Valtion Eläkerahaston puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2016

Julkaistu 25.8.2016 klo 12.32

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. – 30.6.2016 väliseltä ajalta oli 0,9 pro­sent­tia. Toisen vuosineljänneksen tuotto oli 1,8 prosenttia.

Sijoitusten keskimääräinen vuosituotto viimeiseltä viideltä vuodelta oli 5,8 ja kymmeneltä vuodelta 4,6 prosenttia.  Reaalituotot olivat vastaavasti 4,7 (5 v) ja 2,9 (10 v) prosenttia.  

Suurista sijoitusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat vuoden alkupuoliskolla 3,7 ja noteeratut osakesijoitukset -2,4 prosenttia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 17,9 miljardia euroa (17,9 miljardia euroa 31.12.2015). Kesäkuun lopussa VERin sijoituksista oli korkosijoituksia 47,5, osakesijoituksia 43,2 ja muita sijoituksia 8,2 prosenttia.

  • Alkuvuoden sijoitustuotto pinnisti pienelle plussalle erityisesti korkosijoitusten ansiosta. Etenkin sijoitukset kehittyville markkinoille tuottivat mainiosti, toteaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä.

  • Osakemarkkinat eivät vielä vuoden puoliväliin mennessä kokonaan palautuneet alkutalven rajusta laskusta ja kesäkuussa uutena ravistuksena tulleesta Ison-Britannian EU-äänestyksestä. Kesän edetessä vuoden alun kurssitasot on monilla markkinoilla nyt jo kuitenkin selvästi ylitetty.

  • Historiallisen matalat korkotasot ja Yhdysvalloissa ennätystasoilla olevat osakekurssit antavat aiheen varautua jatkossa vaatimattomiin tuottoihin ja myös takaiskuihin, sanoo Viherkenttä.

VERille kertyi eläkemaksutuloja ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 763 miljoonaa euroa. Kesäkuun loppuun mennessä rahastosta siirrettiin varoja valtion talousarvioon yhteensä 892 miljoonaa euroa. Lain mukaan rahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka vastaa 40:tä prosenttia valtion eläkejärjestelmän vuotuisesta eläkemenosta. Siirron määrä lisääntyy jatkuvasti eläkemenojen kasvaessa.

Valtion eläkevastuisiin on varauduttu rahastoinnilla suhteellisesti vähemmän kuin yksityissektorin ja kuntien tuleviin eläkkeisiin. Vuoden 2015 lopussa valtion eläkevastuu oli 95,7 miljardia euroa ja rahastointiaste 19 prosenttia. Lain mukaan rahastoa kartutetaan, kunnes rahaston arvo on 25 prosenttia valtion eläkevastuun määrästä.

VER_toimisto_4.jpg

KORKOSIJOITUKSET

Likvidit korkosijoitukset

Likvidien korkosijoitusten tuotto oli 3,7 prosenttia.

Hermostuneen vuoden alun jälkeen korkomarkkina kehittyi erittäin positiivisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Ainoastaan Britannian EU-eron kannattajien voittoon päättynyt kansanäänestys aiheutti hetkellisen volatiliteetin lisääntymisen kesäkuun lopulla, mutta riskillisempienkin korkosijoitusten korkotason nousu jäi lyhytaikaiseksi.

EKP:n maaliskuinen päätös laskea korkoa, kasvattaa arvopaperiostoja ja laajentaa ostoja myös euromääräisiin investment grade -tason yrityslainoihin tuki laajasti yrityslainamarkkinaa ja euroalueen valtionlainoja. Euroalueen ennätysalhainen korkotaso lisäsi sijoittajien kiinnostusta kehittyviä markkinoita kohtaan, minkä lisäksi Yhdysvaltojen keskuspankin kyyhkysmäiset lausunnot ja öljyn hinnan voimakas nousu tukivat kehittyviä markkinoita. Näiden tekijöiden seurauksena kehittyvien markkinoiden korkosijoitusten tuotot olivat erittäin hyvät ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Muut korkosijoitukset

Muut korkosijoitukset käsittävät sijoitukset private credit -rahastoihin.

Private credit -sijoitusten tuotto oli 1,0 prosenttia. Rahastojen markkinatilanne on jatkunut suotuisana. Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset ovat joutuneet Pohjois-Eurooppaa lukuun ottamatta hakemaan rahoitusta yksityisistä rahoituslähteistä. Vaikka kilpailu on jossain määrin lisääntynyt, marginaalit ovat pysyneet lähes muuttumattomina. 

OSAKESIJOITUKSET

Noteeratut osakesijoitukset

Noteerattujen osakesijoitusten tuotto oli -2,4 prosenttia.

