Vuosikatsaus 2018

Julkaistu 27.2.2019 klo 13.31

Sijoitustoiminnan tuotto -3,4 % vuonna 2018; 10 vuoden keskituotto 6,4 %

Viime vuosina myönteisesti kehittynyt taloudellinen toimintaympäristö osoitti vuoden 2018 loppua kohden selviä merkkejä kääntymisestä heikompaan. Talouskasvu alkoi hidastua Euroopassa ja monissa kehittyvissä maissa, ja myös Suomen kasvuluvut kääntyivät pehmeämpään suuntaan, vaikkakin työllisyys kehittyi edelleen myönteisesti. Yhdysvalloissa talouskehitys jatkui vahvahkona ja taantumaennusteita on lykätty toistuvasti eteenpäin.

Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2018 oli kokonaisuutena heikoin useaan vuoteen. Tilikauden aikana ei koettu sentyyppisiä suoranaisia romahduksia, joita nähtiin kymmenisen vuotta aiemmin niin sanotussa finanssikriisissä, mutta tuotot jäivät negatiivisiksi sekä osake- että monilla korkomarkkinoilla. Tällaisessa tilanteessa sijoittajan on vaikea torjua heikkoa kokonaistuottoa myöskään salkun hajautuksella. Tuotot heikkenivät merkittävästi vielä aivan vuoden lopussa osakemarkkinoiden vajotessa useissa maissa. Markkinoiden nopea palautuminen joulukuun putoamisesta osui vuoden 2019 puolelle.

Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuodelta 2018 oli -3,4 prosenttia. Keskimääräinen nimellistuotto viideltä viime vuodelta oli 4,4 prosenttia ja kymmeneltä vuodelta 6,4 prosenttia.
 

FI Q4 2018 9.png

 

Sijoitusten reaalituotoksi vuonna 2018 muodostui -4,5 prosenttia. VERin viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 3,8 prosenttia ja kymmenen vuoden 5,2 prosenttia. Kymmenen vuoden reaalituotto ylittää merkittävästi pitkän aikavälin rahoituslaskelmissa käytetyt arviot.

 

FI Q4 2018 10.png

 

Valtiovarainministeriön asettaman tavoitteen mukaan VERin sijoitusten tuoton tulee pitkällä aikavälillä ylittää valtionvelan keskikustannus. Kymmenen viime vuoden ajalta VERin sijoitusten markkina-arvoinen tuotto on ollut keskimäärin 4,5 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Nykymuotoisen toiminnan aikana vuodesta 2001 VERin sijoitusten tuotto on ollut yhteensä runsaat 5 miljardia euroa suurempi kuin valtionvelan keski­kustannus samalta ajalta.

Suurista omaisuusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat vuonna 2018 -1,9 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset -7,4 prosenttia. Parasta tuottoa tuli pääomarahastosijoituksista (13,4 %). Sekä listaamattomat kiinteistörahastot että infrastruktuurirahastot tuottivat runsaat 11 prosenttia.

VERin sijoitusomaisuuden markkina-arvo oli vuoden 2018 lopussa 18,5 miljardia euroa. Sijoituksista oli korkosijoituksia 38,4 prosenttia, osakesijoituksia 47,2 prosenttia ja muita sijoituksia 9,9 prosenttia. Loppuosa riskikorjatusta allokaatiosta oli johdannaisten vaikutusta.

 

FI Q4 2018 1.png

 

 

KORKOSIJOITUKSET

Likvidit korkosijoitukset

Likvidin korkosalkun tuotto vuonna 2018 oli -1,9 prosenttia ja sen riskikorjattu markkina-arvo vuoden lopussa 6,7 miljardia euroa. Korkosalkun duraatio oli koko vuoden salkun neutraaliduraatiota alemmalla tasolla.

