Pressmeddelande den 24 januari 2012

Publicerad 24-01-2012 kl. 9.00

Pressmeddelande den 24 januari 2012

Preliminära uppgifter om placeringsverksamhetens resultat år 2011

Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar -2,3 procent

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar var -2,3 procent år 2011 (11,7 procent år 2010). VER:s genomsnittliga avkastning för fem år är 1,7 procent och för tio år 4,8 procent.

Marknadsvärdet på fondens placeringar uppgick i slutet av året till 13,7 miljarder euro (13,9 miljarder euro under 2010). Av VER:s placeringar var 56,7 (54,3) procent ränteplaceringar, 36,4 (40,4) procent aktier och 6,9 (5,2) procent övriga placeringar.

Avkastningen på ränteplaceringarna uppgick till 4,1 procent och avkastningen på aktieplaceringarna till -12,3 procent. Inom de övriga placeringarna uppnåddes en avkastning på 6,1 procent.

Året 2011 präglades av statslånekrisen inom euroområdet. Avkastningen på Statens Pensionsfonds ränteplaceringar uppgick till 4,1 procent, som kan anses vara bra med tanke på omständigheterna. Totalavkastningen blev dock negativ, eftersom de ekonomiska utsikterna blev svagare och aktieavkastningarna lägre på grund av skuldkrisen i Europa. Mot slutet av året såg det ut som om finansmarknadens situation redan hade jämnat ut sig något, konstaterar verkställande direktörTimo Löyttyniemi.

Resultatrapporten för år 2011 publiceras den 29 februari 2012.

För ytterligare information kontakta:

VER:s verkställande direktör Timo Löyttyniemi, tfn (09) 2515 7010, mobil 050 336 2094

Statens Pensionsfond (VER) är en fond utanför statsbudgeten som grundades 1990 och med vilken staten bereder sig för finansieringen av framtida pensioner och utjämningen av pensionsutgifterna. VER är en placeringsorganisation. VER har i uppgift att sköta den förmögenhet som anförtrotts fonden på ett långsiktigt sätt och sörja för att placeringarna är säkra, att de ger avkastning och att de kan omvandlas till pengar samt att placeringarna på ett ändamålsenligt sätt är mångsidiga och diversifierade.

www.ver.fi

VER:S NYCKELTAL    
  31.12.2011 31.12.2010
Placeringar, miljoner euro 13 736 13 937
(marknadsvärde)    
Ränteplaceringar 7 781 7 574
Noterade aktieplaceringar 5 006 5 632
Övriga placeringar 948 731
  1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010
Avkastning på placeringarna, % -2,3 % 11,7 %
Ränteplaceringarna, % 4,1 % 3,9 %
Noterade aktieplaceringarna, % -12,3 % 23,6 %
Övriga placeringar, % 6,1 % 8,6 %

 

Samtliga siffror som presenteras i detta pressmeddelande är preliminära och de har inte reviderats.