Vuoden 2016 ensimmäinen vuosipuolisko sujui osakemarkkinoilla poikkeuksellisen vaihtelevissa tunnelmissa. Vuosi alkoi erittäin mollivoittoisesti ja osakemarkkinat lähtivät laskuun heti vuodenvaihteen jälkeen laajalla rintamalla. Raju osakemarkkinoiden lasku jatkui aina helmikuun puoliväliin asti, jonka jälkeen markkinat elpyivät varsin voimakkaasti aina huhtikuun puoliväliin asti. Toukokuussa koettiin jälleen heiluntaa suuntaan ja toiseen, mutta se oli pientä verrattuna kesäkuuhun, jolloin Iso-Britannian EU-kansanäänestyksen läheneminen aiheutti erittäin paljon epävarmuutta markkinoilla. Äänestyksen tulos, eli ns. Brexit-leirin voitto, aiheutti alkuaan lähes paniikinomaisen tunnelman maailman rahoitusmarkkinoilla, mutta tästäkin shokista toivuttiin yllättävän nopeasti. Valtion Eläkerahaston noteerattujen osakesijoitusten tuotto jäi kuitenkin vuosipuoliskon päätteeksi lievästi miinusmerkkiseksi.

Muut osakesijoitukset

Muut osakesijoitukset käsittävät pääasiassa sijoitukset pääomarahastoihin sekä noteeraamattomiin osakkeisiin. Salkkuun luetaan myös sijoitukset noteerattuihin kiinteistörahastoihin.

Pääomarahastosijoitusten tuotto oli 4,5 prosenttia ja noteeraamattomien osakkeiden 4,8 prosenttia. Noteeratut kiinteistörahastot tuottivat 5,8 prosenttia.

Alkuvuoden osakemarkkinoiden heilahtelu näkyi varsin vähäisesti pääomarahastojen kesäkuun lopun tuotoissa. Alkuvuodelle ajoittuneet onnistuneet irtautumiset rahastojen salkkuyrityksistä osaltaan tukivat positiivista tuloskehitystä. Kiinteistöyhtiöiden hyvät tulokset olivat noteeraamattomien osakesijoitusten taustalla.  

MUUT SIJOITUKSET

VERin muut sijoitukset käsittävät sijoitukset kiinteistö-, infrastruktuuri- ja hedge-rahastoihin sekä riskipreemiostrategioihin.

Kiinteistörahastosijoitusten tuotto oli 1,8 prosenttia ja infrastruktuurisijoitusten 7,9 prosenttia.

Alkuvuoden aikana positiivinen kehitys Euroopan kiinteistömarkkinoilla jatkui. Kesäkuun Brexit-äänestys loi epävarmuutta tulevasta, mutta arvostustasoihin muuttuneet markkinanäkymät eivät ehtineet vielä vaikuttaa. Infrastruktuurisijoituksissa erittäin onnistunut irtautuminen ja sijoituksista saadut osingot olivat hyvien tuottojen taustalla.

Hedge-rahastot tuottivat -2,3 prosenttia. Erityisesti makrorahastot kärsivät merkittävästä riskitasojen pienentämisestä ja isoista allokaatiomuutoksista eri strategioiden välillä. Parhaiten ajanjaksolla pärjäsivät luottoriskiin keskittyvät strategiat.

Riskipreemiostrategiat tuottivat 5,6 prosenttia. Momentum-strategiat tuottivat erityisen hyvin volatiilisessa markkinaympäristössä. Myös valuuttastrategiat pärjäsivät hyvin etenkin kehittyvien markkinoiden valuuttojen tuoton ollessa hyvä.

AVAINLUKUJA

 

30.6.2016

31.12.2015

Sijoitukset, milj. euroa
(markkina-arvoin)

17 859

17 853

Korkosijoitukset

8 490

8 747

Osakesijoitukset

7 714

7 687

Muut sijoitukset

1 459

1 348

 

Sijoitussalkun jakauma

Korkosijoitukset

47,5 %

49,0 %

Osakesijoitukset

43,2 %

43,1 %

Muut sijoitukset

8,2 %

7,6 %

 
 

1.1.–30.6.2016

1.1.–31.12.2015

Sijoitusten tuotto

0,9 %

4,9 %

Korkosijoitukset

Likvidit korkosijoitukset

3,7 %

0,2 %

Muut korkosijoitukset

1,0 %

7,1 %

Osakesijoitukset

Noteeratut osakesijoitukset

-2,4 %

10,3 %

Pääomarahastosijoitukset

4,5 %

18,6 %

Muut sijoitukset

Kiinteistörahastot

1,8 %

9,5 %

Infrastruktuurirahastot

7,9 %

11,7 %

Hedge-rahastot

-2,3 %

2,5 %

 

Eläkemaksutulot, milj. euroa

763

1 659

Siirto valtion talousarvioon, milj. euroa

892

2 263

Nettomaksutulo, milj. euroa

-129

-604

Eläkevastuu, milj. euroa

 

95 700

Rahastointiaste

 

19 %


Lisätietoja:

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä puh: (09) 2515 7010.

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 17,9 miljardia euroa kesäkuun 2016 lopussa.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.