Sijoitusstrategia

Valtion Eläkerahaston tavoitteena on olla arvostettu ja menestyvä eläkesijoittaja, jonka työssä korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toiminta. Rahaston tavoitteena on myös selkeyttää ja kehittää rahaston yrityskuvaa itsenäisenä portfoliosijoittajana.

VERin on sijoitustoiminnassaan huolehdittava sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Sijoituksia on hajautettu ja monipuolistettu samalla tavalla kuin muissakin työeläkejärjestelmissä.

VER on pitkäaikainen sijoittaja. Se on niin sanottu puskurirahasto, jonka sijoitusten tuotot voivat lyhyellä aikavälillä vaihdella voimakkaasti. Sijoituspäätökset tehdään rahaston tuottovaatimuksen ja sijoituskohteiden tuottopotentiaalin perusteella riskitasot huomioiden. Sijoitusten riskejä hajautetaan tekemällä sijoitukset erilaisiin sijoitusluokkiin, eri markkinoille ja toimialoille, erilaisiin instrumentteihin ja yhtiöihin sekä eri valtioiden lainoihin ja maturiteetteihin.
 

Sijoitustoiminnan tavoitteet

Valtiovarainministeriö on asettanut VERille tuottotavoitteen, jonka mukaan sijoitustoiminnan tulee pitkällä aikavälillä tuottaa enemmän kuin valtion näkökulmasta riskitön vaihtoehto. Riskittömän sijoitusvaihdon tuotolla tarkoitetaan valtion nettovelan kustannusta mukaan lukien velanhallinnassa tehtyjen johdannaissopimusten kustannukset. Nettovelalla tarkoitetaan valtion budjettitalouden velan ja kassavarojen erotusta. Lisäksi VERin sijoitustoiminnan tuoton tulee riskikorjattuna ylittää rahaston sijoitussuunni­telmassa määritellyn vertailuindeksin tuotto.

Valtion Eläkerahastosta annetun lain mukaan VERin rahastointitavoite on 25 prosenttia valtion eläkevastuun määrästä. Rahastoa kartutetaan kunnes rahastoituna on tavoitetta vas­taava määrä. Rahastointitavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat sijoitustuotot, eläkemaksutuotto sekä varojen siirto valtion talousarvioon.

Hyvän kokonaistuoton edellytyksenä on kattava yhteistyöverkosto. Tämä tarkoittaa aktiivista yhteydenpitoa sijoituskohdeyritysten johtoon, viranomaisiin, kotimaisiin ja ulkomaisiin sijoittaja- ja välityspalvelujen tuottajiin sekä muihin eläkesijoittajiin Euroopassa.


FI Q4 2018 13.png

 

Sijoitussuunnitelma

VER laatii vuosittain sijoitussuunnitelman. Siinä määritellään sijoitussalkun strateginen allokaatio eli miten sijoitukset kohdistetaan eri sijoitusluokkiin. Tavoitteena on optimaalinen sijoitussalkku, joka pitkällä aikavälillä antaa parhaan mahdollisen tuoton valitulla riskitasolla. Sijoitussuunnitelman ja sijoitustoiminnan periaatteet vahvistaa VERin hallitus.

Eri omaisuuslajeille sekä sijoitussalkuille määritellään vuosittain tuotto-odotus ja odotettu riskitaso skenaariomallinnuksella. Niissä otetaan huomioon vallitseva korkotaso sekä eri omaisuusluokkien ajassa muuttuvat riskipreemiot ja korrelaatiot. Perusallokaatiota tarkastellaan jatkuvasti ja sitä voidaan riskirajojen puitteissa muuttaa hallituksen päätöksellä. Muutos perusallokaatiossa tarkoittaa myös muutosta eläkerahaston sijoitusstrategiassa.
 

FI Q4 2018 12.png


VERin vertailuindeksit

VERin sijoitustoiminnan ohjaus ja onnistuneisuuden arviointi perustuu osin yleistä markkinatuottoa kuvaaviin vertailuindekseihin, jotka sisältyvät hallituksen vuosittain hyväksymään sijoitussuunnitelmaan. Kullekin sijoitusallokaation osa-alueelle on määritetty alla esitetyt vertailuindeksit, joihin kyseisten sijoitusten tuottoa verrataan.

 

KORKOSIJOITUKSET 45 %
Likvidit korkosijoitukset
Valtionlainat EFFAS Germany Government 1-7 Yr Index
BBG USA Sovereign Bond Index
BBG Eurozone Sov ex Greece Index
BBG Finland Sovereign Bond Index
Barclays Euro Government Inflation-linked Bond Index
Yrityslainat BBG EUR IG European Corporate Bond Index
BBG EUR HY Corporate Bond Index
Kehittyvät lainamarkkinat JP Morgan EMBI Global Diversified Eur Hedged
JP Morgan CEMBI Broad Diversified
JP Morgan GBI-EM Diversified EUR Unhedged (Local CCY)
Rahamarkkinat JP Morgan Cash Index 3 Month
   
Muut korkosijoitukset  
Private credit -rahastot Yrityslainasalkun vertailuindeksi + 200 bps
   
OSAKESIJOITUKSET 44 %
Noteeratut osakkeet  
Pohjoismaat OMX Helsinki Cap Index
OMX Stockholm Benchmark Cap Index
Eurooppa MSCI Europe Index
Pohjois-Amerikka MSCI North America Index
Japani MSCI Japan Index
Kehittyvät markkinat MSCI Emerging Markets Index
   
Muut osakesijoitukset  
Pääomarahastot (50 % Stoxx Europe 600 Hedged EUR + 50 % Stoxx Europe 600 (Net Return) Index EUR) + 300bps / 36 kk k.a.
   
MUUT SIJOITUKSET 11 %
Kiinteistörahastot INREV Quarterly Index (LOC)
Infrastruktuurirahastot INREV Quarterly Index (LOC)
Hedge-rahastot ja riskipreemiostrategiat HFRI FoF Composite Index + 0.9 %