VER:s avkastning 1.1–30.6.2018 var 0,5 %; årsavkastningen under fem år var 6,4 %

Publicerad 20-08-2018 kl. 14.17


Placeringsmiljön

Statens Pensionsfonds placeringar uppvisade en positiv avkastning under det andra kvartalet av 2018. Avkastningen till marknadsvärde 1.1–30.6 var 0,5 procent. Den nominella avkastningen under de fem senaste åren steg till 6,4 procent, och den reala avkastningen till 5,8 procent, vilket är ett utmärkt resultat.

Världsekonomin fortsatte att växa under årets första hälft, men den snabbaste tillväxtfasen verkar i många ekonomiområden redan vara förbi. Det hägrande handelskrig bidrog till att försvaga det ekonomiska sentimentet under årets andra kvartal.

Under det andra kvartalet uppvisade aktiemarknaden en positiv utveckling i USA, där företagen har rekordhöga resultat med anledning av den snabba ekonomiska tillväxten och skattesänkningarna. Även den finländska aktiemarknaden gav en god avkastning, om än utvecklingen vände nedåt under våren. I Europa och på tillväxtmarknaderna har avkastningen varit svagare.

Räntemarknaden var pressad under årets första hälft. Tillväxtmarknadernas obligationslån, som har gett VER en utmärkt avkastning under de senaste åren, har lidit av de stigande räntenivåerna i USA och indikationerna på ett tillspetsat handelskrig.


Avkastningen av VER:s placeringsverksamhet

I uppföljningen och bedömningen av Statens Pensionsfonds placeringsverksamhet läggs fokus allt mer på långsiktiga utfall och framtidsanalyser i stället för på kvartalsrapporter. VER publicerar ändå kvartalsinformation och kvartalskommentarer i samma omfattning som tidigare.

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 juni 2018 var 19,4 miljarder euro.  Avkastningen på placeringarna var 0,5 procent till verkligt värde under årets första hälft. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.7.2013–30.6.2018) var 6,4 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 5,7 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har medelavkastningen varit 5,5 procent.
 

VER-graafit-2018-Q2-SE-11.png


Den reala avkastningen på placeringarna under årets första hälft var -0,3 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 5,8 procent per år, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 4,5 procent per år.
 

VER-graafit-2018-Q2-SE-12.png


Ur statens synvinkel kan avkastningen av placeringsverksamheten också jämföras med kostnaden för statens skuld, eftersom en mindre statsskuld kan betraktas som ett alternativ till att samla medel i en fond inför de framtida pensionsutgifterna. Under de tio senaste åren (1.7.2008–30.6.2018) har VER:s årsavkastning i genomsnitt varit 2,4 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Sedan 2001 har VER:s avkastning till marknadsvärde varit sammanlagt cirka 5,8 miljarder euro större än den kumulativa medelkostnaden för statens skuld under samma tid beräknat enligt ett penningbelopp som motsvarar fonden.
 

VER-graafit-2018-Q2-SE-8.png


Vid VER analyserar man avkastningen på lång sikt i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen genom att jämföra den realiserade avkastningen med ett globalt index, där vikten av aktieplaceringar är 50 procent och vikten av valutaskyddade obligationslån 50 procent.

VER-graafit-2018-Q2-SE-13.png

 

Detaljerad analys av januari–juni 2018

Enligt finansministeriets föreskrift delas VER:s placeringar in i ränteplaceringar, aktieplaceringar och övriga placeringar. I slutet av juni var andelen ränteplaceringar 38,3 procent, andelen aktieplaceringar 47,7 procent och andelen övriga placeringar 9,9 procent. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna under det första kvartalet -1,6 procent och de noterade aktieplaceringarna 1,8 procent. VER:s totala placeringsportfölj uppvisade en 1,5 procents avkastning under det andra årskvartalet.
 

VER-graafit-2018-Q2-SE-7.png

 

RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

De likvida ränteplaceringarna avkastade -1,6 procent.

