Pressmeddelande 22.10.2014

Publicerad 22-10-2014 kl. 9.00

Pressmeddelande 22.10.2014

Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar 6,5 procent

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER:s) placeringstillgångar uppgick till 6,5 procent under perioden 1.1.– 30.9.2014. VER:s genomsnittliga tioårsavkastning är 5,8 procent.

Marknadsvärdet av fondens placeringar uppgick i slutet av september till 17,4 miljarder euro (16,3 miljarder euro 31.12.2013). Av VER:s placeringar utgjorde 51,7 (51,6) procent ränteplaceringar, 39,6 (39,9) procent aktieplaceringar och 8,7 (8,5) procent övriga placeringar.

Avkastningen på ränteplaceringarna uppgick till 4,4 procent och på aktieplaceringarna till 9,8 procent. För de övriga placeringarna uppnåddes en avkastning på 5,0 procent.

Den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt tudelad. Den ekonomiska tillväxten i USA har motsvarat förväntningarna men i Europa har såväl den ekonomiska tillväxten som inflationen varit på en låg nivå och någon vändning till det bättre finns inte ännu i sikte. Avkastningen på VER:s placeringar var dock bra i alla tillgångsklasser. Den låga allmänna räntenivån kommer i fortsättningen att innebära utmaningar för ränteplaceringarnas avkastning, konstaterar VD Timo Löyttyniemi.

Avkastningen på pensionsavgifterna för perioden januari–september 2014 uppskattas till 1 295 miljoner euro. Inflödet var 49 miljoner euro större än under motsvarande period i fjol.

Fram till slutet av september överfördes sammanlagt 1 305 miljoner euro från Statens Pensionsfond till statsbudgeten, vilket är 45 miljoner euro mer än året innan.

Marknadsläget

Världsekonomins tillväxt höll redan på att tillta och normaliseras efter en dämpad period i början året men avmattades igen under det tredje kvartalet. I Europa saktade krisen i Ukraina och de ekonomiska sanktionerna tydligt ned tillväxten för den ekonomiska motorn i området, Tyskland. I Kina har omvandlingen av den ekonomiska modellen från investeringsstyrd till konsumtionsbaserad också medfört att tillväxten har avtagit. I USA och Storbritannien har tillväxten däremot varit fortsatt snabb efter en långsammare period i början av året. Centralbankerna i dessa länder förväntas därmed börja åtstrama penningpolitiken stegvis i framtiden. Den europeiska centralbanken och den japanska centralbanken ser på motsvarande sätt till att penningpolitiken fortsatt är stimulerande.

Ränteplaceringar

Avkastningen på ränteplaceringarna var 4,4 procent. Motsvarande tal för hela år 2013 var -1,6 procent.

Avkastningen på ränteplaceringarna var god under perioden med beaktande av räntornas låga utgångsnivån i början av året. Trots det fortsatte räntorna att sjunka kraftigt och inflationsförväntningar höll sig moderata. Den samtidiga ökningen av geopolitiska risker stödde räntemarknaden och marknaderna med högre kreditrisker gav den bästa avkastningen. Tillväxtmarknadernas lån och kransländernas statslån gav den bästa absoluta avkastningen.

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på aktieplaceringarna var 9,8 procent. Motsvarande tal för hela år 2013 var 18,2 procent.

Avkastningen på aktieplaceringarna var fortsatt bra under det tredje kvartalet. Den bästa avkastningen bland VER:s aktieplaceringar under året gav placeringarna i Nordamerika, delvis tack vare den förstärkta dollarn, samt placeringarna på tillväxtmarknaderna. Placerarnas risktagningsvilja minskade något mot slutet av kvartalet, men utgångsnivån var visserligen hög. Årets fjärde kvartal har också börjat i rätt så osäkra tecken.

Övriga placeringar

Avkastningen på de övriga placeringarna var 5,0 procent. Motsvarande tal för hela år 2013 var 5,7 procent.

I de övriga placeringarna har den positiva stämningen fortsatt efter sommaren. Avkastningen på alla placeringsklasser förbättrades från slutet av juni. Den bästa avkastningen gav kapitalplaceringarna som den positiva utvecklingen på aktiemarknaden har stött. Placerarnas ökade intresse för placeringar i fastigheter stöder tillväxttrenden för fastighetsportföljens avkastningar.

För ytterligare information kontakta:

VER:s VD Timo Löyttyniemi, tfn: (09) 2515 7010 eller 050 336 2094

Statens Pensionsfond (VER), grundad år 1990, är en fond som står utanför statsbudgeten. Med denna fond bereder sig staten på finansieringen av de framtida pensionerna och jämnar ut pensionsutgifterna. VER är en placeringsorganisation som svarar för en professionell placering av statens pensionstillgångar. I slutet av september 2014 hade VER:s placeringsportfölj ett marknadsvärde på 17,4 miljarder euro.

www.ver.fi

VER:S NYCKELTAL      
  30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Placeringarna, miljoner euro 17 415 16 016 16 335
(marknadsvärde)      
Ränteplaceringar 9 006 8 126 8 431
Noterade aktieplaceringar 6 888 6 607 6 511
Övriga placeringar 1 521 1 282 1 392
       
Fördelningen av placeringsportfölj % *)      
Ränteplaceringar 51,7 % 50,7 % 51,6 %
Noterade aktieplaceringar 39,6 % 41,3 % 39,9 %
Övriga placeringar 8,7 % 8,0 % 8,5 %
*) Portföljen inkluderar inverkan av derivat på -0,2 %      
  1.1.-30.9.2014 1.1.-30.9.2013 1.1.-31.12.2013
Avkastning på placeringar, % 6,5 % 4,1 % 6,4 %
Ränteplaceringar, % 4,4 % -1,7 % -1,6 %
Noterade aktieplaceringar, % 9,8 % 12,8 % 18,2 %
Övriga placeringar, % 5,0 % 2,6 % 5,7 %

 

Siffrorna som presenteras i detta pressmeddelande har inte reviderats.