Vuoden ensimmäisinä kuukausina korot nousivat voimakkaasti sijoittajien odottaessa inflaation kiihtyvän erityisesti Yhdysvalloissa veronkevennysten seurauksena ja keskuspankkien jatkavan rahapolitiikan kiristämistä. Yrityslainojen riskilisät nousivat selvästi erittäin alhaisilta tasoiltaan. Kehittyvät markkinat kärsivät US-korkojen noususta ja vahvistuvasta dollarista. Lisäksi pelot kauppasodasta heiluttivat markkinoita.

Euroopan korkoja heilutteli alkukesästä lähtien Italian poliittinen tilanne ja epäilyt tulevan budjetin alijäämäisyydestä. Italian valtionlainojen korkojen voimakas nousu aiheutti turvasatamaostoa Saksan valtionlainoihin. Euroopan keskuspankin päätös jatkaa nettomääräisiä arvopaperiostojaan joulukuuhun saakka 15 mrd eurolla kuukaudessa syyskuun jälkeen ja viesti ohjauskorkojen pitämisestä ennallaan ainakin kesän 2019 yli rauhoitti euromääräisten koronvaihtosopimusten liikkeitä kesällä.

Elokuussa Turkin ongelmat heijastuivat laajasti kehittyviin markkinoihin. Erityisesti kärsivät maat, joilla on alijäämäinen vaihtotase ja budjetti. Loppuvuonna voimakasta liikettä korjattiin takaisin, kun maltillistuneet Yhdysvaltojen keskuspankin koronnosto-odotukset tukivat osaltaan kehittyviä korkomarkkinoita. Korkomarkkina ei enää hinnoitellut Yhdysvaltojen keskuspankille lainkaan koronnostoja vuodelle 2019. Yhdysvaltojen korkokäyrä loiventui voimakkaasti.

Muun muassa Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakiistan vuoksi kasvanut epävarmuus, heikentyneet talousnäkymät ja osakemarkkinan voimakas myynti vuoden lopulla lisäsivät riskiaversiivisuutta korkomarkkinoilla, mikä tuki USA:n ja Saksan valtionlainoja ja levensi yrityslainojen riskilisiä. Italian valtionlainojen korko laski marraskuun puolivälistä lähtien voimakkaasti, kun budjetin alijäämä saatiin painettua Euroopan komission hyväksymälle tasolle.

Kehittyvien maiden ongelmien ja yrityslainojen leventyneiden riskilisien seurauksena VERin likvideissä korkosijoituksissa parasta tuottoa tarjosivat rahamarkkinasijoitukset ja sijoitukset eurooppalaisiin valtionlainoihin.

Suorien korkosijoitusten osuus koko likvidistä korkosalkusta oli vuoden lopussa noin 55,0 (59,0) prosenttia. Vuoden päättyessä suoria korkosijoituksia oli 315 (271) sitoumuksessa ja rahasto-osuuksia 43 (42) rahastossa.

 

FI Q4 2018 3.png

 

 

Muut korkosijoitukset

VERin muut korkosijoitukset käsittävät sijoitukset private credit -rahastoihin sekä suoriin epälikvideihin lainoihin. Private credit -rahastot ovat pääasiassa pääomarahastomuotoisia ja rahastojen sijoitukset epälikvidejä lainoja.

Vuoden 2018 loppua kohden huoli epälikvideillä lainamarkkinoilla tapahtuvasta korjausliikkeestä lisääntyi. Jo muutaman vuoden jatkunut yritysten velkakertoimien nousu yhdessä heikentyneiden talousnäkymien kanssa ovat osaltaan kasvattaneet riskiä tulevalle korjausliikkeelle. 

Muiden korkosijoitusten vuoden 2018 tuotto oli 8,4 (7,3) prosenttia. Private credit -rahastojen tuotto oli 12,4 prosenttia (TWR) ja suorien lainojen 3,8 (TWR) prosenttia. Vuoden aikana tehtiin sijoitukset neljään uuteen rahastoon (185 miljoonaa euroa). Avointen sijoitussitoumusten määrä vuoden lopussa oli 356 miljoonaa (241) euroa. Suoria lainoja VER on antanut kahdelle kohdeyhtiölle.

Vuoden lopussa muiden korkosijoitusten paino VERin salkussa oli 2,2 (1,0) prosenttia.