Under årets första månader steg räntorna kraftigt medan placerarna väntade på att inflationen skulle ta fart, inte minst till följd av de skattelättnader som infördes i USA, och på att centralbankerna skulle fortsätta att strama åt penningpolitiken. Riskpremierna i fråga om företagslån steg avsevärt efter att ha varit på en synnerligen låg nivå. Tillväxtmarknaderna led av de stigande USA-räntorna och den allt starkare dollarn. Dessutom ledde även rädslan för ett handelskrig till fluktuationer på marknaden.

I maj steg räntan på italienska statslån kraftigt i och med det politiska läget i landet, vilket ledde till köp av tyska och amerikanska statslån som skyddsåtgärd. Före kvartalsskiftet återhämtade sig räntorna endast marginellt efter rörelsen i maj.

I juni höjde amerikanska centralbanken FED sin styrränta med 0,25 % och indikerade att två ytterligare höjningar kommer att göras i år och tre följande år. Europeiska centralbanken ECB beslutade å sin sida att fortsätta sina nettoköp av värdepapper fram till december med 15 miljarder euro per månad efter september och meddelade att styrräntorna kommer att hållas oförändrade åtminstone över sommaren 2019.

I synnerhet tillväxtlånemarknadernas dåliga utveckling belastade avkastningen på likvida ränteplaceringar.
 

VER-graafit-2018-Q2-SE-3.png

 

Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta lån till företag.

Avkastningen på övriga ränteplaceringar var 1,5 procent.

Oron över att private credit-marknaden ska överhettas har fortsatt. Framför allt i fråga om de transaktioner som görs av kapital- och infrastrukturfonder är användningen av skuldmedel rentav på en högre nivå än före finanskrisen. Även de skuldavtal som ingåtts har delvis varit mer riskfyllda för fonderna jämfört med tidigare år. VER:s private credit-fonder gav ändå en bra avkastning på 3,1 procent.

 

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 1,8 procent.

Stämningen på aktiemarknaden varierade kraftigt under årets första sex månader. Året inleddes med positiva förtecken, men i början av februari förändrades stämningen dramatiskt när de amerikanska räntorna började stiga snabbt till följd av att de makrosiffror som då publicerades indikerade en inflationsökning. Läget på aktiemarknaden lugnade sig något mot slutet av februari, men i mars växte nervositeten igen när de åtgärder som Trump planerade inom handelspolitiken offentliggjordes. Under vårens lopp rapporterades det tätt om dessa åtgärder, och stämningen gick upp och ner allteftersom ny information gavs ut. Stämningen på aktiemarknaden var ändå huvudsakligen positiv under resten av våren, och avkastningen på VER:s aktieportfölj steg över nollstrecket under det andra kvartalet. Den bästa avkastningen fick VER på den nordiska och nordamerikanska aktiemarknaden, och framför allt de finländska aktierna gav en bra avkastning under den första halvan av året.

Hotet om ett handelskrig har varit ett av de största teman på aktiemarknaden i början av året, och marknaden har fått uppleva många aldrig tidigare skådade vändningar. De åtgärder som USA har rapporterat om har till största delen berört Kina, men även andra länder och ekonomiområden har blivit föremål för åtgärder. Ett eventuellt handelskrig i större skala skulle få synnerligen negativa följder för världsekonomin. Det torde inte vara oklart för någon. Det återstår att se hur långt situationen eskalerar innan man inser att en lindring är nödvändig. Sentimentet på aktiemarknaden har hållits på en förvånansvärt positiv nivå med tanke på det överhängande hotet om ett storskaligt handelskrig. Börsbolagens resultattillväxt, framför allt i USA, har ändå varit stark, vilket har främjat en bra utveckling på aktiemarknaden trots de höga värderingsnivåerna.
 

VER-graafit-2018-Q2-SE-5.png


Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder, onoterade aktier och börsnoterade fastighetsfonder.

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 9,0 procent, de onoterade aktierna 3,0 procent och de börsnoterade fastighetsfonderna 0,8 procent.

