevirta, Johannes Edgren

 

Positionsförvaltning

Inom positionsförvaltningen fokuserar man med hjälp av derivat på att reglera marknadsrisker som hänför sig till portföljen som helhet. Marknadsriskerna delas in i ränte-, kredit-, aktie- och valutarisker.

Positionsförvaltningens fokus ligger på att förbättra diversifieringen av placeringarna och riskhanteringen med hjälp av derivat och att möjliggöra snabbare taktiska ändringar i allokeringen.

De diversifierande placeringarna består av hedgefonder och blandfonder. Med hedgefonder avses även riskpremiefonder och andra riskpremiestrukturer.

Teamet leds av placeringsdirektör Sami Lahtinen. Han ansvarar för positionsförvaltningen.

Teamets kvantitativa portföljförvaltare är Juho Tiri, som ansvarar för derivatstrategierna.

Senior portföljförvaltare Antti Vartiainen har i sin tur placeringar i hedgefonder som sitt ansvarsområde.

R1_MG_9983 muokattu.jpg

Juho Tiri, Sami Lahtinen, Antti Vartiainen