Statens Pensionsfonds avkastning -3,4 % år 2018; medelavkastningen under 10 år 6,4 %

Publicerad 27-02-2019 kl. 13.30


Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsvärde var -3,4 procent år 2018 (6,6 procent år 2017). Den reala avkastningen var -4,5 procent (6,0 procent). 

VER strävar i första hand efter att få en avkastning som på lång sikt är tillräcklig med tanke på finansieringen av statens pensionssystem. Medelvärdet av den nominella avkastningen under tio år är 6,4 och medelvärdet av den reala avkastningen 5,2 procent. Medelvärdet av den nominella avkastningen under fem år är 4,4 och medelvärdet av den reala avkastningen 3,8 procent.

Fondens placeringar hade vid utgången av 2018 ett marknadsvärde på 18,5 miljarder euro (19,6 miljarder euro år 2018). Placeringarna bestod till 38,4 procent av ränteplaceringar och till 47,2 procent av aktier, och resten utgjordes av övriga placeringar och effekterna av derivatinstrument.

Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna -1,9 procent och de noterade aktieplaceringarna -7,4 procent. Kapitalfonderna, skuldfonderna, de onoterade fastighetsfonderna och infrastrukturfonderna gav tvåsiffriga positiva avkastningar.

Statens Pensionsfonds pensionsavgiftsintäkter uppgick år 2018 till cirka 1,4 miljarder euro, och VER överförde knappt 1,9 miljarder euro till statsbudgeten. Varje år överförs ett belopp som utgör 40 procent av statens pensionsutgift från fonden till statsbudgeten. Beloppet ökar hela tiden i takt med att pensionsutgifterna stiger.
 

  • Det gångna året gav sämre möjligheter än vanligt att skydda portföljen genom diversifiering, eftersom både aktie- och räntemarknaden på bred front uppvisade en negativ avkastning. Aktiekursernas djupdykning i december gjorde att avkastningen för kalenderåret blev klart negativ, i och med att marknaden återhämtade sig först på 2019 års sida, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.

  • De så kallade icke-likvida fondplaceringarna gav genomgående en utmärkt avkastning. Dessa placeringar har dock inte kunnat utgöra en särskilt stor andel av hela portföljen på grund av de restriktioner som fastställs i lagstiftningen om VER.

  • Realavkastningen på längre sikt, som VER huvudsakligen fokuserar på, är alltjämt på god nivå. Den genomsnittliga realavkastningen under de senaste tio åren, 5,2 procent, överstiger klart den förväntade avkastningen på lång sikt, säger Viherkenttä.


Pensionsansvaret inom statens pensionssystem var 92,1 miljarder euro i slutet av år 2018. Fonderingsgraden var cirka 20 procent.
 

Statens Pensionsfonds årsöversikt kan läsas här.


Mer information:

Verkställande direktör Timo Viherkenttä, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: 0295 201 210

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 18,5 miljarder euro i slutet av 2018.