VERin 1.1.–30.9.2017 tuotto 5,2 %; viiden vuoden vuosituotto 6,6 %

Julkaistu 25.10.2017 klo 12.16


Sijoitusympäristö

Sijoitusmarkkinoiden kehitys oli kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kokonaisuutena suotuisa. Makrotaloudellinen kehitys on vahvistunut edelleen laaja-alaisesti eri puolilla maailmaa ja talouden eri sektoreilla. Tämä on tukenut yritysten tulosten kehitystä. Keskeisten keskuspankkien kevyenä jatkunut rahapolitiikka on lisäksi pönkittänyt osakekurssien nousua.

Korkomarkkinoilla riskillisinä pidetyt kohteet – yrityslainat ja kehittyvät markkinat - ovat edelleen tuottaneet valtionlainoja ja rahamarkkinasijoituksia paremmin.

Myös Valtion Eläkerahaston salkun kehitys on jatkunut myönteisenä.


VERin sijoitustoiminnan tuotto

Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa keskitytään kuluvasta vuodesta alkaen entistä korostuneemmin pitkän aikavälin toteutumien ja tulevaisuuden tarkasteluun neljännesvuotisen arvioinnin kustannuksella. VER julkistaa kuitenkin edelleen neljännesvuositiedot ja -kommentit entisessä laajuudessa.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.9.2017 oli 19,4 miljardia euroa.  Sijoitusten tuotto käyvin arvoin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli 5,2 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.10.2012–30.9.2017) keskimääräinen nimellistuotto oli 6,6 ja viimeisten kymmenen vuoden 4,7 prosenttia vuodessa.

 

Sijoitusten reaalituotoksi kolmelta ensimmäiseltä neljännesvuodelta muodostui 4,9 prosenttia. Viiden vuoden keskimääräinen reaalituotto oli 6,0 prosenttia ja kymmenen vuoden reaalituotto vastaavasti 3,2 prosenttia vuodessa.

 

Valtion näkökulmasta sijoitustoiminnan tuottoa voidaan verrata myös valtionvelan kustannukseen, koska eläkemenoihin varautumista varten kerättävän rahaston vaihtoehtona voidaan pitää pienempää valtionvelkaa. Kymmenenä viime vuonna VERin tuotto on ollut keskimäärin 2,4 prosenttiyksikköä valtionvelan keskikustannusta korkeampi. Nykymuotoisen toiminnan aikana vuodesta 2001 VERin markkina-arvoinen tuotto on ollut yhteensä noin 5,6 miljardia euroa suurempi kuin vastaavalle määrälle laskettu valtionvelan kumulatiivinen keskikustannus samalta ajalta.

 

 

VERissä seurataan pitkän aikavälin tuottoa suhteessa yleiseen markkinakehitykseen vertaamalla toteutunutta tuottoa globaaliin indeksiin, jossa osakesijoitusten paino on 50 ja valuuttasuojattujen joukkolainasijoitusten 50 prosenttia.

 

Tammi – syyskuun 2017 yksityiskohtainen tarkastelu

Valtiovarainministeriön määräyksen mukaisesti VERin sijoitukset jaetaan korkosijoituksiin, osakesijoituksiin ja muihin sijoituksiin. Syyskuun lopussa korkosijoitusten osuus oli 42,5 prosenttia, osakesijoitusten 46,3 prosenttia ja muiden sijoitusten 9,4 prosenttia. Suurista omaisuusluokista likvidit korkosijoitukset tuottivat kolmen ensimmäisen neljännesvuoden ajalta 1,9 prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset 9,2 prosenttia.
 

 

KORKOSIJOITUKSET

Likvidit korkosijoitukset

Likvidien korkosijoitusten tuotto oli 1,9 prosenttia.

Vuoden alkupuolella erityisesti Euroopan korot heiluivat voimakkaasti poliittisten ja Euroopan keskuspankin tulevaan rahapolitiikkaan liittyvien epävarmuuksien takia. Poliittisten epävarmuuksien vähennyttyä markkinoilla on spekuloitu EKP:n osto-ohjelman lopettamisella huolimatta maltillisista inflaationäkymistä. EKP:n lokakuun korkokokouksessa asiaan saadaan lisävalaistusta.

