Statens Pensionsfond får en allt större roll som balanserande faktor i statsekonomin

Publicerad 26-02-2015 kl. 13.31

Statens Pensionsfond får en allt större roll som balanserande faktor i statsekonomin

Marknadsvärdet på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar var vid årets slut 17,6 miljarder euro (16,3 miljarder euro år 2013). Överföringen av medel från VER till statsbudgeten översteg fondens pensionsavgiftsintäkter. Under de kommande åren kommer fonden att jämna ut trycket på att höja statens pensionskostnader. Avkastningen på VER:s placeringstillgångar var 7,8 procent år 2014 (6,4 procent år 2013).

Vikten av statens pensionsfondering ökar bland annat på grund av den åldrande befolkningen. Finland ser effekterna av den utmanande åldersstrukturen före de övriga västeuropeiska länderna; de syns i konsumtionsefterfrågan, mängden arbetskraft och statens växande ekonomiska utmaningar. Det finländska pensionssystemet ska genomgå en omfattande reform, som förväntas träda i kraft under de närmaste åren.

Statens Pensionsfond får en allt större roll som balanserande faktor i statsekonomin. Fondens nettoavgiftsintäkter var något negativa år 2014. Med andra ord överförde VER mer medel till staten än vad fonden erhöll i pensionsavgiftsintäkter. Det hör till Statens Pensionsfonds centrala uppgifter att jämna ut den kostnadsbelastning som statens pensionsutgifter orsakar, och denna uppgift blir allt viktigare i framtiden. Fondens budgetöverföringar beräknas öka avsevärt under de närmaste åren. Fondens största åtgärder för att jämna ut statens ekonomi beräknas infalla kring år 2030, då statens pensionsutgifter och den kostnadsbelastning som den åldrande befolkningen orsakar kommer att vara som störst.

År 2014 uppgick VER:s pensionsavgiftsintäkter till sammanlagt 1 712 (1 634) miljoner euro. Då man från detta avdrar de överförda medlen till statsbudgeten 1 728 (1 678) miljoner euro, blir VER:s nettoavgiftsintäkter -16 (-45) miljoner euro.

Den ekonomiska miljön var alltjämt utmanande år 2014. Ekonomin har vuxit långsamt i Europa, och ingen vändning mot det bättre skedde under årets lopp. Den stimulerande penningpolitiken och den extremt låga räntenivån möjliggjorde en god avkastning för pensionsplacerarna år 2014.

Avkastningen på VER:s placeringar för 2014 var 7,8 procent. Ränteplaceringarna avkastade 4,9 procent, aktieplaceringarna 11,7 procent och de övriga placeringarna 7,8 procent. VER uppnådde sitt långsiktiga avkastningsmål, enligt vilket fonden på lång sikt ska ge en större avkastning än det från statens synvinkel riskfria placeringsalternativet, dvs. kostnaden för statens nettoskuld. VER:s genomsnittliga årsavkastning under tio år (2005‒2014) var 5,5 procent, och den genomsnittliga effektiva kostnaden för den statliga skulden var 3,0 procent under motsvarande period. Den reella avkastningen under tio år var 3,5 procent. VER:s genomsnittliga nominella avkastning under fem år var 6,8 procent.

Finansministeriet utfärdade en ny föreskrift gällande Statens Pensionsfonds placeringsverksamhet 18.6.2014. Den möjliggör större spelrum i placeringsallokeringen och framhäver principen om riskjusterad avkastning i portföljförvaltningen. På hösten gjordes ändringar i organiseringen av fonden och dess resultatpremiesystem. Målet med dessa ändringar, som träder i kraft stegvis, är att koncentrera resurserna allt mer på riskjusterad avkastning.

På hösten beslutade styrelsen att grunda en ny funktion för positionsförvaltning och diversifierande placeringar. Målet är att koncentrera den placeringsverksamhet som följer principen om riskjusterad avkastning och att möjliggöra en effektivare användning av derivat.

Närmare information:

Ställföreträdande verkställande direktör Maarit Säynevirta, tfn (09) 2515 7027 eller 050 369 9972

VER_toimisto_4.jpg

År 2014 i korthet

Ränteplaceringar

Ränteportföljen gav en god avkastning år 2014. Ränteportföljen avkastade 4,9 (-1,6) procent och dess värde, beräknat enligt marknadsvärdet, ökade från 8,4 miljarder euro i början av året till 8,8 miljarder euro. I slutet av 2014 var ränteportföljens andel av VER:s hela portfölj 50,4 procent. Ränteportföljens duration var hela året lägre än den neutrala durationen.                                                                                               

Den bästa avkastningen under räkenskapsåret gav tillväxtmarknadernas dollarnominerade lån och randstaternas långa statslån. Ränteportföljens allokering ändrades måttfullt under perioden, eftersom man ville bibehålla portföljens risknivå på samma nivå som i början av året. Penningmarknads- och statslåneportföljen hölls överviktad under perioden. Portföljen för tillväxtländernas lånemarknader och företagslån hölls i sin tur överviktad.

