Statens Pensionsfonds avkastning 6,6 %; medelvärdet av den reala avkastningen under fem år 5,7 %


Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsvärde var 6,6 procent år 2017 (6,7 procent år 2016). Den reala avkastningen var 6,0 procent (5,6 procent).  

VER strävar i första hand efter att få en avkastning som på lång sikt är tillräcklig med tanke på finansieringen av statens pensionssystem. Medelvärdet av den nominella avkastningen under fem år är 6,4 och medelvärdet av den reala avkastningen 5,7 procent. Medelvärdet av den nominella avkastningen under tio år är 5,0 och medelvärdet av den reala avkastningen 3,5 procent.

Fondens placeringar hade vid utgången av 2017 ett marknadsvärde på 19,6 miljarder euro (18,8 miljarder euro år 2016). Placeringarna bestod till 40,3 procent av ränteplaceringar och till 47,5 procent av aktier, och resten utgjordes av övriga placeringar och effekterna av derivatinstrument. Aktieplaceringarnas andel var för första gången i VER:s historia klart större än ränteplaceringarnas andel.

Alla tillgångsklasser uppvisade en positiv avkastning år 2017. Av de största tillgångsklasserna avkastade de noterade aktieplaceringarna 11,0 procent och de likvida ränteplaceringarna 2,0 procent. De onoterade aktierna stod för den bästa avkastningen (23,6 %), och också placeringarna i kapitalfonder (16,1 %) och infrastrukturfonder (14,8 %) gav en synnerligen bra avkastning.

Statens Pensionsfonds pensionsavgiftsintäkter uppgick år 2017 till cirka 1,4 miljarder euro, och VER överförde drygt 1,8 miljarder euro till statsbudgeten. Varje år överförs ett belopp som utgör 40 procent av statens pensionsutgift från fonden till statsbudgeten. Beloppet ökar hela tiden i takt med att pensionsutgifterna stiger.

  • Placeringarna gav en bra avkastning år 2017, och detta stärker finansieringen av statens pensionssystem. Även den långsiktiga avkastningen, som är av högsta prioritet i VER:s verksamhet, har uppvisat en bra och efter 2008 rentav utmärkt nivå, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.
  • Placeringsverksamhetsmiljön utvecklades positivt under 2017, i synnerhet aktiemarknaden.Den låga volatiliteten på marknaden bidrog också till att den riskkorrigerade avkastningen på VER:s placeringar var exceptionellt god.
  • VER har år för år fått en allt starkare roll som en balanserande faktor i finansieringen av statens pensionssystem. År 2017 var det belopp som VER överförde till staten redan över 400 miljoner euro större än det belopp som inflöt till fonden i form av pensionsavgiftsintäkter, säger Viherkenttä.

Pensionsansvaret inom statens pensionssystem var 92,6 miljarder euro i slutet av år 2017. Fonderingsgraden steg till cirka 21 procent.

Statens Pensionsfonds årsöversikt kan läsas här.

Mer information:

VER:s verkställande direktör Timo Viherkenttä, tfn +358 9 2515 7010.

Statens Pensionsfond i Finland (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 19,6 miljarder euro i slutet av 2017.