Lehdistötiedote 22.8.2012

Julkaistu 22.8.2012 klo 9.00

Lehdistötiedote 22.8.2012

Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 4,8 prosenttia

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. - 30.6.2012 oli 4,8 pro­sent­tia. Vastaava luku koko vuodelta 2011 oli -2,3 prosenttia. VER:n viiden vuoden tuottojen keskiarvo on 2,0 prosenttia ja kymmenen vuoden keskiarvo 5,4 prosenttia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 14,4 miljardia euroa (13,7 miljardia euroa 31.12.2011). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 54,3 (56,6) prosenttia, osakesijoituksia 38,6 (36,4) pro­senttia ja muita sijoituksia 7,2 (6,9) prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli 4,1 prosenttia ja osakesijoitusten 6,4 prosenttia. Muis­sa sijoituksissa saavutettiin 1,7 prosentin tuotto.

Sijoitustuottomme oli hyvällä tasolla alkuvuonna. Myönteinen kehitys on edelleen jatkunut kesän aikana. Euroopan valtionlainakriisi voi tuoda ajoittaisia yllätyksiä markkinoille. Paremmassa taloudellisessa asemassa olevien valtioiden lainojen korko sijoittajalle alkaa olla erittäin alhainen. Tämän johdosta sijoittajat lisäävät edelleen sijoituksia yrityslainoihin ja muihin lisätuottoa tuoviin kohteisiin, toteaatoimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

Eläkemaksutuottoja kertyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 829 miljoonaa euroa. Kertymä on 15 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2011.

Valtion Eläkerahastosta siirrettiin varoja valtion talousarvioon kesäkuun loppuun men­nessä yhteensä 821 miljoonaa euroa. Vastaava määrä 1.1. - 30.6.2011 oli 774 miljoonaa euroa.

Markkinatilanne

Maailmantalouden näkymät parantuivat vuoden 2012 ensimmäisten kuukausien aikana. Myös euroalueen velkakriisissä koettiin alkuvuonna hengähdystauko. Tämä johtui EKP:n kahdesta massiivisesta rahoitusoperaatiosta, joissa se toi markkinoille yli tuhat miljardia euroa kolmen vuoden rahoitusta yhden prosentin korolla. Kevään aikana toiveikkuus lähiaikojen kehityksestä kuitenkin hiipui. Epävarmuus näkyi luottamusindikaattoreiden heikentymisenä, osakeindeksien laskuna, maailmankaupan hiljenemisenä ja öljyn hinnan alenemisena.

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto oli 4,1 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2011 oli 4,1 prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto pysyi ensimmäiseltä vuosipuoliskolta hyvänä huolimatta ennätysalhaisesta korkotasosta. Pitkät Saksan valtionlainojen korot laskivat alkuvuoden aikana kesäkuun alkuun saakka. Kesäkuun aikana suunta muuttui ja nämä korot nousivat kuun loppuun saakka. Reunamaiden korkoero suhteessa Saksan valtionlainoihin kapeni alkuvuoden aikana, mutta tämä suotuisa kehitys kääntyi toisen neljänneksen aikana. Parhainta tuottoa ajanjaksolla tarjosivat High Yield-lainat ja kehittyvien maiden lainat.

Noteeratut osakesijoitukset

Osakesijoitusten tuotto oli 6,4 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2011 oli -12,3 prosenttia.

Osakesijoitusten ensimmäinen vuosipuolisko päättyi selvästi positiiviseen tuottoon. Osakemarkkinat olivat pääosin nousussa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta sen jälkeen niin huhtikuu kuin erityisesti toukokuu olivat heikkoja kuukausia osakkeille. Markkinoilla pelättiin etenkin Espanjan pankkien rahoituksellista tilannetta, ja sen seurauksena mahdollisesti syntyvää laajempaa pankkikriisiä. Kesäkuu oli kuitenkin jälleen osakkeille selvästi positiivinen kuukausi, suurelta osin vuosipuoliskon viimeisenä kaupankäyntipäivänä nähdyn voimakkaan osakekurssien nousun seurauksena. Parhaiten VER:n osakesijoituksista tuottivat sijoitukset Pohjois-Amerikkaan ja kehittyville markkinoille, heikoiten tuottivat pohjoismaiset osakkeet.

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten tuotto oli 1,7 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2011 oli 6,1 prosenttia.

Kiinteistösijoituksia lukuun ottamatta muihin sijoituksiin luettavien sijoitusluokkien tuotot päätyivät kauden lopussa selkeästi positiivisiksi. Vahva osakemarkkina vuoden alussa siivitti osaltaan pääomasijoituksien ensimmäisen vuosipuoliskon tuottoja. Absoluuttisen tuoton rahastot hyötyivät muun muassa strukturoidun lainamarkkinan hyvästä kehityksestä tarkastelujakson aikana. Parhaiten muista sijoituksista tuottivat infrastruktuurisijoitukset.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010, gsm 050 336 2094

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio. VER:n tehtävänä on hoitaa sille uskottua varallisuutta pitkäjänteisesti ja huolehtia sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta.

www.ver.fi

VER:n AVAINLUKUJA        
    30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
         
Sijoitukset, milj. euroa   14 379 13 855 13 736
(markkina-arvoin)        
Korkosijoitukset   7 803 7 662 7 781
Noteeratut osakkeet   5 546 5 328 5 006
Muut sijoitukset   1 030    865   948
         
    1.1.-30.6.2012 1.1.-30.6.2011 1.1.-31.12.2011
         
Sijoitusten tuotto, %   4,8 % -0,7 %   -2,3  %
Korkosijoitukset, %   4,1 % 1,0 %    4,1  %
Noteeratut osakesijoitukset, %   6,4 % -3,4 % -12,3  %
Muut sijoitukset, %   1,7 %   2,4 %    6,1  %
         
Eläkemaksutuotot, milj. euroa   829 814 1 609
Siirto valtion talousarvioon, milj. eur   821 774 1 509
Nettomaksutulo, milj. euroa    10  43   104

 

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.