Valtion Eläkerahaston alkuvuosi 2017 suotuisa

Julkaistu 27.4.2017 klo 12.11


Sijoitusympäristö

Sijoitusmarkkinoiden kehitys jatkui alkuvuonna 2017 pääosin suotuisana. Globaali reaalitalous oli laaja-alaisella nousu-uralla, joka säteili myös sijoitusympäristöön. Erityisesti tulevaisuutta ennakoivat indikaattorit olivat monilla talousalueilla korkeilla tasoilla, mutta myös toteutunut kehitys oli monin osin vahvistuvaa.

Sijoitusmarkkinoiden kannalta olennaista oli samalla se, että myönteissävyinen talouskehitys ei näyttänyt vielä olevan nopeasti johtamassa keskuspankkipolitiikan voimakkaisiin kiristyksiin, vaikkakin Yhdysvalloissa rahapolitiikan suunta onkin jo kääntynyt.

Sijoittajien riskinottohalun kanssa käsikkäin kulkevat markkinat, erityisesti osakkeet sekä kehittyvien markkinoiden korkosijoitukset, jatkoivat alkuvuonna edellisvuoden positiivisessa vireessä.

VERin sijoitustoiminnan tuotto

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen arvioinnin kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 31.3.2017 oli 19,2 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,0 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.4.2012 – 31.3.2017) keskimääräinen nimellistuotto oli 6,9 ja viimeisten kymmenen vuoden 4,7 prosenttia.Sijoitusten reaalituotoksi muodostui 3,1 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 6,1 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto vastaavasti 3,1 prosenttia.Valtion näkökulmasta on perusteltua verrata sijoitustoiminnan tuottoa valtionvelan keskimääräiseen kustannukseen, koska eläkemenoihin varautumista varten kerättävän rahaston vaihtoehtona voidaan pitää pienempää valtionvelkaa. Kymmenen viime vuoden ajalta VERin tuotto on ollut keskimäärin 2,2 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Nykymuotoisen toiminnan aikana vuodesta 2001 VERin markkina-arvoinen tuotto on ollut yhteensä runsaat 5 miljardia euroa suurempi kuin valtionvelan keski-kustannus samalta ajalta.
VERissä seurataan sijoitustoiminnan onnistumista useilla eri mittareilla. Yksinkertainen tapa tarkastella tuottoa suhteessa yleiseen markkinakehitykseen on verrata toteutunutta tuottoa globaaliin indeksin, jossa osakesijoitusten paino on 50 ja valuuttasuojattujen joukkolainasijoitusten 50 prosenttia.


Tammi – maaliskuun 2017 yksityiskohtainen tarkastelu

Likvidit korkosijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,0 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset 5,7 prosenttia. Muista omaisuuslajeista pääomarahastot tuottivat 3,7 prosenttia, hedge-rahastot 1,6 prosenttia ja riskipreemiosijoitusten tuotto oli 1,6 prosenttia.

VERin sijoitussalkku oli maaliskuun 2017 lopussa markkina-arvoltaan 19,2 miljardia euroa. Sijoituksista oli korkosijoituksia 45,4 prosenttia, osakesijoituksia 44,4 prosenttia ja muita sijoituksia 8,2 prosenttia.


KORKOSIJOITUKSET

Likvidit korkosijoitukset

Likvidien korkosijoitusten tuotto oli 1,0 prosenttia.

Vuosi alkoi voimakkaalla korkojen nousulla Euroopassa, mutta jo helmikuussa korot laskivat vuodenvaihteen tasolle poliittisen epävarmuuden tukiessa erityisesti Saksan korkoja. Saksan kahden vuoden korko kävi ennätysalhaisella tasolla, noin -0,97 prosentissa. Poliittinen epävarmuus liittyi erityisesti Ranskan ja Hollannin vaaleihin. Molempien osalta pelättiin äärioikeiston voittoa ja sen seurauksia. Maaliskuussa korot nousivat jälleen Euroopassa, kun markkinoilla spekuloitiin Euroopan keskuspankin talletuskoron nostolla ennen joukkolainojen osto-ohjelman loppumista. Korot kääntyivät kuitenkin kuun lopulla laskuun inflaatio-odotusten hiipuessa ja keskuspankin kumotessa puheet koronnostosuunnitelmista.

Yhdysvalloissa korkomarkkinat ovat olleet varsin rauhalliset huolimatta keskuspankin (FED) koronnostosta maaliskuussa. FEDin ennustama korkopolku sekä inflaatio- ja talouskasvuennusteet pysyivät lähes muuttumattomina.

Alkuvuoden aikana likvidien korkosijoitusten parhainta tuottoa ovat tarjonneet kehittyvät markkinat.


Muut korkosijoitukset

Muut korkosijoitukset käsittävät sijoitukset private credit -rahastoihin.

Private credit –sijoitusten tuotto oli 1,8 prosenttia.

Euroopassa private credit –rahastojen markkinatilanne on  jatkunut hyvänä. Yksityisen rahan osuus pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksessa on edelleen lisääntynyt pankkirahoituksen vähentymisen myötä. VER:n ensimmäisen neljänneksen private credit-tuotto on käytännössä rahastojen päivittyneitä vuoden lopun tuottoja.


OSAKESIJOITUKSET

Noteeratut osakesijoitukset

Noteerattujen osakesijoitusten tuotto oli 5,7 prosenttia.

Vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä muodostui hyvä VERin noteeratuille osakkeille. Riskisentimentti pysyi korkealla tasolla läpi neljänneksen kaikista vallitsevista epävarmuustekijöistä huolimatta, ja riskipitoisemmat omaisuuslajit, kuten osakkeet, tuottivat varsin hyvin. Parhaimmat tuotot VER saavutti kehittyvien markkinoiden osakemarkkinoilla, mutta myös muut osakemarkkinat tuottivat neljänneksen aikana hyvin.

