VERin 1.1.–30.6.2018 tuotto 0,5 %; viiden vuoden vuosituotto 6,4 %

Julkaistu 20.8.2018 klo 13.41


Sijoitusympäristö

Valtion Eläkerahaston sijoitusten vuoden 2018 tuotto kääntyi toisella vuosineljänneksellä positiiviseksi. Markkina-arvoinen tuotto 1.1.–30.6. oli 0,5 prosenttia. Viiden vuoden nimellistuotto kohosi 6,4 prosenttiin ja reaalituotto erinomaiseen 5,8 prosenttiin.

Maailmantalous jatkoi vuoden alkupuoliskon aikana kasvu-uralla, mutta kasvun nopein vaihe näyttää monilla talousalueilla jo ohitetun. Orastava kauppasota heikensi osaltaan taloussentimenttiä toisen vuosineljänneksen aikana.

Osakemarkkinoiden kehitys oli toisella neljänneksellä suotuisaa Yhdysvalloissa, missä yritysten tulokset ovat ennätystasolla nopean talouskasvun ja veronalennusten johdosta. Myös Suomen osakemarkkinat tuottivat hyvin, joskin kevään lopulla kehitys kääntyi alenevaan suuntaan. Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla tuotot ovat olleet heikompia.

Korkomarkkinat ovat olleet alkuvuoden paineessa. Viime vuosina VERille erinomaisia tuottoja tuoneet kehittyvien markkinoiden joukkolainat ovat kärsineet Yhdysvaltojen korkotasojen noususta ja kärjistyvän kauppasodan merkeistä.
 

VERin sijoitustoiminnan tuotto

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen seurannan kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.6.2018 oli 19,4 miljardia euroa.  Sijoitusten tuotto käyvin arvoin ensimmäisen vuosipuoliskolla oli 0,5 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.7.2013–30.6.2018) keskimääräinen nimellistuotto oli 6,4 ja viimeisten kymmenen vuoden 5,7 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen tuotto on ollut 5,5 prosenttia.
 

VER-graafit-2018-Q2-FI-11.png


Sijoitusten reaalituotoksi vuoden alkupuoliskolla muodostui -0,3 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 5,8 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto vastaavasti 4,5 prosenttia vuodessa.
 

VER-graafit-2018-Q2-FI-12.png


Valtion näkökulmasta sijoitustoiminnan tuottoa voidaan verrata myös valtionvelan kustannukseen, koska eläkemenoihin varautumiseksi kerättävän rahaston vaihtoehtona voidaan pitää pienempää valtionvelkaa. Kymmenenä viime vuonna (1.7.2008–30.6.2018) VERin vuosituotto on ollut keskimäärin 2,4 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Vuodesta 2001 VERin markkina-arvoinen tuotto on ollut yhteensä noin 5,8 miljardia euroa suurempi kuin kulloistakin rahastoa vastaavalle määrälle laskettu valtionvelan kumulatiivinen keskikustannus samalta ajalta.
 

VER-graafit-2018-Q2-FI-8.png


VERissä seurataan pitkän aikavälin tuottoa suhteessa yleiseen markkinakehitykseen vertaamalla toteutunutta tuottoa globaaliin indeksiin, jossa osakesijoitusten paino on 50 ja valuuttasuojattujen joukkolainasijoitusten 50 prosenttia.

VER-graafit-2018-Q2-FI-13.pngTammi – kesäkuun 2018 yksityiskohtainen tarkastelu

Valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti VERin sijoitukset jaetaan korkosijoituksiin, osakesijoituksiin ja muihin sijoituksiin. Kesäkuun lopussa korkosijoitusten osuus oli 38,3 prosenttia, osakesijoitusten 47,7 prosenttia ja muiden sijoitusten 9,9 prosenttia. Suurista omaisuusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat ensimmäisen neljännesvuoden ajalta -1,6 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset 1,8 prosenttia. VERin sijoitukset yhteenlasketusti tuottivat 1,5 prosenttia toisen vuosineljänneksen aikana.
 

VER-graafit-2018-Q2-FI-7.pngKORKOSIJOITUKSET

Likvidit korkosijoitukset

Likvidien korkosijoitusten tuotto oli -1,6 prosenttia.

Vuoden ensimmäisinä kuukausina korot nousivat voimakkaasti sijoittajien odottaessa inflaation kiihtyvän erityisesti Yhdysvalloissa veronkevennysten seurauksena ja keskuspankkien jatkavan rahapolitiikan kiristämistä. Yrityslainojen riskilisät nousivat selvästi erittäin alhaisilta tasoiltaan. Kehittyvät markkinat kärsivät US-korkojen noususta ja vahvistuvasta dollarista. Lisäksi pelot kauppasodasta heiluttivat markkinoita.

