Valtion Eläkerahaston valtion taloutta tasapainottava rooli kasvaa

Julkaistu 26.2.2015 klo 13.31

Valtion Eläkerahaston valtion taloutta tasapainottava rooli kasvaa

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusten markkina-arvo oli vuoden päättyessä 17,6 miljardia euroa (16,3 miljardia euroa vuonna 2013). VER:n varojen siirto valtion talousarvioon ylitti rahaston saamat eläkemaksutulot. Rahasto tasaa tulevina vuo­sina valtion eläkekustannuksiin kohdistuvaa nousupainetta. VER:n sijoitus­omai­suu­den tuotto vuonna 2014 oli 7,8 pro­sent­tia (6,4 prosenttia vuonna 2013).

Väestön ikääntyminen on vaikuttanut valtion eläkerahastoinnin merkityksen kasvuun. Suomi kohtaa ikääntymisen vaikutukset ennen muuta läntistä Eurooppaa. Haastava ikärakenne näkyy kulutuskysynnässä, työvoiman määrässä sekä valtion talouden haasteiden kasvussa. Suomen eläkejärjestelmään on tulossa merkittäviä uudistuksia, joiden odotetaan astuvan voimaan lähivuosien aikana.

Valtion Eläkerahaston valtion taloutta tasapainottava rooli kasvaa. Rahaston nettomaksutulo oli vuonna 2014 lievästi negatiivinen, eli VER tuloutti valtiolle enemmän kuin mitä se sai eläkemaksutuloina. Valtion eläkemenojen kustannusrasitteen tasoittaminen on Valtion Eläkerahaston keskeinen tehtävä ja tämän tehtävän merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Rahaston budjettisiirtojen arvioidaan merkittävästi kasvavan lähivuosien aikana. Rahaston arvioidaan suurimmillaan tasoittavan valtion taloutta vuoden 2030 ympärillä, jolloin valtion eläkemenojen ja ikääntymisen kustannusrasitus on suurimmillaan.

VER:n eläkemaksutulo vuonna 2014 oli yh­teensä 1 712 (1 634) miljoonaa euroa. Kun tästä vähennetään siirto valtion talousarvioon 1 728 (1 678) miljoonaa euroa, VER:n nettomaksutuloksi jää -16 (-45) miljoonaa euroa.

Taloudellinen ympäristö on jatkunut haasteellisena vuonna 2014. Euroopan talouskasvu on ollut hidasta, eikä vuoden aikana tapahtunut merkittävää käännettä parempaan. Elvyttävä rahapolitiikka ja erittäin alhainen korkotaso mahdollistivat eläkesijoittajille hyvän tuoton vuoden aikana.

VER:n sijoitusten tuotto vuodelta 2014 oli 7,8 prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat 4,9 prosenttia, osakesijoitukset 11,7 prosenttia ja muut sijoitukset 7,8 prosenttia. VER saavutti sille asetetun pitkän aikavälin tuottotavoitteen, jonka mukaan rahaston tulee pitkällä aikavälillä tuottaa enemmän kuin valtion näkökulmasta riskitön sijoitusvaihtoehto eli valtion nettovelan kustannus. VER:n kymmenen vuoden (2005‒2014) keskimääräinen vuosituotto oli 5,5 prosenttia ja valtion velan efektiivinen keskimääräinen kustannus vastaavalta ajalta keskimäärin 3,0 prosenttia. Kymmenen vuoden reaalinen tuotto oli 3,5 prosenttia. VER:n viiden vuoden keskimääräinen nimellinen tuotto oli 6,8 prosenttia.

Valtiovarainministeriö antoi uuden määräyksen koskien Valtion Eläkerahaston sijoitustoimintaa 18.6.2014. Se mahdollistaa suuremman liikkumavaran sijoitus­allokaatiossa sekä korostaa riskikorjatun tuoton periaatetta sijoitussalkun hoidossa. Tämän jälkeen rahaston organisoitumiseen ja tulospalkkiojärjestelmään tehtiin muutoksia syksyllä niin, että ne astuvat voimaan asteittain. Näiden muutosten tavoitteena on keskittää voimavaroja entistä enemmän riskikorjattuun tuottoon.