 

OSAKESIJOITUKSET

Noteeratut osakesijoitukset

Vuosi 2018 oli osakesijoittajille pääsääntöisesti heikko vuosi. Vuoden kolme ensimmäistä neljännestä sujuivat vielä kohtalaisesti, mutta viimeisen neljänneksen aikana osakemarkkinoilla nähtiin kautta linjan laajamittaista laskua. Vuoden päättyessä VERin pörssinoteerattuja osakkeita ja rahasto-osuuksia sisältävän osakesalkun tuotto oli -7,4 (11,0) prosenttia. Kaikkien osasalkkujen tuotot jäivät negatiivisiksi vuoden päättyessä.

Vuosi 2018 oli ensimmäinen vuosi sitten vuoden 2011 jolloin VERin osaketuotto jäi negatiiviseksi. Vuosi alkoi tosin kohtalaisen hyvissä tunnelmissa, mutta syksyn tienoilla rahoitusmarkkinoiden hermostuneisuus lisääntyi selvästi. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppapoliittinen tilanne aiheutti epävarmuutta koko vuoden aikana, mutta syksyllä tilanne eskaloitui entisestään. Tämän lisäksi Yhdysvaltain pitkät korot lähtivät syyskuussa varsin nopeaan nousuun, mikä sekin osaltaan lisäsi hermostuneisuutta rahoitusmarkkinoilla. Lokakuussa nähtiinkin maailman osakemarkkinoilla voimakasta laskua kautta linjan. Marraskuussa osakemarkkinat elpyivät hieman, mutta joulukuu oli jälleen hyvin heikko kuukausi, ja näin ollen koko vuoden osaketuotto jäi selvästi miinusmerkkiseksi.

Pörssiyhtiöiden julkaisemat tulokset olivat vuoden 2018 aikana edelleen nousussa, ja pitkälle ennusteiden mukaisia. Pörssikurssien loppuvuoden laskun myötä arvostustasot ovat näin ollen maltillistuneet selvästi, sillä lähivuosien tulosennusteet eivät ole juurikaan muuttuneet. Lienee kuitenkin selvää, että mikäli Yhdysvaltojen ja Kiinan väliseen kauppapoliittiseen kiistaan ei löydy ratkaisua, tulee vaikutus globaaliin talouskasvuun olemaan lähivuosina negatiivinen ja myös pörssiyhtiöiden tuloksiin sillä olisi laskeva vaikutus. 

Osakesalkun arvo laski markkina-arvoilla mitattuna vuodenvaihteen 8,6 miljardista 7,8 miljardiin euroon. Osakesalkusta suorien sijoitusten osuus oli vuoden lopussa 27,0 (28,5) prosenttia ja rahastosijoitusten 73,0 (71,5) prosenttia. Vuoden päättyessä suoria sijoituksia oli 102 (103) yhtiössä ja rahasto-osuuksia oli 67 (59) eri rahastossa.

 

FI Q4 2018 5.png

 

 

Muut osakesijoitukset

VERin muut osakesijoitukset pitivät tilikauden päättyessä sisällään sijoitukset pääomarahastoihin, noteeraamattomiin osakkeisiin sekä listattuihin kiinteistörahastoihin (REIT). Vuoden lopussa muiden osakesijoitusten osuus VERin salkussa oli 4,8 (3,7) prosenttia.

Pääomarahastoille vuosi oli erittäin hyvä, vaikka osakemarkkinoilla kehitys oli varsin heikkoa. Hyvien tuottojen taustalla on muun muassa hyvillä arvostustasoilla tehdyt irtautumiset sekä edelleen jatkunut yritysten hyvä tuloskehitys. Pääomarahastojen vuoden lopun tuotto oli 13,4 prosenttia (16,1). Vuoden aikana tehtiin sijoitussitoumukset neljään uuteen rahastoon (n. 204 miljoonaa euroa). Avointen sijoitussitoumusten määrä vuoden lopussa oli 596 (500) miljoonaa euroa.