Den positiva resultatutvecklingen i fråga om kapitalplaceringar har fortsatt under det första halvåret. Den goda avkastningen beror på lösgöringar som managerna gjort med höga värderingsnivåer samt portföljföretagens värderingsnivåer, som stigit ytterligare.  Osäkerheten har dock ökat i och med de höga värderingsnivåerna och företagens höga skuldkoefficienter.

Den positiva avkastningen på börsnoterade fastighetsplaceringar under årets andra kvartal var i linje med utvecklingen i fråga om börsnoterade aktieplaceringar.


ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i onoterade fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i fastighetsfonder var 3,4 procent och avkastningen på infrastrukturfondsplaceringar 4,7 procent.

I fråga om fastighets- och infrastrukturplaceringar har marknadssentimentet fortsatt med positiva förtecken liksom året innan. Bakom den goda avkastningen ligger lyckade lösgöringar i bägge placeringskategorierna och stigande värderingsnivåer.

Hedgefondernas avkastning uppgick till 0,2 procent under det första halvåret. Makrofonderna stod för den bästa avkastningen under rapportperioden. För fonder som koncentrerar sig på kvantitativa modeller och tillväxtmarknader var det första halvåret utmanande.

Riskpremiestrategiernas avkastning under det första halvåret var -5,7 procent. För denna placeringskategori har 2018 tills vidare varit ett mycket svårt år. Framför allt value-strategierna har upplevt en betydande värdeminskning under början av året.
 

VER-graafit-2018-Q2-SE-14.png


Statens pensionsutgifter fortsätter att öka

Statens Pensionsfond får en allt starkare roll som en balanserande faktor i statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick redan till cirka 4,6 miljarder euro år 2017, och i budgeten för 2018 har man förberett sig på att de kommer att stiga till närmare 4,7 miljarder euro. VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, vilket år 2018 innebär sammanlagt knappt 1,9 miljarder euro. Under årets första hälft har 933 miljoner euro överförts från fonden till statsbudgeten. VER:s pensionsavgiftsintäkter under samma period var 723 miljoner euro.

Statens Pensionsfonds styrelse godkände i juni 2016 en strategi, där fondens långsiktiga målsättning preciserades. Enligt strategin strävar man efter att uppnå det lagstadgade fonderingsmålet på 25 procent senast år 2033. Detta förutsätter att utvecklingen i nettoavgiftsintäkterna hålls nära den uppskattade nivån och att den reala avkastningen på placeringarna hålls på en relativt god nivå. I slutet av 2017 uppgick statens pensionsansvar till 92,6 miljarder euro, och fonderingsgraden var därmed cirka 21 procent. I strategin fastställdes också de principer enligt vilka placeringsportföljens risknivå och grundallokering ska härledas ur de fonderingsmål som satts upp för fonden.

 

NYCKELTAL

   
 

30.6.2018

31.12.2017

Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde)

19 433

19 586

Ränteplaceringar

7 441

7 890

Aktieplaceringar

9 263

9 308

Övriga placeringar

1 915

1 860

 

Fördelningen av placeringsportfölj

Ränteplaceringar

38,3 %

40,3 %

Aktieplaceringar

47,7 %

47,5 %

Övriga placeringar

9,9 %

9,5 %

Effekt av derivat

4,2 %

2,7 %

 
 

1.1.-30.6.2018

1.1.-31.12.2017

Avkasting på placeringar

0,5 %

6,6 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

-1,6 %

2,0 %

Övriga ränteplaceringar

1,5 %

7,3 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

1,8 %

11,0 %

Private Equity -placeringar

9,0 %

15,6 %

Övriga placeringar

Fastighetsfonder

3,4 %

7,4 %

Infrastrukturfonder

4,7 %

14,8 %

Hedge-fonder

0,2 %

4,8 %

 

Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro

723

1 427

Överföring till statsbudgeten, miljoner euro

933

1 827

Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro

-210

-401

Pensionsansvar, miljoner euro

 

92 600

Fonderingsgrad

 

21 %


Mer information: Mer information fås av verkställande direktör Timo Viherkenttä, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: +358 9 2515 7010.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 19,4 miljarder euro i slutet av juni 2018.

Alla siffror som presenteras i detta meddelande är preliminära och oreviderade.