Yhdysvalloissa korkomarkkinat ovat olleet varsin rauhalliset huolimatta keskuspankin (FED) koronnostoista maaliskuussa ja kesäkuussa. FED on ilmoittanut aloittavansa taseen supistamisen lokakuussa ja jatkavansa koronnostoja vielä tämän vuoden aikana. Markkinat hinnoittelevat FEDiltä huomattavasti vähemmän koronnostoja kuin mitä keskuspankin jäsenet indikoivat vuodelle 2018 ja 2019.

Runsas likviditeetti, keskuspankkien osto-ohjelmat, alhaiset kehittyneiden markkinoiden valtionlainojen tuotot, piristyvä talouskasvu ja maltillinen inflaatio ovat tukeneet yrityslaina- ja kehittyviä markkinoita. Näiden korko- ja spreditasot ovat valuneet erittäin alhaisille tasoille, mikä näkyy erityisesti kehittyvien markkinoiden sijoitusten ja alle investointitason luottoluokituksen omaavien yrityslainojen erinomaisena tuottona kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana.

 

 

 

Muut korkosijoitukset

Muut korkosijoitukset käsittävät sijoitukset private credit -rahastoihin.

Private credit -sijoitusten tuotto oli 5,8 prosenttia.

Epälikvideillä korkomarkkinoilla on kuluvan vuoden aikana nähty marginaalien hienoista kaventumista. Rahastojen riskiprofiilia on kuitenkin nostanut etenkin suurempiin yrityksiin sijoittavien rahastojen ilman kovenantteja tai hyvin heikoilla kovenanteilla tehdyt sijoitukset. VER:n salkussa valtaosa rahastoista sijoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja siten salkkurahastojen tuloskehitys on kauttaaltaan jatkunut suotuisana myös kesän jälkeen.


OSAKESIJOITUKSET

Noteeratut osakesijoitukset

Noteerattujen osakesijoitusten tuotto oli 9,2 prosenttia.

Vuoden 2017 kolme ensimmäistä neljännestä on vietetty varsin suotuisassa ympäristössä maailman osakemarkkinoilla. Jonkin verran heiluntaa on jälleen vuoden aikana nähty, mutta tunnelma on pääosin pysynyt hyvänä ja riskisentimentti osakkeita suosivana. Pörssiyhtiöiden tulokset ovat jatkaneet kasvuaan, ja erilaisten indikaattorien perusteella myös loppuvuoden näkymät ovat varsin hyvät. Korot ovat edelleen pysyneet matalalla tasolla mikä osaltaan on tukenut osakkeiden hyvää kehitystä. Geopoliittisella rintamalla on edelleen paljon riskitekijöitä, ja esim. sodan syttyminen Korean niemimaalla muuttaisi vallitsevan positiivisen tilanteen kertaheitolla. Rahoitusmarkkinat ovat kuitenkin toistaiseksi hinnoitelleet tällaisen lopputuleman todennäköisyyden hyvin pieneksi. VERin osasalkuista Pohjoismaat sekä kehittyvät markkinat tuottivat parhaiten, heikointen tuottivat osakesijoituksemme Pohjois-Amerikan markkinoille.

 

 


Muut osakesijoitukset

VERin muut osakesijoitukset käsittävät sijoitukset pääomarahastoihin ja noteeraamattomiin osakkeisiin.

Pääomarahastosijoitusten tuotto oli 11,9 prosenttia ja noteeraamattomien osakkeiden 8,3 prosenttia.

Pääomasijoituksissa tuottojen positiivinen kehitys on jatkunut myös kolmannen vuosineljänneksellä. Tuotoissa vetoapuna on ollut koko vuoden jatkunut osakemarkkinoiden varsin suotuisa kehitys. Nousseet kohdeyhtiöiden arvostustasot ovat näkyneet myös onnistuneina irtautumisina.  


MUUT SIJOITUKSET

VERin muut sijoitukset käsittävät sijoitukset kiinteistö-, infrastruktuuri- ja hedge-rahastoihin sekä riskipreemiostrategioihin.

Kiinteistörahastosijoitusten tuotto oli 2,2 prosenttia ja infrastruktuurisijoitusten 8,3 prosenttia.

Euroopan kiinteistömarkkinoiden tilanteessa ei kesän jälkeen ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuoden loppua kohden rahastotuottojen odotetaan kehittyvän positiivisesti. VER:n infrasijoituksissa vuosi on ollut hyvä. Saadut osingot sekä rahastojen hyvillä kertoimilla tehdyt irtautumiset ovat tuloskehityksen taustalla.