Noteeraamattomat osakesijoitukset käsittivät merkittäviä sijoituksia neljään yhtiöön. Noteeraamattomien osakesijoitusten vuoden 2018 tuotto oli 7,3 prosenttia (23,6).

Listattujen kiinteistörahastojen tuotto jäi osakemarkkinoiden tapaan negatiiviseksi. Vuoden lopussa tuotto oli -9,6 (TWR) prosenttia.

 

MUUT SIJOITUKSET

VERin muut sijoitukset käsittävät sijoitukset reaaliomaisuusrahastoihin (kiinteistö- ja infrastruktuuri-rahastot) sekä hedge-rahastoihin ja riskipreemiostrategioihin.

Kiinteistömarkkinoiden kehitys etenkin Euroopassa jatkui edellisten vuosien tapaan nousujohteisena. Kiinteistösijoitusten (pitää sisällään osakesijoituksiin kuuluvien listattujen kiinteistörahastojen tuoton) tuotto oli 5,1 (7,4) prosenttia. Listaamattomien kiinteistörahastojen tuotto ylsi 11,1 (TWR) prosenttiin. Vuoden aikana toteutettiin kaksi uutta rahastosijoitusta (125 miljoonaa euroa) ja avointen sijoitussitoumusten määrä vuoden lopussa oli 419 (365) miljoonaa euroa.

Infrastruktuurisijoitusten tuotto oli edelleen hyvä. Tuottojen taustalla olivat erinomaiset irtautumiset vanhemmista rahastoista ja hyvät osinkotuotot. Koko vuoden tuotto oli 11,2 (14,8) prosenttia. Vuoden aikana tehtiin sijoitus yhteen uuteen rahastoon (n. 80 miljoonaa euroa). Avointen sijoitussitoumusten määrä vuoden lopussa oli 254 (241) miljoonaa euroa.

Hedge-rahastojen tuotto vuonna 2018 oli -2,5 (4,8) prosenttia. Tuotto ei kärsinyt yleisen markkinan mukaisesti loppuvuoden osakemyynnin aikana ja huomioiden dollarin suojaamisesta aiheutuneet kustannukset oli tuotto jopa hivenen positiivinen koko vuodelta. Haastava vuosi oli kvantitatiivisille hedge-rahastoille kun taas makro- ja volatiliteettirahastojen tuotto ajanjaksolta oli hyvä.

Riskipreemiosijoitusten tuotto vuodelta 2018 oli -10,3 (1,4) prosenttia. Riskipreemiostrategioille vuosi oli hankala. Erityisesti value-strategioiden tuotto oli heikko eikä yleisesti nähtyä momentum-strategioiden tasapainottavaa vaikutusta ollut tällä kertaa nähtävissä. Korrelaatio perinteisiin omaisuuslajeihin pysyi edelleen matalana.

Vuoden 2018 lopussa muiden sijoitusten markkina-arvo oli 1 823 (1 860) miljoonaa euroa ja osuus VERin salkusta 9,9 (9,5) prosenttia. Sijoitetuista varoista oli kiinteistörahastosijoituksia 3,2 (3,1), infrastruktuurirahastosijoituksia 1,6 (1,2), hedge-rahastosijoituksia 4,2 (3,6) ja riskipreemio­sijoituksia 0,9 (1,5) prosenttiyksikköä.

 

Sijoitustoiminnan vastuullisuus

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan vastuullisuuden keskeiset linjaukset sisältyvät VERin hallituksen vuonna 2016 hyväksymiin sijoitustoiminnan vastuullisuuden periaatteisiin. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa VERissä sijoittajan vastuun tehokasta ja johdonmukaista huomioon ottamista. Se pitää sisällään vastuullisuuden ja kestävän kehityksen seurannan kohdeyhtiöissä ja tämän mukaista toimintaa koskevan vuoropuhelun sekä yhtiöiden että ulkopuolisten varainhoitajien kanssa.

