VER Osavuosikatsaus 26.10.2012

Julkaistu 26.10.2012 klo 9.00

Lehdistötiedote 26.10.2012

Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 8,9 prosenttia

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. - 30.9.2012 oli 8,9 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2011 oli -2,3 prosenttia. VER:n viiden vuoden tuottojen keskiarvo on 2,7 prosenttia ja kymmenen vuoden keskiarvo 6,0 prosenttia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 15,0 miljardia euroa (13,7 miljardia euroa 31.12.2011). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 55,0 (56,6) prosenttia, osakesijoituksia 38,2 (36,4) prosenttia ja muita sijoituksia 6,8 (6,9) prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli 7,0 prosenttia ja osakesijoitusten 13,1 prosenttia. Muissa sijoituksissa saavutettiin 1,9 prosentin tuotto.

VER:n alkuvuoden sijoitustuotot ovat hyvällä tasolla. Keskuspankkien toimenpiteet ovat rauhoittaneet sijoitusmarkkinoita ja pitäneet korkotason matalana. Tämä on luonut ympäristön, jossa lähes kaikki omaisuusluokat ovat tuottaneet hyvin. Sijoittajia huolettaa tulevaisuuden osalta alhainen korkotaso ja vähäinen talouskasvu, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi

Arvio eläkemaksutuotoista tammi-syyskuulta 2012 on 1,2 miljardia euroa. Kertymä vastaa vuoden 2011 lukuja.

Valtion Eläkerahastosta siirrettiin varoja valtion talousarvioon syyskuun loppuun mennessä yhteensä 1,2 miljardia euroa. Vastaavana aikana viime vuonna siirto oli myös 1,2 miljardia euroa.

Markkinatilanne

Maailmantalouden näkymät parantuivat vuoden 2012 ensimmäisten kuukausien aikana. Myös euroalueen velkakriisissä koettiin alkuvuonna hengähdystauko. Tämä johtui EKP:n kahdesta massiivisesta rahoitusoperaatiosta, joissa se toi markkinoille yli tuhat miljardia euroa kolmen vuoden rahoitusta yhden prosentin korolla. Kevään aikana toiveikkuus lähiaikojen kehityksestä kuitenkin hiipui ja talouskasvun heikkous jatkui syksyn aikana. EKP ilmoitti syyskuun kokouksessa alkavansa ostaa jälkimarkkinoilta ongelmamaiden lyhyitä valtionlainoja sillä ehdolla, että maat pyytävät lainaa vakausmekanismilta. Pian tämän jälkeen Yhdysvaltojen keskuspankki ilmoitti aloittavansa kolmannen rahapolitiikan keventämisohjelmansa. Nämä molemmat toimet lisäsivät sijoittajien riskinottohalukkuutta syyskuun aikana.

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto oli 7,0 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2011 oli 4,1 prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto pysyi ajanjaksolla hyvänä huolimatta ennätysalhaisesta korkotasosta. Pitkät Saksan valtionlainojen korot laskivat alkuvuoden aikana kesäkuun alkuun saakka. Tämän jälkeen korkotaso nousi aina syyskuun puoliväliin saakka, jolloin sijoittajat kiinnostuivat niistä uudestaan. Reunamaiden korkoero suhteessa Saksan valtionlainoihin kapeni alkuvuoden aikana, mutta tämä suotuisa kehitys kääntyi toisen neljänneksen aikana, kunnes EKP:n toimet elo-syyskuun aikana käänsivät kehityksen myönteiselle uralle. Parhainta tuottoa ajanjaksolla tarjosivat High Yield-lainat ja kehittyvien maiden lainat.

Noteeratut osakesijoitukset

Osakesijoitusten tuotto oli 13,1 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2011 oli -12,3 prosenttia.

Osakesalkun tuotto oli syyskuun päättyessä varsin hyvällä tasolla. Vuoden aikana on tosin jälleen kerran nähty suuriakin heilahteluja maailman osakemarkkinoilla. Keskuspankkien ja valtioiden toimet rahoitusmarkkinoiden rauhoittamiseksi näyttävät kuitenkin onnistuneen ainakin toistaiseksi. Vuoden kolmas neljännes olikin osakkeille erittäin hyvä heikon toisen vuosineljänneksen jälkeen. Parhaiten VER:n osakesijoituksista tuottivat sijoitukset Pohjois-Amerikkaan sekä kehittyville markkinoille.

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten tuotto oli 1,9 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2011 oli 6,1 prosenttia.

Muissa sijoituksissa syyskuun lopussa tuotot olivat hyvällä tasolla kiinteistörahastosijoituksia lukuun ottamatta. Markkinoilla jatkunut epävarmuus ja tehtyjen uusien sijoitusten kustannusten painottuminen rahastojen alkuvaiheeseen on painanut kiinteistörahastosijoitusten tuottoja vuoden aikana. Positiivinen kehitys osakemarkkinoilla on puolestaan tukenut pääomasijoitusten tuloskehitystä. Parhaiten muista sijoituksista tuottivat pääomasijoitukset.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010, gsm 050 336 2094

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio. VER:n tehtävänä on hoitaa sille uskottua varallisuutta pitkäjänteisesti ja huolehtia sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta.

www.ver.fi

VER:N AVAINLUKUJA

    30.9.2012 30.9.2011 31.12.2012
Sijoitukset, milj. euroa   14 991 13 206 13 736
(markkina-arvoin)        
Korkosijoitukset   8 238 7 770 7 781
Noteeratut osakkeet   5 733 4 526 5 006
Muut sijoitukset   1 020 910 9448
         
    1.1.-30.9.2012 1.1.-30.9.2011 1.1.-31.12.2011
Sijoitusten tuotto, %   8,9 % -5,9 % -2,3 %
Korkosijoitukset, %   7,0 %  2,8 %  4,1 %
Noteeratut osakesijoitukset, %   13,1 % -19,3 % -12,3 %
Muut sijoitukset, %   1,9 % 4,1 % 6,1 %
         
Eläkemaksutuotot, milj. euroa       1 609
Siirto valtion talousarvioo, milj. eur       1 509
Nettomaksutulo, milj. euroa       104

 

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.