VER placerar huvudsakligen i egna direkta placeringar i statslån, företagslån med en kreditvärdighet på Investment Grade-nivå och penningmarknadsplaceringar. Övriga placeringar görs som fondplaceringar. De direkta ränteplaceringarnas andel av hela ränteportföljen uppgick vid årets slut till cirka 73,0 (71,0) procent. I slutet av 2014 hade fonden direkta ränteplaceringar i 199 (205) förbindelser och fondandelar i 34 (31) fonder.

Aktieplaceringar

Aktieportföljen, som innehåller VER:s börsnoterade aktier och fondandelar, gav en god avkastning år 2014. Avkastningen uppgick till 11,7 (18,2) procent. Den överlägset bästa avkastningen gav placeringarna på USA:s aktiemarknad, i och med att den amerikanska dollarn blivit starkare. Nettoförsäljningen av aktier uppgick till sammanlagt 252 miljoner euro under året, och vid årets slut var aktiernas andel av placeringsportföljen 39,5 procent.

År 2014 blev ett bra år för aktieplaceringar, även om det fortfarande förekom en hel del fluktuationer på aktiemarknaderna och året som helhet var ganska oroligt för aktieplacerarna. De geopolitiska spänningarna i våra närområden eskalerade under året i och med Ukrainakrisen, och följderna av denna kris syns redan nu till exempel i Finlands ekonomi. Den ekonomiska tillväxten i Europa blev också i övrigt svagare än väntat, och såväl ECB som andra instanser försöker alltjämt febrilt komma på nya åtgärder för att få igång tillväxten. I USA är situationen avsevärt mycket bättre än i Europa, och företagens resultat har förbättrats kraftigt under de senaste åren. Den amerikanska ekonomin mår också som helhet bättre än ekonomin i Europa, och den amerikanska dollarn stärktes betydligt mot euron under 2014. En annan faktor som orsakade en mycket stor marknadsrörelse var oljan, vars marknadspris halverades under årets senare hälft. Oljeprisraset torde med fördröjning främja också Europas ekonomi.

Aktieportföljens värde, beräknat enligt marknadsvärdet, steg från 6,5 miljarder euro i början av året till 7,0 miljarder euro. Andelen direkta placeringar i VER:s aktieportfölj var vid årets slut 31,2 (33,8) procent, och 68,8 (66,2) procent var placerat via fonder. I slutet av året hade VER direkta placeringar i 156 (160) bolag och fondandelar i 60 (61) olika fonder.

Övriga placeringar

År 2014 var ett bra år för VER:s övriga placeringar. Hela portföljens avkastning uppgick i slutet av året till 7,8 (5,7) procent. Den bästa avkastningen, 12 procent, gav kapitalplaceringarna. Placeringarna i fastighetsfonder uppvisade också en fortsatt positiv resultatutveckling hela året, och portföljens avkastning var vid årets slut 9,9 procent. Även de övriga placeringsklasserna gav en klart positiv avkastning.

Liksom tidigare år återspeglade sig den starka utvecklingen på aktiemarknaden som högre värderingsnivåer inom kapitalplaceringarna. Bland fastighetsplaceringarna fortsatte den positiva stämningen på fastighetsplaceringsmarknaden, och i fonderna tog detta sig uttryck som rätt höga avkastningar.

Också de framgångsrika fastighetsaffärerna i både Asien och Europa bidrog till den goda avkastningen. I portföljen med absolut avkastning bidrog makro- och CTA-strategierna mest till det positiva resultatet i och med att de gynnades av de starka trenderna, dvs. den amerikanska dollarn, råoljan och räntemarknaden. Private Credit-portföljen byggs fortfarande upp aktivt, och avkastningen led följaktligen i viss mån av de kostnader som hänför sig till placeringarnas startfas i förhållande till avkastningen. I infrastrukturportföljen gjordes två nya direkta placeringar under året, och dessa ökade placeringsklassens vikt i portföljen för övriga placeringar. På våren gjordes en parallell placering i Carunas eldistributionsnät, och på hösten förvärvdes 14,6 procent av Fingrid Oyj.

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, kapital-, private credit- och infrastrukturfonder samt fonder med absolut avkastning. I slutet av 2014 var de övriga placeringarnas andel av VER:s hela portfölj 10,1 procent, medan den neutrala allokeringen var 9,0 procent. Portföljens marknadsvärde var 1 774 (1 392) miljoner euro. De öppna placeringsförbindelserna uppgick till 669 (516,5) miljoner euro. Av de placerade tillgångarna bestod 30,4 (33,4) procent av indirekta fastighetsplaceringar, 1,3 (1,2) procent av noterade fastighetsplaceringar och 28,6 (35,3) procent av fonder med absolut avkastning. Kapitalfondernas andel var 13,7 (15,3) procent, infrastrukturfondernas andel 18,2 (9,5) procent och Private Credit-fondernas andel 7,8 (5,3) procent. Under året gjordes fyra direkta placeringar i onoterade bolag. Vidare placerade VER i 11 nya fonder och beslutade om ett kapitalplaceringsmandat på tillväxtmarknaderna.