Hallitus päätti syksyllä perustaa uuden positionhallinta ja hajauttavat sijoitukset toiminnon. Tavoitteena on keskittää riskikorjatun tuoton mukaista sijoitustoimintaa sekä mahdollistaa johdannaisten tehokkaampi käyttö.

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtajan sijaisena Maarit Säynevirta puh (09) 2515 7027 tai 050 369 9972

VER_toimisto_4.jpg

Vuosi 2014 lyhyesti

Korkosijoitukset

Korkosalkun tuotto oli hyvä vuonna 2014. Korkosalkku tuotti 4,9 (-1,6) prosenttia ja sen arvo kasvoi markkina-arvolla laskettuna vuoden alun 8,4 miljardista eurosta 8,8 miljardiin euroon. Korkosalkun osuus VER:n sijoituksista oli 50,4 prosenttia. Korkosalkun duraatio oli koko vuoden salkun neutraaliduraatiota alemmalla tasolla.                                                                                             

Parhainta tuottoa kertomusvuonna tarjosivat kehittyvien markkinoiden dollarimääräiset lainat ja pitkät reunamaiden valtionlainat. Korkosalkun allokaatiota muutettiin ajanjaksolla maltillisesti, sillä salkun riskitaso haluttiin säilyttää vuoden alun mukaisena. Rahamarkkinat- ja valtionlainasalkku pidettiin ajanjaksolla ylipainossa. Kehittyvät lainamarkkina- ja yrityslainasalkku taas pidettiin alipainossa.

VER sijoittaa pääasiassa omina suorina sijoituksina valtionlainoihin, luottoluokitukseltaan Investment Grade -tasoisiin yrityslainoihin ja rahamarkkinasijoituksiin. Muut sijoitukset tehdään rahastosijoituksina. Suorien korkosijoitusten osuus koko korkosalkusta oli vuoden lopussa noin 73,0 (71,0) prosenttia. Vuoden päättyessä suoria korkosijoituksia oli 199 (205) sitoumuksessa ja rahasto-osuuksia 34 (31) rahastossa.

Osakesijoitukset

VER:n pörssinoteerattuja osakkeita ja rahasto-osuuksia sisältävän osakesalkun tuotto oli vuonna 2014 hyvä, tuoton ollessa 11,7 (18,2) prosenttia. Ylivoimaisesti parhaiten tuottivat Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille tehdyt sijoitukset vahvistuneen Yhdysvaltain dollarin myötä. Osakkeita myytiin nettomääräisesti yhteensä 252 miljoonalla eurolla vuoden aikana, ja osakkeiden osuus sijoitussalkusta oli 39,5 prosenttia vuoden päättyessä.

Osakkeet tuottivat vuoden 2014 aikana hyvin. Osakemarkkinakehitykseen mahtui jälleen myös paljon heiluntaa, ja vuosi kokonaisuudessaan oli varsin rauhaton osakesijoittajille. Geopoliittiset jännitteet lähialueillamme nousivat vuoden aikana uudelle tasolle Ukrainan kriisin myötä, ja kyseisen kriisin seuraukset ovat nyt jo havaittavissa esimerkiksi Suomen taloudessa. Talouskasvu Euroopassa jäi muutenkin vuoden aikana odotettua vaisummaksi, ja EKP sekä muut instanssit miettivät edelleen kuumeisesti uusia toimenpiteitä, joilla talouskasvu saataisiin käyntiin. Yhdysvalloissa tilanne on huomattavasti parempi kuin Euroopassa, ja yritysten tulokset ovat siellä nousseet voimakkaasti viime vuosien aikana. Yhdysvaltain talous on myös kokonaisuutena paremmalla mallilla kuin Euroopassa, ja Yhdysvaltain dollari vahvistuikin vuoden aikana selvästi euroa vastaan. Toinen erittäin iso markkinaliike nähtiin öljyssä, jonka markkinahinta puolittui toisen vuosipuoliskon aikana. Öljyn hinnanlasku auttanee viiveellä myös Euroopan taloustilannetta.

