Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1990 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

 

6,6%

VER:s avkastning i 1.1.-31.12.2017

 

6,7%

VER:s avkastning i 1.1.-31.12.2016

 

6,4%

VER:s genomsnittliga årsavkastning för femårsperioden (31.12.2017)

 

5,0%

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (31.12.2017)

 

Läs mer
Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar var 6,6 procent till verkligt värde år 2017. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 6,4 procent för de fem senaste åren och 5,0 procent för de tio senaste åren.

Strategi

Statens Pensionsfonds styrelse har i juni 2016 beslutat om fondens strategi, där man preciserar VER:s måluppställning och anger vilka verksamhetsprinciper som bör iakttas för att målen ska uppnås.

LÄS MER

19,6

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 19,6 miljarder euro i 31.12.2017