Lehdistötiedote 21.8.2013

Julkaistu 21.8.2013 klo 9.00

Lehdistötiedote 21.8.2013

Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto 0,6 prosenttia

Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitusomaisuuden tuotto 1.1. - 30.6.2013 oli 0,6 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 11,3 prosenttia. VER:n kymmenen vuoden keskimääräinen tuotto on 5,7 prosenttia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 15,4 miljardia euroa (15,4 miljardia euroa 31.12.2012). VER:n sijoituksista oli korkosijoituksia 52,3 (54,6) prosenttia, osakesijoituksia 39,2 (38,4) pro­senttia ja muita sijoituksia 8,5 (7,0) prosenttia.

Korkosijoitusten tuotto oli -2,0 prosenttia ja osakesijoitusten 4,3 prosenttia. Muis­sa sijoituksissa saavutettiin 1,6 prosentin tuotto.

Alkuvuoden kehitys sijoitusmarkkinoilla on ollut kaksijakoinen. Alkuvuoden voimakas nousu osakemarkkinoilla taittui toisella neljänneksellä. Osakemarkkinoiden laskun sai aikaan huoli korkotason noususta. Kesän aikana keskuspankkien vakuuttelu korkojen pysymisestä alhaisella tasolla vielä pitkään palautti tunnelman hyväksi. Merkit Yhdysvalloista ovat talouskasvun osalta lupaavia, mutta muualla talouskasvu ei ole vielä piristynyt, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

Eläkemaksutuottoja kertyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 830 miljoonaa euroa. Luku vastaa viime vuoden kertymää. VER:sta siirrettiin varoja valtion talousarvioon kesäkuun loppuun men­nessä yhteensä 840 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 aikana VER siirtää valtion talousarvioon enemmän varoja kuin sille on arvioitu kertyvän eläkemaksutuottoja.

Markkinatilanne

Maailmantalouden kehitys on ollut vaimeaa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Odotukset kasvusta ovat lykkääntyneet tuonnemmaksi. Euroopan ja Japanin keskuspankit ovat pitäneet rahapolitiikan elvyttävänä. Yhdysvalloissa sen sijaan keskuspankki on ilmaissut aikeensa vähentää lainanosto-ohjelmansa kokoa, mikäli taloustilanne jatkaa paranemistaan keskeisten talouslukujen osalta. Kiinan taloudesta saatiin touko-kesäkuun aikana odotuksia heikompia talouslukuja. Tämä sai riskinottohalukkuuden laskemaan selvästi ja se näkyi etenkin kehittyvien lainamarkkinoiden ja osakeindeksien heikkona kehityksenä.

Korkosijoitukset

Korkosijoitusten tuotto oli -2,0 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 8,8 prosenttia.

Korkosijoitukset tuottivat kohtuullisesti vielä alkuvuoden aikana, mutta niiden tuotto painui negatiiviseksi touko-kesäkuun korkojen voimakkaan ja nopean nousun johdosta. Kesäkuun lopussa tämä nousu taittui hivenen ja markkinat kehittyivät suotuisasti. Parhaiten korko-omaisuusluokista tuottivat High Yield ja Investment Grade tasoiset lainat.

Noteeratut osakesijoitukset

Osakesijoitusten tuotto oli 4,3 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 16,8 prosenttia.

Vuosi lähti vauhdikkaasti liikkeelle nousevin osakekurssein maailman osakemarkkinoilla. Kesän lähestyessä hermostuneisuus kuitenkin lisääntyi sijoittajien keskuudessa, ja etenkin kesäkuu oli huono kuukausi osakkeille. Hermostuneisuutta aiheutti pääasiassa sijoittajien epätietoisuus Yhdysvaltain keskuspankin massiivisten elvytystoimien jatkumisista. Myös Kiina on osaltaan aiheuttanut hermostuneisuutta markkinoilla maan talouskasvun hidastuessa viime vuosina nähdyistä, erittäin korkeista kasvulukemista. Parhaiten VER:n osakesijoituksista tuottivat katsauskaudella sijoitukset Japaniin ja heikoiten kehittyvien markkinoiden osakkeet.

Muut sijoitukset

Muiden sijoitusten tuotto oli 1,6 prosenttia. Vastaava luku koko vuodelta 2012 oli 3,5 prosenttia.

Kaikkien VER:n muihin sijoituksiin luettavien sijoitusluokkien tuotot päätyivät kauden lopussa positiivisiksi. Vuoden alku oli varsin vahva absoluuttisen tuoton rahastoille.  Toukokuusta lähtien osake- ja korkomarkkinoiden haasteet alkoivat näkyä myös absoluuttisen tuoton rahastosalkussa ja kesäkuussa tuotot olivatkin vaatimattomat. Parhaiten muista sijoituksista tuottivat velkarahastoihin sijoittavat Private Credit rahastot.

Lisätietoja antaa:

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi puh (09) 2515 7010, gsm 050 336 2094

Valtion Eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio. VER:n tehtävänä on hoitaa sille uskottua varallisuutta pitkäjänteisesti ja huolehtia sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta.

www.ver.fi

VER AVAINLUKUJA

       
  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
       
Sijoitukset, milj. euroa (markkina-arvoin) 15 429 14 379 15 359
Korkosijoitukset 8 069 7 803 8 380
Noteeratut osakesijoitukset 6 053 5 546 5 899
Muut sijoitukset 1 308 1 030 1 080
       
Sijoitussalkun jakauma, %      
Korkosijoiutkset 52,3 % 54,3 % 54,6 %
Noteeratut osakesijoitukset 39,2 % 38,6 % 38,4 %
Muut sijoitukset 8,5 % 7,2 %   7,0 %
       
  1.1-30.6.2013 1.1-30.6.2012 1.1-31.12.2012
       
Sijoitusten tuotto, % 0,6 % 4,8 % 11,3 %
Korkosijoitukset, % -2,0 % 4,1 %   8,8 %
Noteeratut osakesijoitukset, % 4,3 % 6,4 % 16,8 %
Muut sijoitukset, % 1,6 % 1,7 %   3,5 %
       
Eläkemaksutuotot, milj. euroa 830 832 1 639
Siirto talousarvioon, milj. euroa 840 821 1 604
Nettomaksutulo, milj. euroa -10 10 35

 

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia