Pressmeddelande 22.8.2012

Publicerad 22-08-2012 kl. 9.00

Pressmeddelande den 22 augusti 2012

Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar 4,8 procent

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar per den 1.1–30.6.2012 uppgick till 4,8 procent. Motsvarande tal för hela år 2011 var -2,3 procent. VER:s genomsnittliga avkastning för fem år är 2,0 procent och för tio år är medelvärdet 5,4 procent.

Marknadsvärdet på fondens placeringar uppgick i slutet av juni till 14,4 miljarder euro (13,7 miljarder euro den 31.12.2011). Av VER:s placeringar utgjorde 54,3 (56,6) procent ränteplaceringar, 38,6 (36,4) procent aktier och 7,2 (6,9) procent övriga placeringar.

Avkastningen på ränteplaceringarna uppgick till 4,1 procent och avkastningen på aktieplaceringarna till 6,4 procent. Inom de övriga placeringarna uppnåddes en avkastning på 1,7 procent.

Vår placeringsavkastning var på en god nivå under årets första hälft. Den gynnsamma utvecklingen har fortgått under sommaren. Den europeiska statslånekrisen kan tidvis medföra överraskningar på marknaden. I de stater som är i en bättre ekonomisk situation börjar låneräntan vara mycket låg för placerare. Därför fortsätter placerare att öka sina placeringar i företagslån och övriga objekt som medför tilläggsavkastning, konstaterar verkställande direktör Timo Löyttyniemi.

Under årets första hälft inflöt totalt 829 miljoner euro i pensionsavgiftsintäkter. Inflödet är 15 miljoner euro mera än under motsvarande period år 2011.

Fram till utgången av juni överfördes sammanlagt 821 miljoner euro från Statens Pensionsfond till statsbudgeten. Motsvarande belopp den 1.1–30.6.2011 var 774 miljoner euro.

Marknadsläget

Utsikterna för världsekonomin förbättrades under de första månaderna av år 2012. Även i euroområdets skuldkris skedde en andhämtningspaus i början av året. Orsaken till detta var ECB:s två massiva finansieringsoperationer, då banken gav ut över tusen miljarder euro till marknaden i form av tre års finansiering med en procents ränta. Under våren avtog dock hoppfullheten i fråga om utvecklingen under närframtiden. Osäkerheten kunde avläsas som försvagade förtroendeindikatorer, sänkta aktieindex, avtagande världshandel och sänkt oljepris.

Ränteplaceringar

Avkastningen på ränteplaceringarna var 4,1 procent. Motsvarande tal för hela år 2011 var 4,1 procent.

Avkastningen på ränteplaceringarna förblev god under årets första hälft trots den rekordlåga räntenivån. Räntorna på Tysklands långa statslån sjönk under årets första hälft fram till början av juni. Under juni ändrades riktningen och dessa räntor fortsatte att stiga till slutet av månaden. Under början av året minskade ränteskillnaderna för marginalländerna i relation till Tysklands statslån, men denna gynnsamma utveckling vände under det andra kvartalet. Den bästa avkastningen gav High Yield-lånen och utvecklingsländernas lån.

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på aktieplaceringarna var 6,4 procent. Motsvarande tal för hela år 2011 var -12,3 procent.

Årets första hälft avslutades med en klart positiv avkastning för aktieplaceringarna. Aktiemarknaden var i huvudsak stigande under det första kvartalet, men därefter var april och i synnerhet maj svaga månader för aktier. På marknaden orsakade framför allt de spanska bankernas finansiella situation oro liksom hotet om en mera omfattande bankkris som en eventuell påföljd. Juni innebar dock åter en klart positiv månad för aktier. Detta beror till stor del på en kraftig stigning av aktiekurserna under den sista börsdagen för årets första hälft. Av VER:s aktieplaceringar gav placeringarna i Nordamerika och tillväxtmarknaderna bäst avkastning, medan de nordiska aktierna gav den sämsta avkastningen.

Övriga placeringar

Avkastningen på de övriga placeringarna var 1,7 procent. Motsvarande tal för hela år 2011 var 6,1 procent.

Med undantag av fastighetsplaceringarna hamnade avkastningarna på övriga placeringsklasser på en klart positiv nivå vid utgången av perioden. Den starka aktiemarknaden i början av året bidrog till avkastningarna för kapitalplaceringarna under det första halvåret. Fonderna som strävar efter absolut avkastning drog nytta av bland annat den positiva utvecklingen på den strukturerade aktiemarknaden under granskningsperioden. Av de övriga placeringarna gav infrastrukturplaceringarna bäst avkastning.

För ytterligare information kontakta:

VER:s verkställande direktör Timo Löyttyniemi, tfn (09) 2515 7010, mobil 050 336 2094

Statens Pensionsfond (VER) är en fond utanför statsbudgeten som grundades 1990 och med vilken staten bereder sig för finansieringen av framtida pensioner och utjämningen av pensionsutgifterna. VER är en placeringsorganisation. VER har i uppgift att sköta den förmögenhet som har anförtrotts fonden på ett långsiktigt sätt och sörja för att placeringarna är säkra, att de ger avkastning och att de kan omvandlas till pengar samt att placeringarna på ett ändamålsenligt sätt är mångsidiga och diversifierade.

www.ver.fi

VER:s NYCKELTAL        
    30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
         
Placeringar, miljoner euro   14 379 13 855 13 736
(marknadsvärde)        
Ränteplaceringar   7 803 7 662 7 781
Noterade aktieplaceringar   5 546 5 328 5 006
Övriga placeringar   1 030    865   948
         
    1.1.-30.6.2012 1.1.-30.6.2011 1.1.-31.12.2011
         
Avkastning på placeringar, %   4,8 % -0,7 %   -2,3  %
Ränteplaceringar, %   4,1 % 1,0 %    4,1  %
Noterade aktieplaceringar, %   6,4 % -3,4 % -12,3  %
Övriga placeringar, %   1,7 % 2,4 %    6,1  %
         
Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro   829 814 1 609
Överföring till statsbudgeten, miljoner euro   821 774 1 509
Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro    10  43   104

 

Samtliga siffror som presenteras i detta pressmeddelande är oreviderade.