VER Pressmeddelande 5.3.2014

Publicerad 05-03-2014 kl. 9.00

Pressmeddelande 5.3.2014

Statens Pensionsfond (VER) jämnar ut statens pensionskostnader

Marknadsvärdet på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar uppgick i slutet av året till 16,3 miljarder euro (15,4 miljarder euro år 2012). Överföringen av VER:s medel till den statliga budgeten överskred fondens pensionsavgiftsintäkter. Under de kommande åren kommer fonden att jämna ut trycket på att höja de statliga pensionskostnaderna. Avkastningen på VER:s placeringstillgångar uppgick till 6,4 procent under 2013 (11,3 procent under 2012).

Verksamhetsmiljön för pensionsplaceringsverksamheten varierade under 2013. Den stigande aktiemarknaden var den viktigaste faktorn som påverkade avkastningen. För ränteplaceringsverksamheten var året särskilt utmanande. Räntenivån har varit låg på grund av centralbankernas stimulerande penningpolitik efter finanskrisen och därför var utmaningarna inom ränteplaceringarna uppenbara.

VER:s genomsnittliga årliga tioårsavkastning (2004–2013) uppgick till 5,7 procent och den genomsnittliga effektiva kostnaden för den statliga skulden till i genomsnitt 3,2 procent under motsvarande tid. Den reella tioårsavkastningen uppgick till 3,7 procent. VER:s genomsnittliga nominella femårsavkastning var 8,5 procent.

Överföringen av VER:s medel till staten överskred fondens avgiftsintäkter från arbetsgivare och arbetstagare. Därmed blev VER:s nettoklassaflöde negativt. Under de närmaste åren kommer fonden att jämna ut de statliga pensionskostnaderna.

VER:s pensionsavgiftsintäkter som bestod av arbetsgivarnas och arbetstagarnas pensionsavgifter, uppgick till sammanlagt 1 634 (1 639) miljoner euro. Då man av denna summa drar av överföringen av 1 678 (1 604) miljoner euro till statsbudgeten, återstår -45 (35) miljoner euro i form av VER:s nettoavgiftsintäkter.

Åldrandet kommer fortsättningsvis att bidra till ökningen av de statliga pensionsavgifterna under närmaste åren. Statens pensionsutgifter kommer att öka från nuvarande 4,2 miljarder euro till över fem miljarder euro före 2020. Under samma period kommer överföringarna från fonden till den statliga budgeten att öka i betydande utsträckning. Fondens nettoavgiftsintäkters negativitet beräknas vara som störst mellan 2030 och 2035. De statliga pensionsutgifterna beräknas vara som största i förhållande till lönesumman kring år 2030.

Statens pensionsansvar uppgick vid utgången av 2013 till 94,0 (92,6) miljarder euro. Med pensionsansvar avses kapitalvärdet på de pensionsrätter som influtit inom statens pensionsskydd före den 31 december 2013. Sedan början av 2013 har Keva stått för beräkningen av statens pensionsskydd. VER:s fonderingsmål är 25 procent av pensionsansvaret.Vid utgången av år 2013 var fonderingsgraden 17 (17) procent.

VER har gått över till rollen som utjämnare av pensionskostnader. Överföringen av fondens medel till staten överskred fondens pensionsintäkter och därmed var VER:s nettoavgiftsintäkter negativa i fjol. Samma utveckling förväntas fortsätta. VER kommer att under de närmaste åren i en allt större utsträckning jämna ut trycket på att höja de statliga pensionskostnaderna. Vår placeringsavkastning har varit på god nivå på kort och på lång sikt och därmed har vi kunnat skapa mervärde för staten med placeringsverksamheten, konstaterar verkställande direktör Timo Löyttyniemi.

Ytterligare information ger:

VER:s verkställande direktör Timo Löyttyniemi, tfn (09) 2515 7010, mobiltelefon 050 336 2094

www.ver.fi

Den tryckta årsberättelsen för VER publiceras i början av april.

År 2013 i korthet

Ränteplaceringar

Avkastningen på ränteplaceringarna var -1,6 procent. Motsvarande tal för år 2012 var 8,8 procent.

För 2013 blev ränteportföljens avkastning negativ. Ränteportföljen avkastade -1,6 (8,8) procent och storleken, beräknad med marknadsvärdet, förblev vid samma 8,4 miljarder euro som i början av året. Ränteportföljens duration var hela året på en lägre nivå än den neutrala durationen.

