Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1990 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

 

3,0%

VER:s avkastning i 1.1.-31.3.2017

 

6,7%

VER:s avkastning i 1.1.-31.12.2016

 

6,9%

VER:s genomsnittliga årsavkastning för femårsperioden (31.3.2017)

 

4,7%

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (31.3.2017)

 

Läs mer
Avkastningen på placeringarna var 3,0 procent till verkligt värde under årets första kvartal. Under de fem senaste åren (1.4.2012–31.3.2017) har VER:s placeringsportfölj avkastat i genomsnitt 6,9 procent om året i nominella termer. Den motsvarande årsavkastningen för de senaste tio åren var 4,7 procent.

Strategi

Statens Pensionsfonds styrelse har i juni 2016 beslutat om fondens strategi, där man preciserar VER:s måluppställning och anger vilka verksamhetsprinciper som bör iakttas för att målen ska uppnås.

LÄS MER

19,2

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 19,2 miljarder euro i 31.3.2017