Osakesalkun arvo nousi markkina-arvoilla mitattuna alkuvuoden 6,5 miljardista eurosta 7,0 miljardiin euroon. VER:n osakesalkun suorien sijoitusten osuus oli vuoden lopussa 31,2 (33,8) prosenttia ja 68,8 (66,2) prosenttia oli sijoitettu rahastojen kautta. Vuoden päättyessä suoria sijoituksia oli 156 (160) yhtiössä ja rahasto-osuuksia 60 (61) eri rahastossa.

Muut sijoitukset

Vuonna 2014 VER:n muut sijoitukset tuottivat hyvin. Vuoden lopussa koko salkun tuotto oli 7,8 (5,7) prosenttia. Parhaimpaan tuottoon ylsivät pääomasijoitukset 12 prosentin tuotolla. Myös kiinteistörahastosijoituksissa nousujohteinen tuloskehitys jatkui koko vuoden ja salkun tuotto päätyi vuoden lopussa 9,9 prosenttiin. Myös muissa sijoitusluokissa tuotot olivat selkeästi plussalla.

Edellisvuosien tapaan osakemarkkinoiden vahva kehitys heijastui pääomasijoituksissa nousseina arvostustasoina. Kiinteistösijoituksissa markkinoiden positiivinen vire jatkui ja heijastui rahastojen varsin korkeiksi nousseina tuottoina. Myös onnistuneet kiinteistömyynnit niin Aasiassa kuin Euroopassakin tukivat hyvälle tasolle päätyneitä tuottoja. Absoluuttisen tuoton salkussa merkittävimmät positiiviset kontribuutiot toivat makro- ja CTA-strategiat, jotka hyötyivät Yhdysvaltain dollarin, raakaöljyn ja korkomarkkinoiden vahvoista trendeistä. Private Credit-salkku on aktiivisessa rakennusvaiheessa ja siten tuotot kärsivät jossakin määrin sijoitusten alkuvaiheeseen painottuvista kuluista suhteessa tuottoihin. Infrastruktuurisalkkuun tehtiin vuoden aikana kaksi uutta suoraa sijoitusta, jotka nostivat sijoitusluokan painoa muiden sijoitusten salkussa. Keväällä tehtiin rinnakkaissijoitus Carunan sähkönjakeluverkkoon ja syksyllä ostettiin 14,6 prosenttia Fingrid Oyj:stä.

VER:n muut sijoitukset käsittävät sijoitukset kiinteistö-, pääoma-, private credit- ja infrastruktuurirahastoihin sekä absoluuttisen tuoton rahastoihin. Vuoden 2014 lopussa muiden sijoitusten osuus koko VER:n salkusta oli 10,1 prosenttia, neutraalin allokaation ollessa 9,0 prosenttia. Salkun markkina-arvo oli 1 774 (1 392) miljoonaa euroa. Avointen sijoitussitoumusten määrä oli 669 (516,5) miljoonaa euroa. Sijoitetuista varoista epäsuoria kiinteistösijoituksia oli 30,4 (33,4) prosenttia, listattuja kiinteistösijoituksia 1,3 (1,2) prosenttia ja absoluuttisen tuoton rahastoja 28,6 (35,3) prosenttia. Pääomarahastojen osuus oli 13,7 (15,3) prosenttia, infrastruktuurirahastojen 18,2 (9,5) prosenttia ja Private Credit-rahastojen 7,8 (5,3) prosenttia. Vuoden aikana tehtiin neljä suoraa sijoitusta listaamattomaan yhtiöön, sijoitettiin 11 uuteen rahastoon ja päätettiin kehittyvien markkinoiden pääomasijoitusmandaatista.

Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. VER:n avulla valtio varautuu tulevien eläkkeiden rahoitukseen ja pyrkii tasaamaan eri vuosien eläkemenoja. VER:n rahastointitavoite on 25 prosenttia valtion eläkejärjestelmän eläkevastuusta. Määräaikaa tavoitteen saavuttamiselle ei ole laissa asetettu.