Vastuullisuuden kulmakiviä ovat YK:n vastuullisuusperiaatteiden (UNPRI) ja kansainvälisten normien (YK:n Global Compact) kunnioittaminen sekä vastuullisuusasioiden läpinäkyvyyden saavuttaminen VERin sijoitustoiminnassa ja kaikissa sijoitusluokissa.

VER tiedostaa toiminnassaan ilmastomuutoksen hidastamisen vaatimukset ja sen myötä tarpeen sijoitusten hiilijalanjäljen mittaamiseen, raportointiin ja alentamiseen. VER on mitannut suorien osakesijoitustensa hiilijalanjäljen vuodesta 2015 alkaen. Vuoden 2018 hiilijalanjälki lasketaan vuoden 2019 aikana. Vuoden 2018 aikana VER syvensi tietoisuutta suorien osakesijoitusten vastuullisuudesta mittaamalla näiden sijoitusten ESG-pisteytyksen ja positiivisen ympäristövaikutuksen.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan VERin kaikissa sijoitusluokissa. Täytäntöönpano voi vaihdella omaisuuslajeittain, koska periaatteiden sovellettavuus sijoitusluokissa vaihtelee.  VER on pitänyt useissa tapaamisissa sijoituskohteina olevien rahastojen ja yhtiöiden edustajien kanssa esillä ESG-kysymyksiä sekä osallistunut aktiivisesti suomalaisten salkkuyhtiöiden yhtiökokouksiin.

 

Valtion eläkemenojen kasvu jatkuu

Valtion Eläkerahaston valtiontaloutta tasapainottava rooli on kasvanut ja kasvamassa. Valtion eläkemenot olivat vuonna 2018 jo reilut 4,6 miljardia euroa. Koska VER maksaa valtion talousarvioon 40 prosenttia näistä menoista, VERin suorittama budjettisiirto oli vajaa 1,9 miljardia euroa. Eläkemaksuja VERille kertyi vuonna 2018 noin 1,4 miljardia euroa. Rahaston nettomaksutulo on kääntynyt pysyväisluonteisesti negatiiviseksi eli rahastosta siirretään valtion talousarvioon enemmän kuin VERiin kertyy maksutuloja. Tämä budjettisiirron enemmyys VERin maksutuloihin nähden kasvaa edelleen jatkossa vuosittain.

 

FI Q4 2018 15.png

 

Valtion Eläkerahaston hallitus hyväksyi kesäkuussa 2016 strategian, jossa täsmennettiin pitkän aikavälin tavoitteenasettelu. Laissa säädetyn 25 prosentin rahastointitavoitteen saavuttamiseen pyritään strategian mukaan viimeistään vuonna 2033. Tämä edellyttää nettomaksutulon kehityksen pysyvän lähellä arvioitua tasoa ja sijoitusten reaalituoton säilymistä suhteellisen hyvänä. Kun valtion eläkevastuu vuoden 2018 päättyessä oli 92,1 miljardia euroa, rahastointiasteeksi muodostui noin 20 prosenttia. Strategiassa myös määritettiin periaatteet, joilla sijoitussalkun riskitaso ja perusallokaatio johdetaan rahastolle asetetusta rahastointitavoitteesta, valtiovarainministeriön asettama pitkän aikavälin tuottotavoite huomioon ottaen.

 

FI Q4 2018 14.png

 

VERin hallinto

Valtion Eläkerahasto on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. VER on sijoitusorganisaatio, jonka tehtävä on hoitaa sille uskottua varallisuutta. Valtion eläkejärjestelmän eläkemaksujen keräämiseen ja perintään liittyvät tehtävät, samoin kuin eläkehakemusten käsittelyn ja eläkkeiden maksamisen, hoitaa Keva. VER maksaa Kevalle hoitokulua, jonka määrä oli vuonna 2018 16,9 miljoonaa euroa.