Statens Pensionsfond

Statens Pensionsfond (VER), som inrättades 1990, är en fond som står utanför statsbudgeten. Med hjälp av VER förbereder sig staten på finansieringen av framtida pensioner och strävar efter att jämna ut pensionsutgifterna under olika år. Fonderingsmålet för VER är 25 procent av pensionsansvaret i statens pensionssystem. Det finns ingen lagstadgad tidsfrist för när målet ska ha uppnåtts.

VER är en buffertfond. VER:s medel används inte direkt till att betala ut pensioner, utan alla pensioner inom statens pensionssystem betalas ur de anslag som reserverats i statsbudgeten. I lagen om statens pensionsfond fastställs att det från fonden årligen ska överföras till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 procent av statens årliga pensionsutgift. Enligt riksdagens beslut av den 12 december 2014 ska utöver ovan nämnda belopp undantagsvis ett ytterligare belopp på högst 500 miljoner euro överföras från fonden till statsbudgeten år 2015.

Överföringen av medel till statsbudgeten har varit en central faktor som reglerat VER:s tillväxt. Beloppets storlek fastställs i lag och utgör 40 procent av statens årliga pensionsutgift. År 2014 uppgick det överförda beloppet till 1 728,2 (1 678,3) miljoner euro. Överföringen till statsbudgeten ökade med 49,9 miljoner euro jämfört med föregående år. Ökningen berodde på att statens pensionsutgifter ökade. Fram till slutet av 2014 har sammanlagt 24,4 miljarder euro av VER:s medel överförts till statsbudgeten.

Statens pensionsansvar uppgick i slutet av räkenskapsåret till 95,4 (94,0) miljarder euro. Med pensionsansvar avses kapitalvärdet av de pensionsrätter som influtit inom statens pensionsskydd före 31.12.2014. Sedan början av 2013 har Keva stått för beräkningen av statens pensionsansvar. Fonderingsmålet för VER är 25 procent av pensionsansvaret. I slutet av 2014 var fonderingsgraden 18 (17) procent. Placeringsintäkterna, pensionsavgiftsintäkterna samt de medel som överförs till statsbudgeten inverkar på hur väl VER uppnår sitt fonderingsmål.

VER:s intäkter bestod av pensionsavgifterna för de arbetsgivare och arbetstagare som omfattas av statens pensionssystem samt av avkastningen på placeringsverksamheten. I pensionsavgifter inflöt sammanlagt 1 705,3 (1 628,0) miljoner euro, varav 776,0 (747,9) miljoner euro inflöt från statens ämbetsverk och inrättningar och 929,3 (880,1) miljoner euro i form av andra pensionsavgiftsintäkter huvudsakligen från kommuner och arbetstagare. Pensionsavgiftsintäkterna var 77,3 miljoner euro högre än år 2013. Därtill fick VER intäkter i form av arbetslöshetsförsäkringsavgifter till ett belopp av 7,0 (5,8) miljoner euro.

VER:s rörelsekostnader uppgick år 2014 till sammanlagt 6,9 (7,0) miljoner euro, vilket motsvarar 0,04 (0,04) procent i förhållande till kapitalet. Av kostnaderna var 2,4 (2,7) miljoner euro personalkostnader och 4,5 (4,3) miljoner euro andra kostnader. Som organisation strävar VER efter att ha en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Rörelsekostnaderna hölls på samma nivå år 2014 som året innan.

Antalet fast anställda var 23 personer vid årets slut.

 

VER:S NYCKELTAL
  31.12.2014 31.12.2013
Placeringar, miljoner euro            (marknadsvärde) 17 600 16 335
Ränteplaceringar 8 874 8 431
Noterade aktieplaceringar 6 951 6 511
Övriga placeringar 1 774 1 392
 
Fördelningen av placeringsportfölj % (*
Ränteplaceringar 50,4 % 51,6 %
Noterade aktier 39,5 % 39,9 %
Övriga placeringar 10,1 % 8,5 %
*) Portföljen inkluderar inverkan av derivat på -0,3 %    
 
  1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Avkasting på placeringar, % 7,8 % 6,4 %
Ränteplaceringar, % 4,9 % -1,6 %
Noterade aktieplaceringar, % 11,7 % 18,2 %
Övriga placeringar, % 7,8 % 5,7 %
 
Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro 1 712 1 634
Överföring till statsbudgeten, miljoner euro 1 728 1 678
Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro -16 -45
Pensionansvarsskuld, miljoner euro 95 400 94 000
Fonderingsgrad 18 % 17 %