Osakemarkkinoiden jo pitkään jatkunut nousu on myös nostanut arvostustasoja, ja niiden voidaankin sanoa olevan jo selvästi kohollaan monella mittarilla. Osakemarkkinat tarjoavat kuitenkin edelleen, noususta huolimatta, varsin kilpailukykyistä juoksevaa tuottoa moneen muuhun omaisuuslajiin verrattuna.Muut osakesijoitukset

VERin muut osakesijoitukset käsittävät sijoitukset pääomarahastoihin ja noteeraamattomiin osakkeisiin.

Pääomarahastosijoitusten tuotto oli 3,7 prosenttia ja noteeraamattomien osakkeiden 3,8 prosenttia.

Pääomarahastoissa alkuvuoden tuotot ovat vielä edellisen vuoden lopun päivittyneitä tuottoja. Positiivisten tuottojen taustalla on osakemarkkinoiden nousujohteinen kehitys sekä vuoden loppuun ajoittuneet hyvät irtautumiset. Noteeraamattomien osakesijoitusten tuotoissa heijastuu kiinteistöyhtiöiden positiivinen kehitys.


MUUT SIJOITUKSET

VERin muut sijoitukset käsittävät sijoitukset kiinteistö-, infrastruktuuri- ja hedge-rahastoihin sekä riskipreemiostrategioihin.

Kiinteistörahastosijoitusten tuotto oli -0,2 prosenttia ja infrastruktuurisijoitusten 0,9 prosenttia.

Kiinteistö- ja infrastruktuurisijoituksissa alkuvuosi oli edellisten vuosien tapaan odottelua tulevasta. Alkuvuoden aikana positiivinen kehitys Euroopan kiinteistömarkkinoilla on edelleen jatkunut eikä ylikuumenemisesta ole merkkejä. Kummassakaan salkussa ei alkuvuoden aikan tapahtunut merkittäviä muutoksia.  

Hedge-rahastot tuottivat ensimmäisen kvartaalin aikana 1,6 prosenttia. Lähtökohtaisesti kaikki strategiat toimivat ajanjaksolla kohtalaisesti. Parhainta tuottoa salkussa tarjosi kehittyville markkinoille sijoittavat makrorahastot.

Riskipreemiostrategiat tuottivat 1,9 prosenttia (TWR). Carry- ja value-strategiat tuottivat kohtalaisesti lukuun ottamatta osakemarkkinoita. Momentum-strategioille ajanjakso oli haastava, mikä näkyi erityisesti hyödykemarkkinoihin keskittyvissä rakenteissa.


Omaisuuslajien keskituotot viideltä vuodelta


Valtion eläkemenojen kasvu jatkuu

Valtion Eläkerahaston valtiontaloutta tasapainottava rooli on kasvanut ja kasvamassa. Valtion eläkemenot olivat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä noin 1 142 miljoonaa euroa. Koska VER maksaa valtion talousarvioon 40 prosenttia näistä menoista, VERin suorittama budjettisiirto oli noin 457 miljoonaa euroa. Arvio eläkemaksuista VERille vastaavana aikana oli noin 338 miljoonaa euroa. Rahaston nettomaksutulo onkin kääntynyt pysyväisluonteisesti negatiiviseksi eli rahastosta siirretään valtion talousarvioon enemmän kuin VERiin kertyy maksutuloja. Tämä budjettisiirron enemmyys VERin maksutuloihin nähden kasvaa jatkuvasti ja hidastaa rahaston kasvua.

Valtion Eläkerahaston hallitus hyväksyi kesäkuussa 2016 strategian, jossa täsmennettiin pitkän aikavälin tavoitteenasettelu. Laissa säädetyn 25 prosentin rahastointitavoitteen saavuttamiseen pyritään strategian mukaan viimeistään vuonna 2033. Tämä edellyttää nettomaksutulon kehityksen pysyvän lähellä arvioitua tasoa ja sijoitusten reaalituoton säilymistä hyvänä. Valtion eläkevastuu oli vuoden 2016 lopussa 93 miljardia euroa ja rahastointiaste ylitti ensimmäisen kerran 20 prosentin rajan. Strategiassa myös määritettiin periaatteet, joilla sijoitussalkun riskitaso ja perusallokaatio johdetaan rahastolle asetetusta rahastointitavoitteesta, valtiovarainministeriön asettama pitkän aikavälin tuottotavoite huomioon ottaen.

 

AVAINLUKUJA

   
 

31.3.2017

31.12.2016

Sijoitukset, milj. euroa (markkina-arvoin)

19 223

18 767

Korkosijoitukset

8 729

8 640

Osakesijoitukset

8 536

8 445

Muut sijoitukset

1 585

1 579

 

Sijoitussalkun jakauma

Korkosijoitukset

45,4 %

46,0 %

Osakesijoitukset

44,4 %

45,0 %

Muut sijoitukset

8,2 %

8,4 %

 
 

1.1.–31.3.2017

1.1.–31.12.2016

Sijoitusten nimellistuotto

3,0 %

6,7 %

Korkosijoitukset

Likvidit korkosijoitukset

1,0 %

4,0 %

Muut korkosijoitukset

1,8 %

2,4 %

Osakesijoitukset

Noteeratut osakesijoitukset

5,7 %

9,7 %

Pääomarahastosijoitukset

3,7 %

9,0 %

Muut sijoitukset

Kiinteistörahastot

-0,2 %

11,9 %

Infrastruktuurirahastot

0,9 %

13,8 %

Hedge-rahastot

1,6 %

1,0 %


Lisätietoja:

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä puh: (09) 2515 7010.

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 19.2 miljardia euroa maaliskuun 2017 lopussa.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.