VER on luonteeltaan puskurirahasto. VER:n varoja ei käytetä suoraan eläkkeiden maksamiseen, vaan kaikki valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvat eläkkeet maksetaan valtion talousarvioon varatuista määrärahoista. Valtion eläkerahastolaissa (VERL) säädetään, että rahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon 40 prosenttia valtion vuotuista eläkemenoa vastaavasta rahamäärästä. Eduskunta päätti 12.12.2014, että poikkeuksellisesti vuonna 2015 rahastosta siirretään em. määrän lisäksi valtion talousarvioon enintään 500 miljoonaa euroa.

Varojen siirto valtion talousarvioon on ollut keskeinen VER:n kasvua säätelevä tekijä. Siirron määrästä on säädetty lailla ja se on 40 prosenttia vuotuisesta valtion eläkemenosta. Vuonna 2014 siirron määrä oli 1 728,2 (1 678,3) miljoonaa euroa. Talousarviosiirto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 49,9 miljoonaa euroa. Kasvu johtui valtion eläkemenojen noususta. Vuoden 2014 loppuun mennessä VER:n varoja on siirretty talousarvion katteeksi yhteensä 24,4 miljardia euroa.

Valtion eläkevastuu oli kertomusvuoden lopussa 95,4 (94,0) miljardia euroa. Eläkevastuu tarkoittaa niiden eläkeoikeuksien pääoma-arvoa, jotka ovat karttuneet 31.12.2014 mennessä valtion eläketurvan piirissä. Valtion eläkevastuun laskennan on tehnyt vuoden 2013 alusta lähtien Keva. VER:n rahastointitavoite on 25 prosenttia eläkevastuusta. Vuoden 2014 lopussa rahastointiaste oli 18 (17) prosenttia. VER:n rahastointitavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat sijoitustuotot, eläkemaksutuotot sekä varojen siirto valtion talousarvioon.

VER:n tulot koostuivat valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien työnantajien ja työntekijöiden eläkemaksuista ja sijoitustoiminnan tuotoista. Eläkemaksuja kertyi yhteensä 1 705,3 (1 628,0) miljoonaa euroa, joista 776,0 (747,9) miljoonaa euroa valtion virastoilta ja laitoksilta, ja 929,3 (880,1) miljoonaa euroa muita eläkemaksutuottoja pääasiassa kunnilta ja työntekijöiltä. Eläkemaksutuotot olivat 77,3 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2013. Lisäksi VER:lle tilitettiin työttömyysvakuutusmaksutuottoja 7,0 (5,8) miljoonaa euroa.

VER:n toiminnan kulut vuonna 2014 olivat yhteensä 6,9 (7,0) miljoonaa euroa, joka vastaa 0,04 (0,04) prosenttia varojen määrään suhteutettuna. Kuluista henkilöstökuluja oli 2,4 (2,7) miljoonaa euroa ja muita kuluja 4,5 (4,3) miljoonaa euroa. Organisaationa VER pyrkii toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Päättyneenä vuonna toiminnan kulut pystyttiin pitämään vuoden 2013 tasolla.

Vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 23 henkilöä.

 

VER:N AVAINLUKUJA
  31.12.2014 31.12.2013
Sijoitukset, milj. euroa                       (markkina-arvoin) 17 600 16 335
Korkosijoitukset 8 874 8 431
Noteeratut osakesijoitukset 6 951 6 511
Muut sijoitukset 1 774 1 392
 
Sijoitussalkun jakauma, % (*
Korkosijoitukset 50,4 % 51,6 %
Noteeratut osakesijoitukset 39,5 % 39,9 %
Muut sijoitukset 10,1 % 8,5 %
*) Johdannaisten vaikutus salkussa -0,3 %  
 
  1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Sijoitusten tuotto, % 7,8 % 6,4 %
Korkosijoitukset, % 4,9 % -1,6 %
Noteeratut osakesijoitukset, % 11,7 % 18,2 %
Muut sijoitukset, % 7,8 % 5,7 %
 
Eläkemaksutuotot, milj. euroa 1 712 1 634
Siirto valtion talousarvioon, milj. euroa 1 728 1 678
Nettomaksutulo, milj. euroa -16 -45
Eläkevastuuvelka, milj. euroa 95 400 94 000
Rahastointiaste 18 % 17 %