Den bästa avkastningen under räkenskapsåret gav High Yield-lånen och Investment Grade-lånen. Ränteportföljens allokering ändrades måttfullt under perioden, eftersom man ville bibehålla portföljens risknivå på samma nivå som i början av året. Penningmarknads- och företagslåneportföljen hölls överviktad under perioden. Portföljen för tillväxtländernas lånemarknader och företagslån hölls i sin tur underviktad.

VER placerar huvudsakligen i egna direkta placeringar i form av statslån, företagslån med en kreditvärdighet på Investment Grade-nivå och penningmarknadsplaceringar. Övriga placeringar görs som fondplaceringar. De direkta ränteplaceringarnas andel av hela ränteportföljen uppgick till 71,0 procent (74,0) vid årets slut. Vid utgången av året hade fonden direkta ränteplaceringar i 205 (279) förbindelser och andelar i 31 (27) placeringsfonder.

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på aktieplaceringarna uppgick till 18,2 procent. Motsvarande tal för år 2012 var 16,8 procent.

Aktieportföljen, som innehåller VER:s börsnoterade aktier och fondandelar, hade en god avkastning år 2013. Avkastningen uppgick till 18,2 (16,8) procent. Den bästa avkastningen gav aktieplaceringarna i industriländerna, varav de finländska aktierna gav den bästa avkastningen på över 30 procent. På tillväxtmarknaderna var året svagt, och avkastningen på dessa marknader blev huvudsakligen negativ. Nettoförsäljningen av aktier uppgick sammanlagt till 434 miljoner euro under året, och i synnerhet under årets sista kvartal var VER en stor nettoförsäljare i och med att aktierna steg kraftigt under året. Aktiernas andel av placeringsportföljen var 39,9 procent vid utgången av året.

År 2013 blev ett bra år för aktieplaceringar, även om det åter en gång förekom stora fluktuationer på aktiemarknaderna. Året inleddes mycket starkt, men i mitten av maj orsakade kommentarerna av USA:s centralbank om en nedtrappning av stimulansåtgärderna en chock på marknaden. De globala aktiemarknaderna sjönk rejält, och den så gott som fortlöpande nedgången slutade först den sista veckan i juni. I juli började aktiemarknaden återigen stiga starkt, då USA:s centralbank betonade att en eventuell nedtrappning av stimulansåtgärderna skulle ske långsamt och i flera steg. Även Europeiska centralbanken meddelade att det inte fanns skäl att strama åt penningpolitiken på länge. I juli publicerades för övrigt en hel del andra ekonomiska nyckeltal som överträffade förväntningarna och gav nytt lyft åt aktierna. Sista kvartalet var också bra på aktiemarknaden, även om de interna problemen i USA orsakade en viss nervositet i oktober.

Värdet på aktieportföljen steg från 5,9 miljarder euro i början av året till 6,5 miljarder euro beräknat enligt marknadsvärdet. Andelen direkta placeringar i VER:s aktieportfölj var i slutet av året 33,8 (32,0) procent och 66,2 (68,0) procent var placerat via fonder. I slutet av året hade VER direkta placeringar i 160 (154) bolag och fondandelar i 61 (60) olika fonder.

Övriga placeringar

Avkastningen på övriga placeringar var 5,7 procent. Motsvarande tal för år 2012 var 3,5 procent.

År 2013 var ett gott år för VER:s övriga placeringar. Hela portföljens avkastning uppgick till 5,7 (3,5) i slutet av året. Avkastningen var klart positiv i samtliga placeringsklasser. Den bästa avkastningen gav private credit-fonderna som placerar i icke-noterade lån. Deras avkastning uppgick till 8,1 procent. Infrastrukturfonderna gav 3,7 procent i avkastning.

Beträffande private credit-placeringar gav i synnerhet mezzaninefonderna en utmärkt avkastning. Såsom förra året stödde den starka aktiemarknaden den positiva resultatutvecklingen inom kapitalplaceringarna. Bland fastighetsplaceringarna tog sig den ändrade stämningen på marknaden till uttryck i form av en klart bättre avkastning jämfört med tidigare år. I portföljen med absolut avkastning varierade avkastningen från strategi till strategi. Aktiestrategierna gav överlag en utmärkt avkastning medan CTA-fonderna som avbildar marknadstrender med kvantitativa metoder klarade sig sämst genom året.