Toukokuussa Italian poliittinen tilanne nosti Italian valtionlainojen korkoa voimakkaasti ja aiheutti turvasatamaostoa Saksan ja Yhdysvaltojen valtionlainoihin. Ennen kvartaalin vaihdetta korot palautuivat vain hieman toukokuisesta liikkeestä.

Kesäkuussa Yhdysvaltojen keskuspankki FED nosti ohjauskorkoaan 0,25 % ja indikoi kahta lisänostoa tälle ja kolmea ensi vuodelle. Euroopan keskuspankki EKP puolestaan päätti jatkaa nettomääräisiä arvopaperiostojaan joulukuuhun saakka 15 mrd eurolla kuukaudessa syyskuun jälkeen ja viestitti pitävänsä ohjauskorot ennallaan ainakin kesän 2019 yli.

Erityisesti kehittyvien lainamarkkinoiden huono performanssi rasitti likvidien korkosijoitusten tuottoa.
 

VER-graafit-2018-Q2-FI-3.png


Muut korkosijoitukset

VERin muut korkosijoitukset käsittävät sijoitukset private credit -rahastoihin sekä suoran lainanannon yrityksille.

Muiden korkosijoitusten tuotto oli 1,5 prosenttia.

Huoli private credit -markkinoiden ylikuumenemisesta on jatkunut. Etenkin pääoma- ja infrastruktuurirahastojen tekemissä transaktioissa velkarahan käyttö on jopa korkeammalla tasolla kuin ennen finassikriisiä. Myös tehdyt velkasopimukset ovat osin olleet rahastoille riskisempiä kuin aikaisempina vuosina. VERin private credit -rahastot tuottivat kuitenkin hyvin saavuttaen 3,1 prosentin  tuoton.

 

OSAKESIJOITUKSET

Noteeratut osakesijoitukset

Noteerattujen osakesijoitusten tuotto oli 1,8 prosenttia.

Tunnelmat osakemarkkinoilla vaihtelivat suuresti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vuosi alkoi hyvin myönteisissä merkeissä, mutta helmikuun alussa tunnelma muuttui dramaattisesti Yhdysvaltojen korkojen lähdettyä nopeaan nousuun, kun tuolloin julkaistut makroluvut antoivat viitteitä inflaation noususta. Osakemarkkinat rauhoittuivat helmikuun loppua kohden hieman, mutta maaliskuussa koettiin jälleen suurta hermostuneisuutta, kun presidentti Trumpin kaavailemat toimenpiteet kauppapolitiikan saralla tulivat julki. Kevään mittaan nähtiin asiassa monta käännettä, ja tunnelma vaihteli jatkuvasti uusien tietojen valossa. Osakemarkkinoiden vire pysyi kuitenkin pääosin positiivisena loppukevään aikana, ja VERin osakesalkun tuotto nousi plussan puolelle toisen neljänneksen aikana. Parhaimmat tuotot VER saavutti Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan osakemarkkinoilla, ja etenkin suomalaiset osakkeet tuottivat hyvin vuosipuoliskon aikana.

Kauppasodan uhka on ollut yksi alkuvuoden suurimpia teemoja osakemarkkinoilla, ja nähdyt käänteet ovat monelta osin olleet ennennäkemättömiä. Yhdysvaltojen ilmoittamat toimenpiteet ovat kohdistuneet suurimmilta osiltaan Kiinaan, mutta myös muihin maihin ja talousalueisiin on kohdistettu toimenpiteitä. Mahdollisen suuremman kauppasodan puhkeaminen olisi maailmantaloudelle hyvin negatiivinen asia, siitä tuskin lienee epäselvyyttä. Jääkin nähtäväksi miten pitkälle tilanne eskaloituu ennen kuin asiassa nähdään tarvittavaa liennytystä. Osakemarkkinoiden sentimentti onkin pysynyt yllättävän hyvänä ottaen huomioon laajamittaisen kauppasotaan liittyvä uhka. Pörssiyhtiöiden tuloskasvu, etenkin Yhdysvalloissa, on kuitenkin ollut vahvaa, mikä osaltaan on tukenut osakemarkkinoiden kehitystä korkeista arvostustasoista huolimatta.
 

VER-graafit-2018-Q2-FI-5.png


Muut osakesijoitukset

VERin muut osakesijoitukset käsittävät sijoitukset pääomarahastoihin, noteeraamattomiin osakkeisiin sekä listattuihin kiinteistörahastoihin.

Pääomarahastosijoitusten tuotto oli 9,0 prosenttia, noteeraamattomien osakkeiden 3,0 prosenttia ja listattujen kiinteistörahastojen 0,8 prosenttia.

Pääomasijoituksissa nousujohteinen tuloskehitys on jatkunut ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Hyvien  tuottojen taustalla ovat managerien korkeilla arvostustasoilla tekemät irtautumiset sekä salkkuyritysten edelleen nousseet arvostustasot.  Epävarmuus on kuitenkin lisääntynyt korkeiden arvostustasojen sekä yritysten korkeiden velkakertoimien myötä.