VERin toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta kuuluu valtiovarainministeriölle ja ministeriöllä on oikeus antaa rahaston hallinnon järjestämistä, rahaston talouden hoitoa ja rahaston varojen sijoittamista koskevia yleisiä määräyksiä. Voimassa olevan määräyksen mukaan VERin sijoituksista korkosijoituksia tulee olla vähintään 35 prosenttia, osakesijoituksia enintään 55 prosenttia ja muita sijoituksia enintään 12 prosenttia salkun arvosta. Kiinteistösijoitukset on määräyksen mukaan tehtävä rahastosijoituksina tai vastaavina epäsuorina sijoituksina.

VERin hallituksen määrää valtiovarainministeriö. Hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista kolme on määrätty valtion henkilöstöjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jukka Pekkarinen ja neuvoa antavan sijoitusneuvottelukunnan puheenjohtajana 30.9. saakka Eva Liljeblom ja 1.10. lähtien Jussi Laitinen.

VERin toiminnan kulut olivat 7,1 miljoonaa euroa eli 0,04 prosenttia suhteutettuna keskimääräiseen pääomaan vuoden aikana. VERissä työskenteli vuoden päättyessä 24 henkilöä. Toimitusjohtajana on toiminut Timo Viherkenttä. VER panostaa henkilökunnan ammattitaitoon ja sen kehittämiseen, mikä on tärkeää niin hyvien sijoitustuottojen tavoittelun kuin riskienhallinnan näkökulmasta.

 

Avainlukuja 2018

 

2018

2017

Sijoitussalkun tuotto, %

-3,4 %

6,6 %

Reaalituotto, %

-4,5 %

6,0 %

 

 

 

OMAISUUSLAJIKOHTAISET TUOTOT, %

 

 

Korkosijoitukset

 

 

  Likvidit korkosijoitukset

-1,9 %

2,0 %

  Muut korkosijoitukset

8,4 %

7,3 %

Osakesijoitukset

 

 

  Noteeratut osakkeet

-7,4 %

11,0 %

  Muut osakesijoitukset (TWR)

4,9 %

15,6 %

Muut sijoitukset

 

 

  Listaamattomat kiinteistörahastot (TWR)

11,1 %

7,1 %

  Infrastruktuurirahastot

11,2 %

14,8 %

  Hedge-rahastot

-2,5 %

4,8 %

     

Sijoitustoiminnan kulut % (pääoman keskiarvosta)

0,04 %

0,04 %

 

   

KESKIMÄÄRÄISET TUOTOT

5 v

10 v

Salkun keskimääräinen tuotto p.a.

4,4 %

6,4 %

Keskimääräinen reaalituotto p.a.

3,8 %

5,2 %

Keskimääräinen valtion efektiivinen keskikorko p.a.

1,4 %

1,9 %

 

   

SALKUN ALLOKAATIOJAKAUMA

2018

2017

Sijoitukset yhteensä, meur

18 485,7

19 586,2

     

Korkosijoitukset, %

38,4 %

40,3 %

  Likvidit korkosijoitukset, %

36,2 %

39,2 %

  Muut korkosijoitukset, %

2,2 %

1,0 %

Osakesijoitukset, %

47,2 %

47,5 %

  Noteeratut osakkeet, %

42,4 %

43,8 %

  Muut osakesijoitukset, %

4,8 %

3,7 %

Muut sijoitukset, %

9,9 %

9,5 %

  Listaamattomat kiinteistörahastot, %

3,2 %

3,1 %

  Infrastruktuurirahastot, %

1,6 %

1,2 %

  Hedge-rahastot, %

4,2 %

3,6 %

  Muut, %

0,9 %

1,5 %

 

   

TUNNUSLUKUJA

2018

2017

Volatiliteetti

6,2 %

3,3 %

Sharpe ratio

-0,5

2,1

 

   

MUITA TALOUSLUKUJA

2018

2017

Eläkemaksutuotot, milj. eur

1 425

1 427

Siirto valtion talousarvioon, milj. eur

1 859

1 827

Nettomaksutulo, milj. eur

-434

-401

Taseen loppusumma, milj. eur

15 406

15 319

Eläkevastuu, mrd. eur

92,1

92,6

Rahastointiaste %

20 %

21 %

 

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh: 0295 201 210

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 18,5 miljardia euroa vuoden 2018 lopussa.