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, kapital-, private credit- och infrastrukturfonder samt fonder som strävar efter absolut avkastning. Private credit är en ny placeringsklass som grundades i början av 2013. Till denna klass flyttades kapitalfonder, som placerar i skulder, och bland fonderna med absolut avkastning, skuldfonderna i form av kapitalfonder. I slutet av 2013 var de övriga placeringarnas andel av VER:s hela portfölj 8,5 procent medan den neutrala allokeringen var 9,0 procent. Portföljens marknadsvärde uppgick till 1 392 (1 080,2) miljoner euro. De öppna placeringsförbindelserna uppgick till 516,5 (466,8) miljoner euro. Av de placerade tillgångarna bestod 35,3 (25,7) procent av fonder med absolut avkastning, 33,4 (39,7) av indirekta fastighetsplaceringar och 1,2 (1,5) procent av noterade fastighetsplaceringar. Kapitalfondernas andel var 15,3 (22,4) procent, infrastrukturfondernas andel 9,5 (10,7) procent och private credit-fondernas andel 5,3 procent. Under året gjordes nya placeringar i 15 nya fonder.

Statens Pensionsfond (VER)

Statens Pensionsfond (VER), grundad år 1990, är en fond som står utanför statsbudgeten. Med VER bereder sig staten på finansieringen av framtida pensioner och jämnar ut pensionsutgifterna under olika år.

VER är till sin karaktär en buffertfond. VER: s medel används inte direkt för att betala ut pensioner, utan alla de pensioner som omfattas av statens pensionssystem betalas ur de anslag som reserverats i statsbudgeten.

Överföringen av medel till statsbudgeten har varit en central faktor som reglerat pensionsfondens tillväxt. Beloppet av överföringen har föreskrivits i lagen och det utgör 40 procent av statens årliga pensionsutgift. År 2013 uppgick det överförda beloppet till 1 678,3 (1 603,7) miljoner euro. Överföringen till statsbudgeten ökade med 74,6 miljoner euro jämfört med föregående år. Ökningen berodde på att statens pensionsutgifter ökade. Fram till slutet av år 2013 har sammanlagt 22,7 miljarder euro av VER:s medel överförts från pensionsfonden till statsbudgeten.

År 2013 bestod VER:s intäkter i huvudsak av de arbetsgivares och arbetstagares pensionsavgifter, vilka omfattas av statens pensionssystem samt av ränteinkomster och avkastning på placeringsverksamheten. I pensionsavgifter inflöt sammanlagt 1 628,0 (1 633,0) miljoner euro, varav 747,9 (741,3) miljoner euro inflöt från statens ämbetsverk och inrättningar och 880,1 (891,7) miljoner euro i andra pensionsavgiftsintäkter i huvudsak från kommuner och arbetstagare. Pensionsavgifterna var 5,0 miljoner mindre än år 2012. Därtill fick VER arbetslöshetsavgifter för 5,8 (5,8) miljoner euro.

VER:s rörelsekostnader uppgick till 7,0 miljoner euro, det vill säga de utgjorde 0,04 procent av det genomsnittliga kapitalet under året.

Antalet fast anställda var 22 personer vid utgången av året.

Statens Pensionsfond (VER), grundad år 1990, är en fond som står utanför statsbudgeten. Med denna fond bereder sig staten på finansieringen av de framtida pensionerna och jämnar ut pensionsutgifterna. VER är en placeringsorganisation som svarar för en professionell placering av statens pensionstillgångar. Marknadsvärdet på VER:s placeringsportfölj uppgick till 16,3 miljarder euro i slutet av 2013.

VER:S NYCKELTAL

  31.12.2013 31.12.2012
Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde) 16 335 15 359
Ränteplaceringar 8 431 8 380
Noterade aktieplaceringar 6 511 5 899
Övriga placeringar 1 392 1 080
     
Fördelningen av placeringsportfölj, %    
Ränteplaceringar 51,6 % 54,6 %
Noterade aktieplaceringar 39,9 % 38,4 %
Övriga placeringar 8,5 % 7,0 %
  1.1.-31.12.2013 1.1.31.12.2012
Avkastning på placeringar, % 6,4 % 11,3 %
Ränteplaceringar, % -1,6 % 8,8 %
Noterade aktieplaceringar, % 18,2 % 16,8 %
Övriga placeringar, % 5,7 % 3,5 %
     
Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro 1 634 1 639
Överföring till stadsbudgeten, miljoner euro 1 678 1 604
Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro - 45 35
Pensionsansvarsskuld, miljoner euro 94 000 92 600
Fonderingsgrad 17 % 17 %