Listattujen kiinteistösijoitusten toisen neljänneksen positiinen tuotto noudatteli listatun osakemarkkinan kehitystä.

 

MUUT SIJOITUKSET

VERin muut sijoitukset käsittävät sijoitukset listaamattomiin kiinteistö-, infrastruktuuri- ja hedge-rahastoihin sekä riskipreemiostrategioihin.

Kiinteistörahastosijoitusten tuotto oli 3,4 prosenttia ja infrastruktuurirahastosijoitusten 4,7 prosenttia.

Kiinteistö- ja infrastruktuurisijoituksissa markkinasentimentti on edellisen vuoden tapaan jatkunut positiivisena. Molemmissa sijoitusluokissa onnistuneet irtautumiset sekä arvostustasojen nousu olivat hyvien tuottojen taustalla.

Hedge-rahastot tuottivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 0,2 prosenttia. Parhaiten ajanjaksolla tuottivat makrorahastot. Kvantitatiivisille malleille ja kehittyville markkinoille keskittyville rahastoille alkuvuosi oli haastava.

Riskipreemiostrategioiden tuotto alkuvuodelta oli -5,7 prosenttia. Kyseiselle sijoitusluokalle vuosi on ollut toistaiseksi hyvin vaikea. Etenkin value-strategiat ovat kokeneet merkittävän arvonalenemisen alkuvuoden aikana.

 

VER-graafit-2018-Q2-FI-14.png

Valtion eläkemenojen kasvu jatkuu

Valtion Eläkerahaston valtiontaloutta tasapainottava rooli on kasvanut ja kasvamassa. Valtion eläkemenot olivat vuonna 2017 jo noin 4,6 miljardia euroa ja vuoden 2018 budjetissa on varauduttu lähes 4,7 miljardin euron menoon. VER maksaa valtion talousarvioon 40 prosenttia näistä menoista eli vuoden 2018 aikana yhteensä vajaat 1,9 miljardia euroa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla  rahastosta on siirretty valtion budjettiin 933 miljoonaa euroa. Vastaavana aikana VERille kertyi eläkemaksutuloja 723 miljoonaa euroa.

Valtion Eläkerahaston hallitus hyväksyi kesäkuussa 2016 strategian, jossa täsmennettiin pitkän aikavälin tavoitteenasettelu. Laissa säädetyn 25 prosentin rahastointitavoitteen saavuttamiseen pyritään strategian mukaan viimeistään vuonna 2033. Tämä edellyttää nettomaksutulon kehityksen pysyvän lähellä arvioitua tasoa ja sijoitusten reaalituoton säilymistä suhteellisen hyvänä. Kun valtion eläkevastuu vuoden 2017 päättyessä oli 92,6 miljardia euroa, rahastointiasteeksi muodostui noin 21 prosenttia. Strategiassa myös määritettiin periaatteet, joilla sijoitussalkun riskitaso ja perusallokaatio johdetaan rahastolle asetetusta rahastointitavoitteesta.

 

AVAINLUKUJA

   
 

30.6.2018

31.12.2017

Sijoitukset, milj. euroa (markkina-arvoin)

19 433

19 586

Korkosijoitukset

7 441

7 890

Osakesijoitukset

9 263

9 308

Muut sijoitukset

1 915

1 860

Johdannaisten vaikutus

815

528

 

Sijoitussalkun jakauma

Korkosijoitukset

38,3 %

40,3 %

Osakesijoitukset

47,7 %

47,5 %

Muut sijoitukset

9,9 %

9,5 %

Johdannaisten vaikutus

4,2 %

2,7 %

 
 

1.1.-30.6.2018

1.1.-31.12.2017

Sijoitusten tuotto

0,5 %

6,6 %

Korkosijoitukset

Likvidit korkosijoitukset

-1,6 %

2,0 %

Muut korkosijoitukset

1,5 %

7,3 %

Osakesijoitukset

Noteeratut osakesijoitukset

1,8 %

11,0 %

Pääomarahastosijoitukset

9,0 %

15,6 %

Muut sijoitukset

Kiinteistörahastot

3,4 %

7,4 %

Infrastruktuurirahastot

4,7 %

14,8 %

Hedge-rahastot

0,2 %

4,8 %

 

Eläkemaksutulot, milj. euroa

723

1 427

Siirto valtion talousarvioon, milj. eur.

933

1 827

Nettomaksutulo, milj. euroa

-210

-401

Eläkevastuuvelka, milj. euroa

 

92 600

Rahastointiaste

 

21 %


Lisätietoja: Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh: (09) 2515 7010.

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 19,4 miljardia euroa kesäkuun 2018 lopussa.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.