Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1990 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

 

5,2%

VER:s avkastning i 1.1.-30.9.2017

 

6,7%

VER:s avkastning i 1.1.-31.12.2016

 

6,6%

VER:s genomsnittliga årsavkastning för femårsperioden (30.9.2017)

 

4,7%

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (30.9.2017)

 

Läs mer
Avkastningen på placeringarna var 5,2 procent till verkligt värde under årets tre första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren var 6,6 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 4,7 procent.

Strategi

Statens Pensionsfonds styrelse har i juni 2016 beslutat om fondens strategi, där man preciserar VER:s måluppställning och anger vilka verksamhetsprinciper som bör iakttas för att målen ska uppnås.

LÄS MER

19,4

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 19,4 miljarder euro i 30.9.2017