Hedge-rahastot tuottivat ajanjakson aikana 3,5 prosenttia. Makrorahastojen kesken vuoden kolme ensimmäistä kvartaalia aikaansaivat paljon hajontaa tuotoissa (ajanjakson paras ja heikoin tuotto salkussa).  Yritysjärjestelyihin keskittyvät event-rahastot ja markkinaneutraalit osakestrategiat tuottivat ajanjaksolla hyvin.

Riskipreemiostrategioiden tuotto ajanjaksolta oli -1,4 prosenttia. Vuosi 2017 syyskuun loppuun mennessä on ollut erityisen haastava carry- ja value-strategioille, joista erityisesti valuuttapuolen carry-mallit ovat toimineet huonosti. Osakepuolen multi-factor –mallit tuottivat ajanjaksolla hyvin.

 

Omaisuuslajien keskituotot viideltä vuodelta

 


Valtion eläkemenojen kasvu jatkuu

Valtion Eläkerahaston valtiontaloutta tasapainottava rooli on kasvanut ja kasvamassa. Valtion eläkemenot vuonna 2016 olivat 4 476 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 budjetissa on varauduttu 4 568 miljoonan euron menoon. Koska VER maksaa valtion talousarvioon 40 prosenttia näistä menoista, VERin suorittama budjettisiirto oli kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä yhteensä 1 371 miljoonaa euroa. Arvio vastaavana aikana VERille kertyneestä eläkemaksutulosta on 1 077 miljoonaa euroa. Rahaston nettomaksutulo onkin kääntynyt pysyväisluonteisesti negatiiviseksi eli rahastosta siirretään valtion talousarvioon selvästi enemmän kuin VERiin kertyy maksutuloja. Tämä budjettisiirron enemmyys VERin maksutuloihin nähden kasvaa jatkuvasti ja hidastaa rahaston kasvua.

Valtion Eläkerahaston hallitus hyväksyi vuonna 2016 strategian, jossa täsmennettiin pitkän aikavälin tavoitteenasettelu. Laissa säädetyn 25 prosentin rahastointitavoitteen saavuttamiseen pyritään strategian mukaan viimeistään vuonna 2033. Tämä edellyttää nettomaksutulon kehityksen pysyvän lähellä arvioitua tasoa ja sijoitusten reaalituoton säilymistä hyvänä. Valtion eläkevastuu oli vuoden 2016 lopussa 93 miljardia euroa ja rahastointiaste ylitti ensimmäisen kerran 20 prosentin rajan. Strategiassa myös määritettiin periaatteet, joilla sijoitussalkun riskitaso ja perusallokaatio johdetaan rahastolle asetetusta rahastointitavoitteesta, valtiovarainministeriön asettama pitkän aikavälin tuottotavoite huomioon ottaen.

 

AVAINLUKUJA

   
 

30.9.2017

31.12.2016

Sijoitukset, milj. euroa (markkina-arvoin)

19 447

18 767

Korkosijoitukset

8 268

8 640

Osakesijoitukset

9 005

8 445

Muut sijoitukset

1 829

1 579

Johdannaisten vaikutus

345

103

 

Sijoitussalkun jakauma

Korkosijoitukset

42,5 %

46,0 %

Osakesijoitukset

46,3 %

45,0 %

Muut sijoitukset

9,4 %

8,4 %

Johdannaisten vaikutus

1,8 %

0,5 %

 
 

1.1.–30.9.2017

1.1.–31.12.2016

Sijoitusten tuotto

5,2 %

6,7 %

Korkosijoitukset

Likvidit korkosijoitukset

1,9 %

4,0 %

Muut korkosijoitukset

5,8 %

2,4 %

Osakesijoitukset

Noteeratut osakesijoitukset

9,2 %

9,7 %

Pääomarahastosijoitukset

11,9 %

9,0 %

Muut sijoitukset

Kiinteistörahastot

2,2 %

11,9 %

Infrastruktuurirahastot

8,3 %

13,8 %

Hedge-rahastot

3,5 %

1,0 %

 

Eläkemaksutulot, milj. euroa

1 077

1 498

Siirto valtion talousarvioon, milj. eur.

1 371

1 790

Nettomaksutulo, milj. euroa

-294

-292

Eläkevastuu, mrd. euroa

 

93,0

Rahastointiaste

 

20 %

 

Lisätietoja:

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Timo Viherkenttä, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh: (09) 2515 7010.

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 19,4 miljardia euroa syyskuun 2017 lopussa.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia.