Ett bra placeringsår för Statens Pensionsfond

Publicerad 28-02-2017 kl. 11.40

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar för 2016 var 6,7 procent (4,9 procent år 2015). Den reala avkastningen var 5,6 procent (5,1 procent).

Medelvärdet av VER:s nominella avkastning under fem år var 7,4 och medelvärdet av den reala avkastningen 6,3 procent. Medelvärdet av den nominella avkastningen under tio år var 4,5 och medelvärdet av den reala avkastningen 2,8 procent.

Fondens placeringar hade i slutet av 2016 ett marknadsvärde på 18,8 miljarder euro (17,9 miljarder euro år 2015). Placeringarna fördelade sig enligt följande: ränteplaceringar 46,0 procent, aktier 45,0 procent och resten utgjordes av övriga placeringar samt effekterna av användna derivativinstrument.

Bland tillgångsklasserna i VER:s placeringsportfölj kom den bästa avkastningen från infrastrukturplaceringar, 13,8 procent, och fastighetsfonder, 11,9 procent. Avkastningen på noterade aktier var 9,7 procent och avkastningen på likvida ränteplaceringar 4,0 procent.

  • Placeringarna gav en bra avkastning år 2016 som stärker finansieringen av statens pensionssystem. Även den reala avkastningen under de senaste fem åren överstiger med god marginal den avkastningsnivå som fonderingsmålen kräver. Avkastningen under tio år belastas alltjämt av effekterna av finanskrisen, och den är lägre än den reala avkastning på 3,4 procent som satts upp som mål för framtiden, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.

  • Till den starka avkastningen år 2016 bidrog förutom aktierna och placeringarna i infrastruktur- och fastighetsfonder framför allt ränteplaceringarna på tillväxtmarknaderna.

  • Drivet på placeringsmarknaden har fortsatt in på innevarande år. Det finns skäl att förbereda sig på en korssjö av positiva ekonominyheter och politiska osäkerhetsfaktorer med hjälp av en väldiversifierad placeringsportfölj, säger Viherkenttä.

Statens Pensionsfonds pensionsavgiftsintäkter uppgick år 2016 till cirka 1,5 miljarder euro, och VER överförde cirka 1,8 miljarder euro till statsbudgeten. Ett belopp som utgör 40 procent av statens pensionsutgift överförs varje år från fonden till statsbudgeten. Beloppet ökar hela tiden i takt med att pensionsutgifterna stiger.

Fonderingsgraden av statens pensionssystem steg i slutet av år 2016 för första gången över 20 procent.

Närmare information:

VER:s verkställande direktör Timo Viherkenttä, tfn +358 9 2515 7010.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 18,8 miljarder euro i slutet av 2016.